The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9798 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

26.10.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / Hr: Confrensraad Collin / Amaliegade / Kiøbenhavn

Tilskrift: Til Hr Confrensraad Collin!

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

N 134

Da Deres Høivælbaarenhed haver tilladt mig at henvende mig til Dem angaae [papiret beskadiget] de Thorvaldsenske Sager, saa er jeg saa fri at melde Dem, at jeg giennem min Broder, Consul Dalgas i Livorno, haver erfaret, at Hr: Bravo, trods mit Ønske at lade Thorvaldsens Statye blive staae[papiret beskadiget]de i Rom, hvor den var hensendt for at udhugges i Marmor, til mig, haver sendt den hertil, med Fregatten, efter at have taget god Form over den, og 2 Afstøbninger den ene for at giøre en Present af til Frue Paulsen, og den anden til St: Luca; – Hr Bravo kunde ikke være i Uvidenhed om, at bemeldte Statye tilhørte mig, da Comiteen havde tilskrevet ham: at den skulde henstaae til min Ordre; Og han havde desuden af Thorvaldsen selv hørt at den tilhørte mig. – Frue Paulsen kunde heller ikke være uvidende derom da hun hørte paa, at hendes Mand, som forlangte den af Thorvaldsen, fik til Svar: den tilhører Baronesse Stampe og jeg har ingen Raadighed derover; –
Dersom Hr: Bravo, har giort det paa sin egen Haand, saa haaber jeg Comiteen vil skaffe mig Ret, og ligge [sic] beslag paa bemeldte Gode Form samt 2 Afstøbninger, thi jeg vil ikke opgive min Eiendomsret derover. Jeg overdrog for nogen Tid siden Hr: Høyen, at giøre Comiteen følgende Proposition, men da jeg ikke veed om han endnu haver udført den, gientager jeg den, nemlig: Dersom Comiteen vil lade samme Thorv’’s Statye afstøbe i Bronce, og henstille paa hans Grav, saa giver jeg med Glæde, den gode Form dertil samt, den Sum, som jeg af Thorv: haver til gode fra Reisen, og som jeg har inberettet [sic] Comiteen; skulde der for Øieblikket ikke være Pænge nok i Kassen dertil, saa skal jeg gierne paatage mig, at indsamle, det manglende, blandt Thorv: Venner, her paa Landet, samt i Udlandet, hvoraf jeg kiender endeel, som Ideen gefalder, og, som gierne deeltager deri, jeg ønskede gierne Svar herpaa, da Thorvaldsen, synes [sic] om Ideen, De veed han sagde til mit Forslag derom: ja! saa staaer jeg midt i Gaarden og tager mod mine giæster!) [sic] og jeg er saa bange at naar Dalhoff først faaer med Quadriga’en at giøre, saa bliver dette sat til side; og nu kunde det alt være ferdig (da den gode Form er giort) før Modeleringen af Victoria er giort,
I Haab om gunstigt Svar

er jeg Deres Høivelbaarenheds
forbintlige Christine Stampe

Nysøe d 26 Oct:
1844

[Foroven til venstre på første side:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvalds [papiret beskadiget] / Bo d 7deNovbr 18 [papiret beskadiget] /

GustB [papiret beskadiget]

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 134
Last updated 29.08.2011 Print