Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8546 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6.-kommissionen
Hans Wulff
[+]

Afsendersted

Nebel Mølle ved Kolding.

7.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten er dog forfattet allerede d. 5.9.1840.

Omnes
Resumé

Frederik 6.-kommissionen opfordrer officielt befolkningen i Jylland, på øerne samt i Slesvig-Holsten til at yde bidrag til rejsningen af en mindestøtte for Frederik 6. på Skanderborg Slotsbanke. Tilladelsen til at bruge grunden i Skanderborg er endelig indhentet, og man afventer svar fra Thorvaldsen om, hvorvidt han vil udføre reliefferne til monumentet.

Se original

Indsendt.

Paa Grund af tidligere i offentlige Blade skeet Opfordring til Nørre-Jyllands Beboere om Oprettelse af et Minde for Danmarks forevigede elskede Konge, Frederik den Sjette, tillader man sig nu at meddele den Efterretning, at det af vedkommende høie Autoritet er bevilget at opføre samme paa et dertil meget passende Sted, nemlig Skanderborg Slotsbakke.

Da enhver tænksom dansk Undersaat vistnok med Varme og Taknemmelighed føler og erkjender de Goder, for hvilke vi og vore Efterkommere have den ædle Fyrste at takke, saa bæres ingen Tvivl om, at man jo gjerne yder et lidet Bidrag til Udførelse af ommeldte om undersaatlig Kjerlighed vidnende Taknemmelighedsværk ved Opførelse af et simpelt, smagfuldt og varigt Monument paa ovennævnte Sted, der ei er uden Interesse for Danmarks Beboere.

De dertil udfordrende Bidrag behøve ei at være betydelige for hver enkelt, fornemmelig naar Øestifternes og Hertugdømmernes Beboere ville være Meddeeltagere, hvortil de i offentlige Blade ville vorde indbudne; og skulde en større Sum indkomme, end som til Monumentet og dets Omgivelse af Hegn, Plantninger, Tilsyn og fremtidig Vedligehold ville medgaae, da kunde muligt efter nærmere Overeenskomst og Bestemmelse, oprettes en eller anden Velgjørenheds-Anstalt, som, vidnende om Dannerfolkets Taknemmelighed, kunde virke velgjørende indtil den fjerneste Fremtid.

Det er ved Leilighed yttret, at det med at reise en Mindestøtte for den forevigede Fyrste maatte stilles i beroe, indtil efter Decenniers Forløb Historiens kolde Jerngriffel havde bestemt hans Værd som Menneske og som Regent; men til den Tid staaer intet Hjerte meer af de mange, som for Nutid og Eftertid saa gjerne ønske at tolke deres varme Taknemmelighed for de Goder Nationen har ham at takke, og derfor antage vi, at ingen Udsættelse er nødvendig, thi hans Hjertes Adel miskjendes vistnok af Ingen.

Hvis nu Nørre-Jyllands ærede Beboere i Kjøbstæder og Landdistricter, ville, til det ommeldte Værks Fremme offre en liden Skjærv, saa ere dHrr. Borgemestere og Byfogder i Kjøbstæderne som Jurisdictions-Øvrighederne for Landdistricterne for største Delen speciel anmodede om at overtage de omkringsendte Subskriptionslisters Distribution, samt modtage de indkommende Bidrag indtil nærmere derover bliver bestemt.

Med hensyn til de nærmere Bestemmelser hvad Bestyrelse og Udførelse angaaer, da hverken er eller kan det være Indbydernes Mening, egenraadig at disponere over de indkomne Summer, men naar Subskriptionen er sluttet, og man kan vide hvor stor en Capital man har at anvende, ville samtlige Contribuenter vorde indkaldte i de offentlige Blade til et Møde i Skanderborg, hvor de da kunne vælge den fremtidige Bestyrelse, og bestemme hvorledes det Hele skal udføres; hvortil endnu bemærkes, at man med Hensyn til Udførelsen har tilskrevet Hr. Conferentsraad Thorwaldsen, fra hvem man snart seer Svar imøde.

Indtil en Bestyrelse bliver valgt, vil af nedennævnte Mænd, som til ovenmeldte Monuments Opførelse have tilladt sig at indbyde deres Medborgere, undertegnede Landvæsenscommissair og Stænderdeputeret Wulff i Nebel Mølle overtage Correspondencen, til hvem man i saa Fald Godhedsfuld ville henvende sig.

Nebel Mølle ved Colding i Weile Amt d. 5. Septbr. 1840.
Paa dHrr. Justitsraad, Herredsfoged og Stænderdeputeret Withs, Major Ingwersens, Kammerraad Dalgas’s og egne Vegne.

Hans Wulff,

Dbmd. og R. af D.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende opførelsen af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke og publiceret i Aarhus Stiftstidende 7.9.1840. Se artiklen Et tvetydigt monument. Dokumentet sandsynliggør, at en mindestøtte til Frederik 6.s ære vil blive rejst, på trods af diverse indvendinger. Især varslingen af valg til bestyrelse vidner om en form for fremdrift i projektet. Teksten affødte i øvrigt et rasende modsvar fra C. Dalgas, se dokument af 14.9.1840, der følte sig tilsidesat.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 7.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
C. Dalgas · Frederik 6. · Johannes Ingwersen · Bertel Thorvaldsen · J.P. With
Sidst opdateret 19.11.2018 Print