Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7059 af 10246
Afsender Dato Modtager
L.C. Brinck-Seidelin [+]

Afsendersted

Hjørring

1.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Af Dhrr. Professor Clausen, Conferentsraad Collin, Grev Reventlow-Criminil, Etatsraad Dumreicher, Prof. Freund, Fabrikant Gamst, Hofraad Hambroe, Prof. Høyen, Grev C. Moltke, Oberst v. Prangen, Grosserer Puggaard, Justitsraad Rathgen, Kammerjunker Scavenius, Prof. Schouw, Prof. Thiele, Etatsraad Treschow og Commandeur-Capitain Tuxen er i “Kjøbenhavnsposten” udstedt en Indbydelse til, ved Bidrag, engang for alle, eller aarlig i 3 Aar, at understøtte Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Værker. –
Til ovenstaaende Meddelelse knytte vi nedenstaaende os tilstillede.:

“Indbydelse”.

Et Samfund af hæderlige Mænd har aabnet Subscription til et Museum for de mange Arbeider af Thorvaldsen, som, uden nogen fast Bestemmelse, i Kjøbenhavn henstaae adspredte og de som ventes dertil. De have meent, at de Danske skylde den udødelige Konstner denne Anerkjendelse af hans Værd. Der skulde han, ved sin Hjemkomst til Fædrelandet, finde sin Meisels Mesterstykker sindrigt opstillede og værdigt understøttede af Architecten og Maleren. Ligesom Vaticanet indeslutter en Raphaels Konstværker og fordum Parthenon en Phidias’s, saaledes skulde Danmarks Hovedstad – dette Nordens Athen – en Bygning, der maatte være en skjøn Frembringelse af vore Konstneres og Haandværkeres samvirkende Bestræbelser, frede om en Thorvaldsens Arbeider, at de kunne, Velgjørende og dannende, tiltale os og kommende Slægter.
Der skulde den Fremmede, i det han studsende beskuede en dansk Konstners Værk, erkjende, at det danske Folk besad den Konstsands, den Skjønsomhed, den Retfærdighed, at det fortjente at kalde ham Landsmand, som Jordens mægtige Herskere ærede som sin Olds største Konstner; saa at det, byggende et Tempel for ham, byggede tillige et Mindesmærke om sig selv.
De Mænd, som have fattet denne skjønne Plan, og som ved rigelige Bidrag have viist, at de, i Daad som i Ord, vilde virke for samme, have beæret os Undertegnede med Anmodning om i vor Kreds at virke for Sagen, og i det vi bekjendtgjøre for dem, som vi ei erholde Leilighed til at tale med, at et Exemplar af Subscriptionsplanen er henlagt hos os, og et andet er tilsendt Herr Overauditeur Lassen i Frederikshavn, indbyde vi herved vore Medborgere i Hjørring Amt til at tegne dem for Bidrag, som enten kunne betales paa een Gang eller med en Trediepart i hvert, af 3 Aar: Vi indbyde alle Stænder. Konsterne forskjønne Livet for Enhver, og hvad angaaer dens Fremblomstren i Fædrenelandet er et for Alle fælleds Anliggende. Menneskets physiske Tilværelse har Krav, der mægtigen byde over os, men, hvor det gjelder Nationens Ære, vil man dog visselig have en liden Skjærv – thi den modtages gjerne – til det Tempel, som kun da bliver værdigt Monument for Konstneren og hans Landsmænd, naar det optures ved det ganske Folks forenede Kræfter.

Hjørring, den 28de Januar 1837.

Brinch-Seidelin. Koefoed
Generel kommentar

Dette er en trykt artikel i Aalborg Stiftstidende, nr. 19, 1.2.1837.

Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum
Sidst opdateret 18.08.2016 Print