The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2171 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

28.3.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius og Brøndsted har besøgt Thorvaldsen, men de fik ham ikke i tale, fordi han var optaget af en kvindelig model. Med C.A. Jensen har Scavenius derefter besøgt Peterskirken og Vatikanets kunstsamling, hvor de bl.a. har set Canovas Perseus med den halshuggede Medusas hoved. Om eftermiddagen så han hos J.L. Lund en tegning af et maleri til Christiansborg og spadserede på Monte Pincio.

See Original

Besøgt Brøndsted. Faaet Nyt fra K.bhvn. – Prof. Wagner. – Med Br. vildet besøge Thorwaldsen, men ei faaet ham i Tale, da han var indelukket med en quindelig Model. Med Jensen – der har malt Estrup meget træffende – til den weltberühmte Peters Kirke, der ingenlunde ved første Beskuelse svarede til min Forventning. Faca[den] uden synderlig Smag, Vestibulen det smukkeste; saavel uden som inden forekommer Kirken langt mindre end den er, man seer ikke dens uhyre Størrelse hi[?]. Daarlige[?] Figurer af Helgene, af Bernini, zire den indvendig. Høialtret med 4 snoede Seuler, der kunne være jødiske nok, men smukke ere de i Sandhed ikke. Pladsen uden for stor og smuk. I Midten den store Obelisk, de 2 herlig[e] Vand Spring, paa Siderne, de 2 Buegange, hver dannet af en 4 dobbelt dorisk Colonade. – Til Vaticanet, seet i alt Hast Raphaels Transfiguration, hans Mad. di Foligno ; gjennemløbet Stanzerne, beundret de skjønne Antiker i Belvedere: – Apollo, Laocoon, Meleager. – Her staaer ogsaa Canovas Perseus ; og hvad mere er, hans 2 Strandkadetter. – Man veed ei, om man meest skal ærgre sig over den uhyre Impertinence, dette udviser – eller beklage Hr Marquesens Forfængelighed, der saa aldeles kunde forblinde ham, at han slet ikke bemærkede, at just paa dette Sted, maatte hine Statuer tabe alt det Verd, de ellers kunde have. – Om eftermiddagen besøgt Professor Lund, hvor seet en smuk Tegning af et Malerie, som skal udføres i Christiansborg Slot: Anscar prædikende Christendommen ved Haddebye. – Derefter spadseret paa Monte Pincio.

General Comment

Teksten stammer Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, pp. 69-70. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.

Subjects
Live Model · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
P.O. Brøndsted · Antonio Canova · H.F.J. Estrup · C.A. Jensen · J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen · Johann Martin von Wagner
Last updated 24.04.2017 Print