The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 657 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold.
Hjerteformet, sort poststempel med teksten: “P.T.IN.R / 3”.

18.1.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigre Pne Colmo / Sigr Alberto Thorwaldsen / Professore di Scultura nell’ accademia di / Copenhagen, Socio dell’accademia Italiana / a Roma / raccomandata al / Café Tedesco Strada / Condotta.

Abstract

Schubart thanks Thorvaldsen for his birthday present, the drawing Mary with Jesus and John. He has heard very favourable comments on Mars Bringing Peace and wants news about Thorvaldsen’s work. Schubart mentions his effort to help 140 Norwegian sailors.

See Original

Pisa den 18e Januari 1808

Deres kjerlige Madona har jeg modtaget, og vi have beundret den min gode Kone og jeg. Vi troede at se vor elskede Thorwaldsen; thi hans Tegning var næsten en Aabenbarelse. Vi stirrede længe paa den, og glædede os ved den Tanke at det gaaer en god og Genialsk Mand vel. Vi formodede det, fordi Tegningen var arbejdet med Varme, og antydede følgelig Sindstilfredshed.

Om Deres alt færdige kolossalske Mars har jeg hørt tale med største Berømmelse. Jeg ønsker saa gierne at høre noget fra vor Danske Phidias. Aviserne skriger høyt om Canova. Han er en fortjent Mand. Det er unægteligt; men Lykken staaer ham bi, og maaskee er den ham alt for blid.

Gid De snart ville sige mig noget over Deres Arbejder, og om Deres Kaar. De veed hvor levende jeg Deeltager i Alt hvad der angaaer min gode Ven Thorwaldsen. Vil De ikke skrive Dansk fordi Modersmaalet er Dem uvandt, saa skriv Italiensk. Blot ønsker jeg at see noget af Deres kjere Haand.

Jeg giør idag en liden Beskrivelse over min Patriotiske Plans hældige Udførelse, med at hjemsende til Fædrelandet 140 unge, norske Søefolk som ellers for det Meeste havde villet være tabt for Danmark, og dette Tab ville have været uopretteligt. Jeg sender Wahl denne Beskrivelse overbeviist om at De giærne vil læse den, thi Deres Fædrelandskjerlighed er mig bekjendt. – Tilgiv min gode Ven om jeg idag ikkuns tilskriver Dem kortelig; men De begriber let at jeg er særdeles beskjæftiget med denne saa vigtige Sag, og dog ville jeg skjøndt i Hast bevidne hvormeget Deres Madonna og Deres Erindring har glædet mig. Vi tænkte paa Dem og vores Romerske Venner den 14de Januari, og vist nok har De tænkt paa os, og drukket min Sundhed hos den gode Lund som havde Comission at forsamle og foreene mine Landsmend i Venskabelig Kreds. Min Kone hilser flittigst. Hun er temmelig vel, og lider mindre denne Vinter end de forbigangne. Forige Sommer var hende meget gunstig, og tilkommende vil være det endnu meere for hende og for mig, om vi saa vor Thorwaldsen paa det yndige Montenero. Lev vel og mindes venskabelig

Deres oprigtige Ven

B[aron] Schubart

Archival Reference
m2 1808, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 95-96.
Subjects
Drawings presented to the Schubarts · Drawings, Christian Mythology · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Persons
Accademia Italiana · Antonio Canova · J.L. Lund · Jacqueline Schubart · Johan Georg Wahl
Works
Last updated 27.01.2016 Print