The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8970 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

14.1.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. Hr. Conferentsraad Thorvaldsen

Abstract

Thiele reports news from Copenhagen, e.g. that Christian 8. will send a frigate to Italy to fetch Thorvaldsen’s works, his belongings, and maybe also himself. Jørgen Dalhoff has cast the statue of Christian 4., cf. A152, in bronze. Thorvaldsen is to execute the relief Three Genii, cf. A153, for the statue. Thiele reminds Thorvaldsen about the engravings that are to illustrate his biography of Thorvaldsen’s works.

See Original

Kiære Thorvaldsen!

Jeg skulde alt for længesiden have tilskrevet Dem, men før den 19de. Nov. blev det altid udsat til den Dag, og da den kom, laae jeg syg og maatte i en Maanedstid holde Sengen. Fra Dem have vi igiennem Prof. Schouw jevnligen erfaret lidt om den kiære, kiære Thorvaldsen, og De kan vel tænke Dem, at min Kone og alle mine nærmeste stadigt have de uforglemmelige Timer i Erindring, da den elskeligste af alle berømte Mænd i vor lille Stue lod os glemme, hvad den indsluttede mellem sine Vægge.
Formodentligt har De erfaret at gamle Fritsch har lagt sig til Hvile. Han var kun syg et Par Dage og savnede ikke Pleie.
Dersom Licentiat Møller ikke alt er ankommen til Rom, saa kan jeg melde Dem, at han bringer Dem en Skrivelse fra Kongen. Efter hvad Hans Maj. har sagt mig, underretter han Dem deri om, at han vil sende en Fregat til Middelhavet paa den sædvanlige Tid, for at De med den kan hidsende hvad De ønsker og at hvis De selv skulde ønske at benytte denne Leilighed, skal de fornødne Ordrer blive givne. Ellers veed jeg intet Nyt, da alt er her omtrent, som da De forlod os. Museet staaer nu under Tag og venter paa at den strængere Deel af Vinteren skal passere, for at Arbeidet igien kan gaae frem.
Med Dalhoffs Støberier skal det have god Fremgang; han har nu faaet sig en stor Gaard i Adelgaden, hvor betydelige Støberier og Værksteder ere indrettede. Chr d. 4des. Statue er færdig fra Støbningen og det gaaer rask frem med Ciseleringen. Efter hvad man senest har sagt mig, maa den colossale Büste af den ogsaa snart være ciseleret. Hetsch’s Tegning til Christian d. 4s. Fodstykke er approberet; men det veed De vel, efter som De vel er anmodet om at udføre Basrelieffet dertil.
De ville erindre, kiære Thorvaldsen! at De tillod mig at maatte minde Dem om Kobberpladerne til Deres seneste Arbeider!
Jeg beder Dem at bringe Fru Baronessen og min gamle Ven H. Stampe min Hilsen.
Min Kone beder mig hilse ret hierteligt, og dersom andre vidste, at jeg nu skriver til Dem, vilde jeg blive bestormet med lignende Anmodninger.
Lev vel da! Gud bevare Deres dyrebare Liv og Helbred og skiænke os den Glæde engang at see Dem igien.


d. 14 Jan. 1842
Deres hengivne
J Thiele.
Archival Reference
m24 1842, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Portrait Statues, Historical Persons · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
Christian 8. · Jørgen Dalhoff · C.D. Fritzsch · G.F. Hetsch · Ludvig Müller · J.F. Schouw · Christine Stampe · Henrik Stampe
Works
Last updated 08.08.2016 Print