Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 657 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold.
Hjerteformet, sort poststempel med teksten: “P.T.IN.R / 3”.

18.1.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigre Pne Colmo / Sigr Alberto Thorwaldsen / Professore di Scultura nell’ accademia di / Copenhagen, Socio dell’accademia Italiana / a Roma / raccomandata al / Café Tedesco Strada / Condotta.

Resumé

Schubart takker for fødselsdagsgaven i form af tegningen Maria med Jesus og Johannes. Han har hørt Den fredsbringende Mars omtalt meget rosende og beder om nyt om Thorvaldsens arbejde. Schubart omtaler sin indsats for 140 norske sømænd.

Se original

Pisa den 18e Januari 1808

Deres kjerlige Madona har jeg modtaget, og vi have beundret den min gode Kone og jeg. Vi troede at se vor elskede Thorwaldsen; thi hans Tegning var næsten en Aabenbarelse. Vi stirrede længe paa den, og glædede os ved den Tanke at det gaaer en god og Genialsk Mand vel. Vi formodede det, fordi Tegningen var arbejdet med Varme, og antydede følgelig Sindstilfredshed.

Om Deres alt færdige kolossalske Mars har jeg hørt tale med største Berømmelse. Jeg ønsker saa gierne at høre noget fra vor Danske Phidias. Aviserne skriger høyt om Canova. Han er en fortjent Mand. Det er unægteligt; men Lykken staaer ham bi, og maaskee er den ham alt for blid.

Gid De snart ville sige mig noget over Deres Arbejder, og om Deres Kaar. De veed hvor levende jeg Deeltager i Alt hvad der angaaer min gode Ven Thorwaldsen. Vil De ikke skrive Dansk fordi Modersmaalet er Dem uvandt, saa skriv Italiensk. Blot ønsker jeg at see noget af Deres kjere Haand.

Jeg giør idag en liden Beskrivelse over min Patriotiske Plans hældige Udførelse, med at hjemsende til Fædrelandet 140 unge, norske Søefolk som ellers for det Meeste havde villet være tabt for Danmark, og dette Tab ville have været uopretteligt. Jeg sender Wahl denne Beskrivelse overbeviist om at De giærne vil læse den, thi Deres Fædrelandskjerlighed er mig bekjendt. – Tilgiv min gode Ven om jeg idag ikkuns tilskriver Dem kortelig; men De begriber let at jeg er særdeles beskjæftiget med denne saa vigtige Sag, og dog ville jeg skjøndt i Hast bevidne hvormeget Deres Madonna og Deres Erindring har glædet mig. Vi tænkte paa Dem og vores Romerske Venner den 14de Januari, og vist nok har De tænkt paa os, og drukket min Sundhed hos den gode Lund som havde Comission at forsamle og foreene mine Landsmend i Venskabelig Kreds. Min Kone hilser flittigst. Hun er temmelig vel, og lider mindre denne Vinter end de forbigangne. Forige Sommer var hende meget gunstig, og tilkommende vil være det endnu meere for hende og for mig, om vi saa vor Thorwaldsen paa det yndige Montenero. Lev vel og mindes venskabelig

Deres oprigtige Ven

B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1808, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 95-96.
Emneord
Tegninger foræret til familien Schubart · Tegninger, kristen mytologi · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Accademia Italiana · Antonio Canova · J.L. Lund · Jacqueline Schubart · Johan Georg Wahl
Værker
Sidst opdateret 27.01.2016 Print