The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 129 of 10247
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl med monogram: M P S, f.n. en gren med frugter, f.o. et net?
Det vides ikke, hvem eller hvad seglet hentyder til.

23.3.1798 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men af de omtalte to brande i København kan det udledes, at brevet ikke kan være afsluttet den 23.3.1798, se kommentaren til faderens datoangivelse nedenfor.
Det fremgår endvidere, at Gotskalk Thorvaldsen skrev på brevet i flere omgange, og den 23.3.1798 angiver da derfor dagen for brevets påbegyndelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift med anden hånd: All cittadino / B: Thorvaldsen, / Daneser recapito al Caffé / greco nella strada Condotti / a Roma / Franco Trento

Abstract

Gotskalk Thorvaldsen is happy to have received news from his son. He advises him to send a work of art to the Royal Danish Academy of Fine Arts as soon as possible. He informs him of the winners of the Academy’s competition for gold medals. The sale of plaster casts of Thorvaldsen’s portraits of A.P. Bernstorff has dropped. He reports the death of prominent Copenhageners, especially from the theatre world. He thanks his son for two drawings of figureheads and sends greetings from friends. He mentions the rumour that Thorvaldsen has left Rome for Paris. He promises to write more often.

See Original

Kiære Søn
Med stor Glæde har jeg bekomet ditt Brev af 20de Janua[r]y hvoraf jeg hører at du lever vel. Den Irettesetelse du giver mig i Anledning af mine faa Skrivelser finder jeg at vere velgrundede da jeg aldrig skal nægte at have fortient den. Hvad ditt Brev angikk i Anledning af dine Penge ved Academ: var et ugrundet Rugte. Jeg talte med Sonin, formodentlig er det bliven samensmedet af den Almægtige Satan Abilgaard og Gainelle som nu er bleven Abel: [Abildgaards] andegtige Handlanger Men Sonin bad mig at jeg skulde bede dig vise et Stk. jo for [før] jo heller i Acad: og Aarsagen at jeg ei har skrevet dig til har været det Rugte at du var reist fra Rom til Florens. Sidste Concors plagedes di af Godhed[,] Dam den store Guld Med: den lille Flint den store strax[,] Maler den lille[,] Gaenelli den lille[,] Murhauer den lille. Den gamle Gaenelli har vist sig so høflig i mod mig so snart Berenst: var død vilde han ei støve naagen Buste ringere en 5 Rdr og Spisboben Regulu gav dem ud for det same altsaa kan du selv slutte at det var mig umulig at udgive naagen. Medalongen som du gav ham 1 [tegn for mark] 8 β [skilling] for at støbe tager han af mig 2 [tegn for mark] 8 β [skilling] per Stk. Her er man og lidt frugtsom for Mr Fransman han begynder at spille Giæk med oss. Han har optaget 5 Ostinderfarer Ladning og alt og giort dem til Bong Priis. Dene Forandring er foregaaet ved Teatret[,] din gode Ven Ebbesen er død[,] den store Made Presler er død[,] Madm Bornuville død[,] Actor Bech død; ulukkelige Hendelser skibsbugger Knudsen har hengt sig Agent With har drugnet sig, og Mr Hendrich Jensen har veret 6 Maaneder i Forbedringshuset for Tyveri. Den lille Lunds Broder som var Guldsmed Dreng har satt i Forbedringshuset i 1 Aar for Tyverie, og nu anden Gang gribet for Indbrud
Stenhugger Fisker har talt til mig om du kunde ved en Kiøbmand i Rom forskaffe ham en god Blok hvid Marmor. Dine 2 Tegninger har jeg og bekomet de vare overmaade gode men jeg har unt ved at faa Galioner at giøre da Villerup giør sig til et Oracel og dog maa giøre sine Galioner 2 a 3 Gange om og naar de siger til ham at det er ikke rett siger han det skal so vere. Jeg talte i Gaar paa Gaden med Capt: Fisker han bad dig hilse meget flittig. Jeg og din Moder ere Gud ske Lov friske men Fortienesten falder litt i det fine. Primong lever bedre en[d] vi t[h]i hvor det gaar for [faar] han sin Salarium og er ei bekymret for noget uden for at kome i Byen. Det er det klogeste Kreatur jeg har kient hvor jeg sider ligger han under Stolen ved mine Føder. Jeg har en flittig Hilsen til dig fra alle gode Vener besynderlig fra Margrete det er en god Pige. Det fornøyer mig af ditt Brev at du er i gode Folkes Hender. Jeg troer at du bruger all den Forsigtighed som udfordres. Nu begynder Ilden her at rase igien i Søndags brende Garder Casernerne og i Mandags Kongens Hø Magasin. Nu blev der atter Ophold med dette Brev. Jeg troer at Byen er fuld af Fredsforstørrere. Presten Pavels haver forsikret din Moder paa Gaden at du var paa Veien til Paris hvorover jeg maatte atter gaae for at faa vide om det var sant. Her effter skal du faae oftere Breve. Jeg ønskede at du var fra Rom for der maae vere kritisk i dene Tiid.
Jeg skal skrive dig litt mere Nytt en anden Gang dersom Gud lader mig leve. Jeg skal hilse dig flittig fra din Moder. Vi ønskede begge at du var her igien. Det heder her at den Nye Kiærke skal opbygges hvorved der kunde blive noget at bestille for Dig. Lev lykkelig og vil Gud bevare dig. Jeg forbliver din forbundne Fader

Kiøb: d 23 Martz 1798 G Thorvaldsen

Min Adresse er i nu samested Amaliegaden Ltr D.E.

[Med Thorvaldsens hånd på brevets sidste side, f.n.t.h.:] architec a Stokhoml

Archival Reference
m1 1798, nr. 1
Thiele
Størsteparten gengivet hos Thiele I, p. 128-131
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Medallions, Thorvaldsen's · Drawings, Allegories · Thorvaldsen and Theater · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Dogs · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Works, Sale by Gotskalk Thorvaldsen
Persons
Nicolai Abildgaard · Margrethe Ackermann · Bernhard Henrik Bech · A.P. Bernstorff · Mariane Bournonville · Niels Dam · Joh. Adam Ebbesen · Johan Michael Fischer · Lorens Henrich Fisker · Andreas Flint · Domenico Maria Gianelli · Giovanni Domenico Gianelli · Peter Leonhard Gianelli · Niels Nielsen Hvidt · Johan Christlieb Mahler · Gotlieb Mohrhauer · Peder Pavels · Marie Cathrine Preisler · Primong · Joseph Regoli · Hans Christopher Sonnin · F.C. Willerup
Works
Last updated 17.08.2016 Print