16.12.1823

Afsender

Jørgen Conrad de Falsen

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Brevet har formentlig ikke været lukket med segllak, men derimod med lim og et stempel med indraderede cirkler.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur le chevalier Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Falsen minder Thorvaldsen om sin bestilling af et gravminde over sin afdøde kone. De familiemedlemmer, som han havde håbet at glæde med monumentet, er nu syge eller døde, så han ønsker at modtage det bestilte inden udgangen af 1824, ellers ønsker han værket afbestilt og pengene retur.

Dokument

Paris d. 16 Deb. 1823.

Høystærede Hr Ven!

Tillad mig at entretenereI Dem et Øyeblik om det lille MonumentII over min salig KoneIII som De har havt den Godhed at love mig. I Følge Deres venlige LøfteIV havde jeg haabet i 1820V at modtage det. Siden den Tid har jeg mistet min SvigermoderVI som jeg havde glædet mig saameget til at kunde føre til sin Datters Grav og vise Deres Mesterstykke. Min SvigerindeVII lig[g]er nu meget syg, og dersom hele Familien er uddød inden jeg er saa Lykkelig at modtage Deres Arbeide, saa forringes min satisfaction meget over at besidde det.

Tillad mig derfore at sætte Dem en TermVIII for denne BagatelleIX, som Deres kostbare Øyeblikke maaske ej engang har tilladt Dem at tænke paa. De vil godhedsfuld erindre Dem at de lovede mig Deres bas-relief: NattenX, paa den ene Side, og Engelen med den omvendte FakkelXI, som er anbragt paa Reckmanns MonumentXII paa en anden Side.

Altsaa dersom dette lille Arbeide ej kan være færdig og mig Leveret i Kiøbenhavn til Udgangen af 1824: tillad da at jeg renoncerer derpaa, og vær af den Godhed at udlevere Hr v. BrønstedXIII den lille Summa han herpaa har betalt Dem.
Jeg havde ventet at besøge Dem i Kunsternes Hovedstad, og at beundre Deres skiønne Arbeider dette Aar, men da uventede Forretninger tvinger mig til at styre Coursen til Norden, benytter jeg Hr v. Brønsteds Nærværelse og Godhed for at oversende Dem disse Linier.
Deres Mesterværker over PoniotowskyXIV og den sidste bas-reliefXV ere her i alles Munde.

Tillad mig at slutte med Bevidnelsen af den uinskrænkede Høyagtelse hvormed jeg har den Ære at være Deres hengivne

Falsen.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 119

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A901 Natten, Tidligst 1815, inv.nr. A901
A615_1 Den døende Johann Philipp Bethmann-Hollweg rækkes en æreskrans af sin bror, 1814, inv.nr. A615,1
A125 Hesten til Józef Poniatowski, 1822 - 1823, inv.nr. A125

Kommentarer

 1. Afledning af ‘entrenere’, dvs. underholde.

 2. Falsen havde via sin og Thorvaldsens fælles ven, arkæologen P.O. Brøndsted bestilt et gravmonument for sin afdøde hustru, Cecilie Catharina Høyer (1784-1816). Se hertil referenceartiklen omhandlende Falsens bestilling.

 3. Cecilie Catharina Høyer (1784-1816), som var afgået ved døden 15.2.1816.

 4. Falsen og Thorvaldsen mødte hinanden i Milano 1.8.1819, hvilket ses af Falsens hilsen i Thorvaldsens stambog. Det var muligvis ved denne lejlighed, at Thorvaldsen lovede Falsen monumentet. Se desuden referenceartiklen omhandlende Falsens bestilling.

 5. Falsen modtog først Thorvaldsens værker i 1825, se hertil Falsens brev af 15.12.1825, hvor han udtrykker sin misfornøjelse med det leverede.

 6. Dorothea Thulstrup (1760-1818), der i øvrigt havde været gift med den præst ved Holmens Kirke, Christian Frederik Høyer, som 15.4.1787 konfirmerede Thorvaldsen.

 7. Cecilie Catharina Høyers (1784-1816) søster Anna Maria Høyer (1786-18XX).

 8. Falsen mener formentlig ‘termin’, det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige ‘en tidsfrist’. Alternativt kan meningen have været ‘betingelse’ eller ‘vilkår’, betingelsen omhander dog, jf. det følgende netop det tidsmæssige aspekt.

 9. Formentlig henvises med ordet ‘bagatelle’ blot til Falsens forståelse af bestillingens ‘ubetydelige’ størrelse i forhold til Thorvaldsens andre bestillinger. Der kan imidlertid også, jf. Ordbog over det danske Sprog være tale om en “lille sum eller udgift”, hvilket i givet fald vil være en henvisning til den også senere i brevet nævnte sum, som Falsen ønsker tilbagebetalt, såfremt han ikke modtager monumentet inden udgangen af 1824.

 10. Thorvaldsens basrelief Natten, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A901.

 11. Se herom i næste kommentar.

 12. Der kendes intet monument til nogen Reckmann af Thorvaldsen, og navnet nævnes ikke andre steder i Arkivet. Og Falsen skriver umiskendeligt Reckmann.
  Det synes dermed mest sandsynligt, at Falsen enten har misforstået eller glemt det rigtige navn. Sandsynligvis er der tale om monumentet over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, idet Reckmann må være forvekslet med Bethmann. I givet fald kan der være tale om sørgegenien fra centerrelieffet på Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, A615,1.
  En siddende udgave af sørgegenien kan se som Dødens genius til gravmæle over Wlodzimierz Potocki, A627.

 13. Thorvaldsen og Falsens fælles ven, den danske arkæolog P.O. Brøndsted, som oprindelig havde formidlet bestillingen.

 14. Thorvaldsens rytterstatue af den polske general Józef Poniatowski. Falsen må henvise til bestillingen, eller til forarbejdet, bl.a. en Hest, A125, da Thorvaldsen først udførte modellen i gips 1826-1827, A123. Thorvaldsen modellerede 1819 Poniatowskis buste, A249, der formentlig ligeledes var et forarbejde til rytterstatuen. Et marmoreksemplar af busten af Jakub Tatarkiewicz findes i dag på Nationalmuseet i Kraków.

 15. Der kan muligvis være tale om relieffet Amor hos Anakreon. Vinteren, A415, fra 1823. Se desuden Thorvaldsen kronologien for året 1823 for et overblik over de værker, som Thorvaldsen producerede i denne periode.

Sidst opdateret 19.10.2014