Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7935 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 29.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten er trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Som meldt, havde Committeen for det Thorwaldsenske Museum bemyndiget 7 sagkyndige Mænd af sin Midte til at afgive Betænkning over det Tilbud, som Hs. Maj. Kongen har gjort, ved at overlade en Deel af Christianborg Slot dertil, dog med den Betingelse, at Planen for Museets Indretning skal forelægges Hs. Maj. til Approbation. I Anledning heraf havde Hr. Orla Lehmann erklæret i Kbvnsposten, at Sagens Venner under de nærværende Omstændigheder ikke uden den største Mistillid see Conferentsraad Collin staae som Formand i Spidsen for disse Syv, og opfordrer Prof. Clausen til enten selv at overtage Sagernes Bestyrelse, eller foranledige Valget af en virkelig Formand, saasom Conferentsraad Collin ikke er Committeens “legitime Formand”, men kun en “selvgjort Præsident.” — Herpaa har Professor Clausen svaret, at det er ifølge hans (Clausens) udtrykkelige Anmodning, tiltraadt af Conmitteemedlemmernes Pluralitet, at Conferentsraad Collin er vedbleven at lede Forhandlingerne i Committeen for Thorvaldsens Museum. — Redact. af den Berlingske Avis, Hr. Nathanson, har erklæret Hr. Lehmanns Yttring som en ligefrem Beskyldning mod Collin, der maa begrunde sig paa Facta af saadan Beskaffenhed, at deraf tydeligt og klart fremlyser, at man ikke uden med den “største Mistillid” kan see Cfr. Collin i Spidsen for Committeen, og opfordrer Hr. Lehmann til at godtgjøre, hvorpaa hans Beskyldninger grunde sig. Han haaber, at Hr. Lehmann, som en ærekjær Mand, vil give et bestemt Svar.

Thorwaldsen har skrevet følgende Brev til Formændene i Committeen for hans Museum, dateret den 6te ds.:

“Som jeg hører, har Hs. Majestæt nu skriftligen gjentaget, hvad Han for Dage siden var saa naadig at meddele mig, nemlig at Han skjenker til Locale for mine Konstsager den Bygning, som ligger bag ved Christiansborg Slotskirke, bestaaende af to Sidefløie og eet Endepartie. Jeg modtog min Konges Tilbud med Glæde og Taknemmelighed, og hvad jeg saaledes sagde til Hans Majestæt og til Konstacademiets høie Præses, Hs. Kgl. H. Prinds Christian, saavelsom til alle mine Venner, som derom have talt med mig, det beder jeg Dem, mine Herrer, at De ufortøvet ville, paa mine Vegne, foredrage saavel for deres gode Colleger i Committeen, som for den ærede Magistrat og Stadens deputerede Borgere. Jeg miskjender sandeligen ikke den Iver og gode Villie, som besjæler nogle af mine Velyndere, i det de ønske et andet Locale, end dette, som jeg er fuldkommen tilfreds med, men det skulde smerte mig, om der derved skulde gives Anledning til den allermindste Yttring til Hs. Majestæt eller til det Offentlige, hensigtende til at forandre hiin Kongelige Beslutning. — Mit Ønske for mine Konstsager er nær ved at opnaaes. Fundamentet er, ved denne Kongelige Gave, nu lagt; Udførelsen kan, ved de af mine landsmænd og Medborgere allerede ydede velvillige betydelige Bidrag, som jeg erkjendtligen paaskjønner, og ved det Tilskud, som det kan ventes fra denne Stads Øvrighed, der allerede har givet mig umiskjendelige Prøver paa dens Hengivenhed, ikke længe udeblive. — Min Alder, min Konst og mit Helbred fordrer Ro og Fred, og disse mig vigtige Goder vil Ingen, som har mig kjær, forstyrre.”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stifts-Tidende i januar 1839.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Aarhus Stifts-Tidende 29.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.N. Clausen · Jonas Collin · Frederik 6. · Orla Lehmann · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.08.2015 Print