22.11.1832

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

– Det vil være vort Fædrelands Kunstelskere behageligt at erfare, at Bissens fortræffelige Buste af ThorvaldsenI (bestilt af DExc. Geh.-Statsministrene v. Møsting og A. W. v. Moltke og DHrr. Conferentsr. Holten, Agent og Grosserer Suhr, Hofraad Hambroe, Grosserer A. Hansen og Konsul H. L. Frölich) er af Eierne skjænket til det Kongelige Kunstakademie.

– Af et Privatbrev fra Rom (skrevet i Slutningen af i Septbr. d. A.) erfares, at Thorvaldsen, der alene i Løbet i af forrige Vinter har modelleret over 20 Basreliefs, i Sommer, foruden med Monumentet over Maximilian, har varet sysselsat med tvende større Basreliefs, af hvilke det ene forestiller Parnasset og det andet Alexander, der antænder Persepolis, (hvilket sidste skal være bestilt af Kongen af Bayern). En ung Italiener, Galeazzi, har graveret en Medaille over Thorvaldsen, der skal være den bedste, som endnu er præsteret; den forestiller paa Aversen: Thorvaldsens Brystbillede og paa Reversen: Prometheus, der skaber Mennesket. – Bissen havde, foruden det af Kunstforeningen hos ham bestilte Arbeide: “Herkules, som dræber Slangerne”II, fuldendt i Marmor en fortrinligt vellykket Statue: en Paris i naturlig StørrelseIII, (bestilt af en Kjøbmand i Frankfurt). Han befandt sig særdeles vel siden sin sidste Sygdom; hans stadigere Beskjæftigelse syntes at virke fordeelagtigt paa hans Sundhedstilstand. – Ernst Meyer havde, blandt Andet, under Arbeide trende Malerier (bestilte af Kunstforeningen og DHrr. Conferentsraad Holten og Hofraad Hambroe) der ventedes hidsendte saa betimeligt, at de ville blive at see ved næste Kunstudstilling. – Blunck befandt sig i Venedig, men ventedes tilbage til Rom. – Troels Lund var i Mailand, og agtede at foretage en Fodreise ind i Schweiz. – Petzholdt havde, blandt andre Stykker, fuldendt 2de smaae Malerier, forestillende Vüer af Palermo. – Christensen var ved Sygdom bleven forhindret fra at fuldende sin under Arbeide havende Komet-MedailleIV ; han befandt sig imidlertid i Bedring. – Koop arbeidede flittigt i Vatikanet paa Copier af Tizian. – Sonne, Küchler, Constantin Hansen og de øvrige Danske i Rom befandt sig vel. – Schlick havde i nogen Tid opholdt sig i Rom, hvor han sysselsalte ikke faa Artister med Arbejder i sit Fag; men var tilsinds derfra at tage over til Grærkenland.

– Ved en Auction, som imorgen (Fredag) er bestemt at afholdes hos Hr. Hornbech (Vimmelskaftet No. 17), vil blive solgt endeel af vor udmærkede Dyrmaler Gebauer efterladte Malerier, Tegninger og radeerte Plader. Disse bestaae af 13 No. Dyrstykker i Vandfarve; et Landskab (Composition); 8 No. Studier fra forskjellige Stutterier i Udlandet, med Notitser af Kunstneren; 11 dito Studier af Qvæg efter Naturen; En død Hare malet i Pastel (Kunstnerens sidste Arbeide), og endeel, deels nye, deels forhen afbenyttede, af Kunstneren selv radeerte Kobberplader af hans egne Arbeider (blandt hvilke 4 indeholde Begyndelsen til et Værk over Reineke Vos, som hans sidste Sygdom og Død hindrede ham fra at fuldføre.)

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang, No. 184, 1832.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 22.11.

Emneord

Personer

Værker

G119 Bertel Thorvaldsen, 1831, inv.nr. G119
A128 Hest, august 1833, inv.nr. A128
G297 Bertel Thorvaldsen, inv.nr. G297
A339 Optoget til parnasset, juni 1832, inv.nr. A339
A516 Alexander den Store forledes af Thaïs til at sætte Persepolis i brand, Tidligst september 1836 - Senest november 1836, inv.nr. A516
F6 Medaljens forside: Portræt af Thorvaldsen. Medaljens bagside: Minerva og Prometheus, 1832, inv.nr. F6
F7 Medaljens forside: Portræt af Thorvaldsen. Medaljens bagside: Minerva og Prometheus, 1832, inv.nr. F7

Kommentarer

  1. Der er her tale om et portræt udført af H.W. Bissen i 1831, som findes i gips på Thorvaldsens Museum, G297, og i marmor på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

  2. Dvs. H.W. Bissens relief Herakles og Ifikles med slangerne, 1832. Gips. 45×52 cm. Ny Carlsberg Glyptotek.

  3. Dvs. H.W. Bissens statue Paris med æblet, 1831-1840. Gips H. 180 cm. Ny Carlsberg Glyptotek.

  4. [Til teksten er her tilføjet følgende note:] Bestemt for dem, der, efter Hs. Majestæt Kongens allern. Kundgjørelse i f. A., først opdage Kometer.

Sidst opdateret 23.08.2016