Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7058 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

1.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Nyheds – Post.

[...]

– Følgende Oplysninger angaaende det Punkt, hvorpaa Subskriptionen til det Thorvaldsenske Museum for Øieblikket staaer, ville sikkert interessere Publicum: I de 8 Dage, der ere forløbne siden Subscriptionsplanen udkom, er den Sum, hvorfor der er tegnet, stegen til 15 a 16000 Rbd.; blot ifølge nogle af de private Lister, som Committeens Medlemmer have uddeelt her i Byen. De fleste af disse Privatlister saavelsom samtlige til Autoriteter og Corporationer sendte Lister og endeligen alle udenbyes, ere endnu ikke indkomne. Hiin Sum er for en Deel tilvejebragt ved en stor Mængde smaa og meget smaa Bidrag. – Hs. Majestæt Kongen har bevilget Portofrihed for den hele Correspondance angaaende dette Anliggende. – For at forebygge en hyppig bemærket Misforstaaelse, ansee vi det derhos for rigtigt at gjøre opmærksom paa, at der, i Følge Indbydelsen, for Tiden kun er Tale om at regne sig for Bidrag. Indkrævningen vil først finde Sted, naar man seer sig i Stand til at stride til Udførelsen.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 32, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 1.2.
Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.10.2014 Print