No. 5978 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

22.11.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

– Det vil være vort Fædrelands Kunstelskere behageligt at erfare, at Bissens fortræffelige Buste af Thorvaldsen (bestilt af DExc. Geh.-Statsministrene v. Møsting og A. W. v. Moltke og DHrr. Conferentsr. Holten, Agent og Grosserer Suhr, Hofraad Hambroe, Grosserer A. Hansen og Konsul H. L. Frölich) er af Eierne skjænket til det Kongelige Kunstakademie.

– Af et Privatbrev fra Rom (skrevet i Slutningen af i Septbr. d. A.) erfares, at Thorvaldsen, der alene i Løbet i af forrige Vinter har modelleret over 20 Basreliefs, i Sommer, foruden med Monumentet over Maximilian, har varet sysselsat med tvende større Basreliefs, af hvilke det ene forestiller Parnasset og det andet Alexander, der antænder Persepolis, (hvilket sidste skal være bestilt af Kongen af Bayern). En ung Italiener, Galeazzi, har graveret en Medaille over Thorvaldsen, der skal være den bedste, som endnu er præsteret; den forestiller paa Aversen: Thorvaldsens Brystbillede og paa Reversen: Prometheus, der skaber Mennesket. – Bissen havde, foruden det af Kunstforeningen hos ham bestilte Arbeide: “Herkules, som dræber Slangerne”, fuldendt i Marmor en fortrinligt vellykket Statue: en Paris i naturlig Størrelse, (bestilt af en Kjøbmand i Frankfurt). Han befandt sig særdeles vel siden sin sidste Sygdom; hans stadigere Beskjæftigelse syntes at virke fordeelagtigt paa hans Sundhedstilstand. – Ernst Meyer havde, blandt Andet, under Arbeide trende Malerier (bestilte af Kunstforeningen og DHrr. Conferentsraad Holten og Hofraad Hambroe) der ventedes hidsendte saa betimeligt, at de ville blive at see ved næste Kunstudstilling. – Blunck befandt sig i Venedig, men ventedes tilbage til Rom. – Troels Lund var i Mailand, og agtede at foretage en Fodreise ind i Schweiz. – Petzholdt havde, blandt andre Stykker, fuldendt 2de smaae Malerier, forestillende Vüer af Palermo. – Christensen var ved Sygdom bleven forhindret fra at fuldende sin under Arbeide havende Komet-Medaille ; han befandt sig imidlertid i Bedring. – Koop arbeidede flittigt i Vatikanet paa Copier af Tizian. – Sonne, Küchler, Constantin Hansen og de øvrige Danske i Rom befandt sig vel. – Schlick havde i nogen Tid opholdt sig i Rom, hvor han sysselsalte ikke faa Artister med Arbejder i sit Fag; men var tilsinds derfra at tage over til Grærkenland.

– Ved en Auction, som imorgen (Fredag) er bestemt at afholdes hos Hr. Hornbech (Vimmelskaftet No. 17), vil blive solgt endeel af vor udmærkede Dyrmaler Gebauer efterladte Malerier, Tegninger og radeerte Plader. Disse bestaae af 13 No. Dyrstykker i Vandfarve; et Landskab (Composition); 8 No. Studier fra forskjellige Stutterier i Udlandet, med Notitser af Kunstneren; 11 dito Studier af Qvæg efter Naturen; En død Hare malet i Pastel (Kunstnerens sidste Arbeide), og endeel, deels nye, deels forhen afbenyttede, af Kunstneren selv radeerte Kobberplader af hans egne Arbeider (blandt hvilke 4 indeholde Begyndelsen til et Værk over Reineke Vos, som hans sidste Sygdom og Død hindrede ham fra at fuldføre.)

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang, No. 184, 1832.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 22.11.
Emneord
Ludwig 1. af Bayerns bestillinger · Portrætmedaljoner, Thorvaldsens · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Rytterstatuen af Maximilian 1.
Personer
H.W. Bissen · Ditlev Blunck · Christen Christensen · Gaspare Galeazzi · Christian David Gebauer · Constantin Hansen · Nicolai Holten · Andreas Ludvig Koop · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Ludwig 1. · Troels Lund · Ernst Meyer · Adam Wilhelm Moltke · J.S. Møsting · Fritz Petzholdt · Jørgen Sonne · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 23.08.2016 Print