The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 531 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

Information on sender

Sort laksegl, herpå ses et motiv med to løver, der flankerer et våbenskjold; familien Schubarts stempel.

14.2.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur en Sculpture de l’accademi / de Copenhague / a Rome.

Abstract

Schubart writes that, on behalf of the American government, Thomas Hall requests Thorvaldsen to execute a design for a monument to the American victory over Tripoli. Schubart thanks Thorvaldsen for his birthday present, the drawing Cupid with the Butterfly, cf. Dep.7.

See Original

Pisa den 14de Februari 1806

Min kiære, gode Thorwaldsen! Længe har jeg villet tage Pennen for at igienkalde mig i Deres Venskabelige Erindring; men uhyre Forretninger afholde mig, og berøvede mig den Glæde at underholde mig med en af mine bedste Venner. I Dag maae jeg bryde denne Taushed for at tale Dem om en Sag som nok vil interessere Dem; da det giælder om et meget smukt Arbeide som ønskes af Deres Mesterhaand, og som ikke er ubetydelig.
Jeg veed ikke om De erindrer Dem en Engelsk Præst kaldet Haal som De saae i Montenero forige Aar. Denne brave Mand som elsker og dyrker Konster, er en indfød Amerikaner, og foretter alle denne Verdens Deels Comissioner. Han har nu faaet den, at lade forfærdige et Ære Monument i henseende til den Seyer Amerikanerne vandt over den fæle Tripolitaner, som blev tvungen til Freed. Det skulle egentlig ogsaa være til at forevige Deres Minde som omkom i dette Slag. Man ønsker følgelig en Gruppe af nogle Figurer og den skulle være af halv Mands Høyde, som Deres Ganimed og Bacchus. Ventelig maatte det siddende skiønsomme Amerika forestilles; nogle Krigs og Søe Attributer en lænket Mohr, og Slaver, samt en Amerikansk Søe Officeer. Men intet vil blive Deres Genie foreskrevet Basta che la Cosa sia bella e degna d’un cosi gran Artista e Professore. Dette Stykke som nok skal staae paa Søe Akademiets Sahl, eller i en Kirke, behøver ikke at være meget stort. De Søeofficerer som have været nærværende ved Slaget, have giort en Subscription af 1,800 til 2000 Scudi. Nu veed jeg ikke om denne Priss kand være tilstrækkelig. Jeg meener ja; da det ikke giælder om en eeneste Marmor Blok, men fleere som kunne tilsammenstilles. Haal ønsker et Udkast over Deres Ideer; og De kand henvende Dem til vor gode Landsmand Lundbye som var i Nærheden hvor denne Tildragelse begav sig, og som nøyagtig kand give Dem Efterretning om alt hvad der foregik. Vær saa god ved denne Leylighed at hilse ham fra mig og sig ham at jeg i Dag aatte Dage vil besvare hans overmaade moersomme og interessante Brev, for hvilket jeg takker ret hiertelig.
Herr Haal ønsker to ting hvoraf den eene interesserer mig saa meget, at jeg indstændig beder om at opfylde dette Ønske; nemlig: at De modelerer denne Gruppe paa Montenero for at han [kan] glæde sig ved at see Deres Skabning. Jeg og min Kone beder ikke at afslaae dette Forslag. Den anden Ting er at han giærne ville at den gamle Wulffen vandt noget ved den Leylighed, og han ønsker derfor at han maatte have Comissionen med Marmor Blokkene, hvis Størelse De ville angive; men bedst var det nok at De gav ham nogle Procent og selv reiste til Carara for at udsøge Blokkerne.

Om hastig Svar beder jeg med en Skiizze over Gruppen hvis De kand modtage dette Arbeide. Penge kand De faae i Forveyen saa mange De ønsker.

Tak for den herlige Amor som De med Mester Haand har tegnet. Den er saa skiøn, at jeg hver Dag betragter den. Min Kone har skrevet Dem et Italiensk Brev til, som hun haaber at De har faaet, og læst hendes Italiensk med Skaansel.

Matthæi har skrevet mig at De har været saa Venskabelig at glæde Dem min Geburtsdag hos ham med et godt Glas Punsch som min Kone havde foranstaltet. Gid jeg havde været i Midden af denne Venskabs Kreds.

Lev vel, og mindes

Deres oprigtige Ven

B[aron] Schubart

General Comment

Dette brev rummer den eneste dokumentation om den anmodning, Thorvaldsen modtog, om at udføre et udkast til et monument over USAs sejr over den såkaldte barbareskstat, Tripoli i The First Barbary War 1805. Krigen handlede om, at amerikanerne nægtede at betale tribut – eller beskyttelsespenge – til Barbareskstaterne for at undgå, at amerikanske handelsskibe i Middelhavet blev kapret og besætningen taget til fange som slaver.
Denne mafia-lignende afgift blev betalt af mange stater, også af Danmark, se referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.


Som det fremgår, blev bestillingen til Thorvaldsen formidlet af den amerikanske præst i Livorno, Thomas Hall, og der kendes ikke anden officiel henvendelse fra en repræsentant for den amerikanske regering udover denne indirekte anmodning.
Thiele II, p. 53-54 mener, at opgavens betingelser ikke huede Thorvaldsen – givetvis pga. det alt for udførlige allegoriske program og ønsket om, at arbejdet skulle udføres i bestillerens/Halls nærhed, uanset at Schubart i dette brev giver Thorvaldsen frie hænder. Han besvarede i al fald ikke brevet med det samme, men omtalte først bestillingen i sit svarbrev af 8.8.1806 undvigende og med en undskyldning om, at Schubarts brev var blevet væk.

I al fald kom der ikke mere ud af sagen fra Thorvaldsens side. Der er ikke spor af den blandt billedhuggerens tegninger.
Til gengæld blev monumentet udført af den ret ukendte italienske billedhugger Giovanni Carlo/Charles Micali i Livorno 1806. Det er det første krigsmonument i den dengang unge amerikanske stat, og det findes nu foran U.S. Naval State Academy i Annapolis, Maryland, se mere om monumentet her, her og her.

Sagen er kort omtalt i Thorvaldsen og to monumentale Arbejder til de forenede Stater.

Archival Reference
m2 1806, nr. 6
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 52-53.
Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Montenero · Ships and tribute to the Barbary States · Drawings presented to the Schubarts · Drawings, Painterly Executed
Persons
Thomas Hall · Henrik Vilhelm Lundbye · Ernst Gottlob Matthäi · Friedrich Matthäi · Jacqueline Schubart · Joh. Hein. Wulffen
Works
Last updated 08.06.2016 Print