Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8547 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Afsendersted

København

8.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Imedens Thorvaldsens Musæum har været truet med Kongensnytorvs Skjæbne, synes Kunstværkerne af Mesterens Haand at fremtrylles i Fruekirke, hvor dog ogsaa enkelte Vanskeligheder møde, og en vis Smaalighedsaand, i Forening med en ukunstnerisk Haardnakkenhed, tilsyneladende gjør sig gjældende. Foruden „Christi Gang til Golgatha,” ere nu opstillede tvende Basreliefs (Fattigblokkene), og „Christi Indtog i Jerusalem” er Man ifærd med at opsætte. Det var en sublim Idee at forgylde Nischen, hvor Christusfiguren er placeret, imidlertid synes Udfaldet dog ikke at svare til Forventningen, idet nemlig Effecten tildeels gaaer tabt ved den usikre Belysning fraoven. Vi tvivle ikke om, at en rød Baggrund, f. Ex. Fløil, betydeligen vilde hæve Figuren; men om det vilde harmonere med Alteret selv, tør vi ikke vove at paastaae. I disse Dage er af nogle Damer et meget smukt broderet rødt Tæppe blevet forceret til Kirken, og skal, om Man finder det passende, anbringes ved Døbefonden. At det er hensigtsmæssigere paa dette Sted, end Steengulvet, kan ikke betvivles, ogsaa hæves derved øiensynligen Daabens knælende Engel, hvis Fodstykke, destoværre! allerede er blevet lidt læderet. ‒ Anbringelsen af hine nye kostbare Arbejder har paany fremkaldt Ønsket om, at Kirken altid maatte staae aaben for Beskuere. Vi dele naturligvis Ønsket; men kunne dog ikke lade ubemærket, at dets Realisation frembyder endeel Vanskeligheder, da Almuens Kunstsands (som vistnok ved et frit og ugeneert Skue af disse Mesterværker betydeligen vilde vækkes) endnu ikke er saaledes, at den med behørig Hellighed vilde nøies med at see paa Kunstskattene, men ogsaa vilde føle paa dem, og unegtelig tabe de meget ved senere Afslibning, naar denne skulde gaae for hyppigt paa.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 6te Aarg. Nr. 105.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Den Frisindede 8.9.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 06.04.2015 Print