The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 417 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rester af rødt segl.
Poststempler: NAPOLI [næsten utydeligt] og R.P.D.N [cirkulært stempel]

20.11.1804 [+]

Dating based on

Brevet er kun dateret med dag og måned, ikke år.
Man antog tidligere, at brevet stammer fra 1803, men flere forhold gør det ubestrideligt, at brevet er et år yngre:
For det første omtaler Stanley sin frygt for at rejse til Rom. Frygten skyldes en pestepidemi, en såkaldt gul feber, der bl.a. var brudt ud i området omkring Livorno i efteråret 1804, se brevudkast af 27.10.1804 fra Thorvaldsen til Schubart og brev af 2.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen. Stanley spørger Thorvaldsen om epidemiens omfang i sit brev af 13.11.1804,, og har tydeligvis fået beroligende svar i mellemtiden.
For det andet er brevet stilet til Thorvaldsen i Casa Buti, jf. udskriften. Thorvaldsen flyttede først hertil i foråret 1804.
For det tredje omtales arkitekten Christian Hornbech, som Stanley på dette tidspunkt øjensynlig havde mødt og talt med. Hornbech ankom til Rom i oktober 1803 og skrev 26.11.1803 ifølge sin egen indberetning til Kunstakademiet, at han var i Rom på daværende tidspunkt. Stanley lærte først Hornbech at kende, da han besøgte Napoli i foråret 1804, se brev af 22.5.1804 fra Stanley til Thorvaldsen. Nærværende brev kan derfor først stamme fra efter dette tidspunkt.
Summa summarum: Brevet kan altså ikke stamme fra 1803, men skal dateres 20.11.1804.
Brevet er dog stadig placeret i museets analoge brevarkiv under 1803 (bl.a. fordi det er stemplet med årstallet 1803) og har derfor arkivbetegnelsen m1, 1803, nr. 18.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur Le Professor B. Thorvaldsen / Strada Felice alla Trinitá de Monti nel / Palazzo Tomati No 51 / a / Roma.

Abstract

Stanley takker Thorvaldsen for brev og beder ham takke Christian Hornbech for det samme. Han glæder sig nu til at komme til Rom og frygter ikke længere den pestepidemi, som huserede i området omkring Livorno.

See Original [Translation]

Napel d: 20 November

Gode V[en] [papiret afrevet]
Paa denne Sædel forlanges ingen Svar!

Formodenlig vil dens Indhold vise at den ingen behøver, Det fremsændes blodt for at Takke Dig for Dit Sidste, og for at bede dig have den Godhed at Takke Hornbeck for sidt, hvilket gangske haver betaget mig min Frygt for at Rejse til Rom, om nogle faa Dage altsaa er jeg hos De Danskes Praxiteles, virkelig har man her haft megen Paure som Hornbeck siger, og det ej uden Grund da Brevene fra Paris, det Genuesiske, Meilanske og Romerske udeblev og man herfra afsænte Komitionerer, og Soldater til Grenserne af det Pavelige Gebiet. – Lad mig nu see at min Herre haver altting i Orden til at modtage en Mand af min Rang og Stand, skade at jeg ej kan bestemme dig Dagen naar jeg kommer, thi ellers tvivler jeg ei paa, Du jo nok hvilde foranstalte et stort Kalas, og modtage mig med Pauker og Basuner, Dog sæt dig ej i nogen Bekostning med saadanne Ting thi det hvil isandhed være mig meget imod, i ligemaade frabeder jeg mig Ilimonation, og Allegoriske Transpiranter. Lang mindre hvil jeg slæbes af Skomager Drenge og saadant Goes som en Nar igjennem Gaderne, Du forstaar mig vel, Lad ingen see dette Vaas og dermed Gud befalet min Her Ven, ganske Deres hengivne Ven

Lars Andresen Stanley


[tilføjet i margen:] Nb Dette N B i denne Linie betyder at det store A skulde have været et lille a.

General Comment

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 18
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Unwillingness to Write
Persons
Christian Hornbech
Last updated 02.03.2018 Print