The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7306 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

28.7.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Museum.

Ved det Hverv, som er overdraget til undertegnede Committee, “i Forening med Thorvaldsen at forestaae, paa samtlige Bidragendes Vegne, de til det Thorvaldsenske Museum indkomne Summers Anvendelse, og afgjøre Alt, hvad der i denne Sag kan komme under Overvejelse”, see vi os satte i Forhold saavel til den Fraværende som til de Nærværende; og vi erkjende, hvormeget den heldige Fortsættelse af det Begyndte vil beroe derpaa, at dette Forhold bliver til begge Sider opfattet og benyttet paa den rette Maade.

Vi have anseet det som vor første Pligt, at tilmelde Thorvaldsen Committeens Udnævnelse, og derhos saavel at udtale vort Ønske om, at blive satte i Stand til at virke i personlig Forening med ham, som at bede os underrettede om Det, han forinden sin Ankomst til Fædrelandet maatte ønske taget i Betragtning og Overveielse af Committeen, eller ved denne forelagt hans Landsmænd.

Men ikke mindre finde vi os opfordrede til, ved Begyndelsen af vor Virksomhed at henvende os til vore Medborgere. Det er fra først af blevet forudsat, at det Foretagende, hvortil der er blevet indbudt, maa betragtes som et National-Anliggende; og for at det, som er blevet heldigt begyndt, skal kunne blive fuldført paa sømmelig og værdig Maade, maa Committeen fremdeles understøttes i sine Bestræbelser ved almindelig Interesse og virksom Deeltagelse. Committeen maa saaledes ansee det ligesaa overensstemmende med Foretagendets Charakteer som nødvendigt for dets ønskelige Fremme, at en saa nær Forbindelse som mullgt vedligeholdes med de Bidragsydende.

Intet vil være Committeen kjærere, end at modtage Forslag og Bemærkninger, sigtende til Formaalet for den fælles Interesse, hvad enten Vedkommende ville tilsende os disse, eller foretrække at meddele dem mundtligt i dens Møder. Fra sin Side skal Committeen ikke undlade, jevnligen at aflægge Beretning om Foretagendets Fremgang, og, forinden nogen Beslutning af Vigtighed fattes til Værkets Begyndelse og Fortsættelse, at indbyde Contribuenterne til offentlig Forsamling, hvor Planer og Betænkninger skulle blive meddeelte.

Da der imidlertid, førend Efterretning indløber fra Thorvaldsen, ikke kan lægges nogen Plan til egentlig Iværksættelse, indskrænker Committeen sig her til at meddele en Udsigt over de hidtil tegnede Bidrag, forsaavidt som disse ere komne til vor Kundskab.


I Kjøbenhavn have 3409 tegnet sig for
Sjelland (Kjøbenhavn undtagen) 2181
Fyen og Langeland 1134
Lolland og Falster 168
Jylland 1119
Hertugdømmene 184 (Altona undtagen, hvorfra Listerne endnu ikke ere indkomne)
–––––––––
8195
Rbd
42,018
9,154
2,847
697
4,444
2,443
 
–––––––––
61,606
[tegn for skilling]
92
48
52
64
48
56
 
–––––––––
72


Blandt Subskribenterne er omtrent 1300 af Bondestanden. Af de tegnede Bidrag ere:

  paa 32 [tegn for skilling] og derunder
hvoraf dog kun 99 i Kjøbenhavn
over 32 [tegn for skilling] til 1 Rbd.
over 1 Rbd. til 5 Rbd.
over 5 Rbd. til 20 Rbd.
over 20 Rbd. til 100 Rbd.
over 100 Rbd.
1363.
 
2212.
2645.
1529.
399.
47.
–––––––––
8195.
 


Af foranstaaende Bidrag er et Beløb af 4680 Rdd. contant indsendt og indsat i Kjøbenhavns Sparekasse. For saameget som muligt at fremskynde det, af Alle vistnok forønskede, Tidspunkt, da der skal kunne lægges Haand paa Værket, troer Committeen, at man ikke bør udsætte at gjøre Begyndelse med Indkassering af de tegnede Bidrag. Den haaber, herved at turde vente sig understøttet, isærdeleshed hvad Provindserne angaaer, af de selvsamme Mænd, som velvilligt have paataget sig at befordre Subskriptionsplanernes Omsendelse.

Ihvorvel det endnu vilde være for tidligt, at skride til et Overslag for Museumsbygningen, saa er Committeen dog overbeviist om, at der – naar der tilbørligt skjelnes imellem det, der kunde være ønskeligt, og det, der maa agtes nødvendigt til Foretagendets Udførelse – snart vil kunne fremlægges en Plan til samme. Vi mene ogsaa, at det ovenfor angivne forløbige Resultat af den begyndte Subskription tilfredsstiller billige Forventninger.

Hvad enten man seer hen til Summen eller til Antallet af Medborgere i alle Stænder, ved hvis forenede Bidrag den i Løbet af faa Maaneder er bragt tilveie, er der givet et Beviis for den udbredte Interesse, Planen har mødt, som forvisser om forsinket Udførelse af Værket.

Committeen finder sig opfordret til at bevidne sin Tak til alle dem, der ved skriftligt og mundligt Ord have medvirket til at fremme – i større og mindre Kredse – Kundskab om Foretagendets Betydning og Interesse for samme.

Ligesom det maa erkjendes grundet i Sagens Natur, at et Foretagende som det nærværende gradviis bliver Gjenstand for Interesse hos en altid større Deel af Folket, saaledes holde vi os overbeviste om, at det fremdeles vil være anbefalet til Enhvers virksomme Deeltagelse, der betragter Opførelsen af et Museum for de Billedhuggerværker og Kunstsager, hvilke Thorvaldsen har bestemt at skjenke sit Fædreland, som en national Hylding af Kunstnerens Storhed, en Erkjendelse af hans patriotiske Opoffrelse, og et Middel til Skjønhedssandsens og den høiere Kulturs Fremme iblandt os.

Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, d. 18de Juli 1837.

Collin. H. N. Clausen. J. Thiele. N. Høyen.
H. Freund. Schouw. Hetsch. Bissen.
P. M. Tuxen. P. B. Scavenius. Gamst. H. Puggaard.
v. Prangen. C. J. Thomsen. Koch.
General Comment

Denne tekst blev trykt i Dansk Folkeblad, 3die Aargang, No. 20 og 21, 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dansk Folkeblad 28.7.
Subjects
National Subscription for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Jonas Collin · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Hermann Ernst Freund · Heinrich Gamst · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Jørgen Koch · Friederich Ernst von Prangen · Hans Puggaard · Peder Brønnum Scavenius · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · C.J. Thomsen · Bertel Thorvaldsen · P.M. Tuxen
Last updated 24.08.2016 Print