No. 344 of 10318
Sender Date Recipient
Fonden ad usus publicos [+]

Sender’s Location

København

6.3.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr. Thorwaldsen / Billedhugger. Rom.

Abstract

The foundation ad usus publicos grants Thorvaldsen 300 Danish rix-dollars due to his progress in art. Both the King and the Government support the decision and hope some time to see Thorvaldsen back in Denmark. The amount can be withdrawn through an account in Altona.

See Original

Promemoria.

De mange Prøver, Hr. Thorwaldsen har givet paa Deres Talenter, og den Iver, hvormed De stadigen vedbliver at tildrage Dem Konstneres og Konst Elskeres Bifald og Agtelse, har ikke kunnet undgaae Directionens Opmærksomhed. Da Hans Kongelige Højhed Kronprindsen ligeledes har glædet sig ved, at see en dansk Mand i de dannende Konsters Hjem, Rom, at vinde Kjenderes Beundring, har han anseet sig beføjet til i den Anledning at gjøre Hans Majestæt Kongen Forestilling, og det har allernaadigst behaget Allerhøjstsamme, at tilstaae Dem en Gratification af 300r D Cour., som et Kjendetegn paa, hvor kjert det er Regjeringen, at see Dem fremvandre med Hæder paa en Bane, hvorpaa De saa vel havde begyndt førend De rejste fra Fædrenelandet, inden [for] hvis Grænser De, som man haaber, engang vil udbrede og befæste sand Smag i et Konstfag, De med saa megen Held har dyrket.

For at erholde bemeldte Summe vilde De udstæde en a vista Vexel, stor 240r Hamburger Banco, paa det Kongelige Bankcomptoir i Altona, hvor en saadan Credit er Dem aabnet.

Directionen for Fonden ad usus publicos, d. 6 Mart. 1804.

E[rnst] G[raf] Schimmelmann C D Reventlow


J: Collin.

General Comment

Dette brev er, foruden Hopes bestilling af Jason, A822, centralt i forhold til Thorvaldsens forbliven i Rom. Den tildelte gratifikation skal ses som en accept fra den danske konges og regerings side af, at Thorvaldsen kunne udskyde den obligate hjemrejse til Danmark på foreløbig ubestemt tid. I brevet omtales det faktum, at Thorvaldsen trods sit udløbne stipendium, stadig opholdt sig i Rom, positivt, eftersom Rom var det ideelle sted at være for både kunstnere og kunstkendere. Se referenceartikel om Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-04 for mere herom.

Thorvaldsen kan trods brevets tidlige datering, først have modtaget brevet hen mod midten af april, da det af Ernst Schimmelmanns indstilling til kong Christian 7. fremgår, at indstillingen først blev endelig approberet den 14.3.1804, jf. Rigsarkivet (ed.), op. cit.

Thorvaldsen skrev et takkebrev til fonden 24.4.1804.

Beløbet kom dog først Thorvaldsen i hænde i begyndelsen af 1807, da pengene blev overført til Italien via den danske diplomat Herman Schubart, som først – vistnok pga. sine egne økonomiske problemer – fik sendt pengene videre til Thorvaldsen med sit brev af 9.1.1807.

Archival Reference
m1 1804, nr. 6
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 218.
Other references

  • Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 54.
  • Udkastet til dette brev og fondens indstilling til kongen ved Ernst Schimmelmann er gengivet i Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens virksomhed, 2. bind, 1801-26, København 1902, p. 75-76.
Subjects
A Free Man. Thorvaldsen's Continuance in Rome · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Jonas Collin · Det kongelige bankkontor, Altona · Frederik 6. · Christian Ditlev Reventlow · Ernst Schimmelmann
Works
Last updated 06.05.2015 Print