21.7.1822

Afsender

J.L. Lund

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Lund vil sende et af sine egne malerier til Thorvaldsen. Han vedlægger et brev fra Øllegaard Lundegaard, der ønsker økonomisk hjælp fra Thorvaldsen, samt et brev fra Hermann Ernst Freund. Han sender og overbringer hilsener til Rom.

Dokument

Kiøbenhavn d 21e Juli
1822.  

Hoistærede Ven.

Da VillenaI reiser i disse Dage herfra til Florenz, saa griber jeg denne gode LeilighedII for at sende Dem det saa længe ventede MalerieIII, og beder Dem at undskylde, at jeg har beholdt det saa længe, da jeg ikke vidste paa hvad Maade jeg skulde Sende Dem det; og Transporten til Søes er usikkerIV, og til Lands alt for bekostelig. Det har hængt saa længe paa min Væg, at min KoneV allerede ansaae det som vores Eiendom, og nu nødigen mister det. At det kunde glæde Dem ligesaameget, tør jeg ikke haabe, men beder Dem, at optage det med Overbærelse i Deres skjønne Samling.
De har efter Deres Tilbagekomst til RomVI frembragt saa meget skiønt. Hvem der kunde see det! for det første tør jeg ikke haabe, at see dette Ønske opfyldt, men jeg opgiver aldeles ikke det Haab, at komme tredie Gang til RomVII. Jeg har drukken alt for længe l’acqua di TreviVIII, for ikke at føle stor Længsel derhen tilbage.
Vedfølgende erholder De et BrevIX fra Mad LundgaardX, hvis Anliggende jeg anbefaler Dem ret meget, da jeg troer at hun trænger til Deres Hielp, og vil nu vente med Længsel paa Svar. Kunde De ikke anvise hende, hvad De har tiltænkt hende paa AcademietXI, og da kunde disse Penge fradrages af det, De har at fordre for Formerne af Deres VærkerXII ; i saa fald, vilde jeg som Academiets CassererXIII sørge for, at hun strax fik Pengene udbetalte.
Jeg har bedet Villena om, at sende Dem dette Brev strax efter Ankomsten til Florenz med Posten, og Maleriet med den første Leilighed. Efter dets Modtagelse beder jeg Dem at betale til FreundXIV de 125 Scudi, som jeg har beregnet Dem her, og dertil 4 Scudi, som jeg har udlagt til Mad. KybritzXV paa Deres Ordre for Strømperne, altsaa i alt 129 Scudi, hvilke jeg allerede for længe siden har erholdt her, af Freunds Pension. Vedfølgende BrevXVI til Freund, beder jeg at flye ham.
Vi prego di salutare Mad: UhdenXVII e la piccola ElisaXVIII, che sarà bella grande adesso, ed anche Sigra ButiXIX, e tutti di Casa, e di pregarli che tenghino in buona memoria.
Min Kone har paalagt mig, at hilse Dem ret meget. Hun haaber med mig, at see Dem engang i gamle Rom.
Med det Ønske at De maatte beholde mig i venskabelig Erindring henlever jeg

Deres hengivne

Luigi Lund

Vi har en varm Sommer, det er næsten som i Rom. idag har vi ikke mindre end 22 Grad i Skyggen. og dertil et Slags Scirocco Luft. Freund vil fortælle Dem hvorledes jeg lever og hvad jeg bestiller.
EckersbergXX. ClemensXXI og hele Kiøbenhavn hilser Dem.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, July 21st 1822

Dear friend,

As Villena is going from here to Florence these days, I seize this opportunity to send you the painting expected for so long and beg your pardon for having kept for so long as I did not know how to send it to you; the transport by sea is unsafe and by land it is too expensive. It has hung on my wall so long that my wife already considered it to be our property and now reluctantly wants to lose it. I dare not hope that it will give you the same pleasure, but I ask you to incorporate it indulgently in your collection.
After your return to Rome you have produced so many beautiful works. If only I could see them! In the first place I dare not hope to see this wish fulfilled, but I do not at all give up the hope of getting to Rome for the third time. I have drunk l’acqua di Trevi for too long not to feel a longing back to it.
You will also receive a letter from Mrs Lundegaard, whose matters I certainly recommend to you as I think she needs your help, and will now eagerly expect an answer. Could you assign her what you have thought of for her at the Academy, then this money could be deducted from what you can demand for the casts of your works; in that case as the treasurer of the Academy I should see to it that she had the money paid out immediately.
I have asked Villena to send you this letter by post immediately after his arrival to Florence, and the painting by first means of conveyance. After you have received it I ask you to pay Freund the 125 Scudi which I have reckoned for you here, and besides that 4 Scudi, which I have laid out to Mrs. Kybritz on your order for the stockings, in all 129 Scudi, which I have long ago given her from Freund’s pension. The enclosed letter to Freund I beg you to pass on to him.
[The following passage in Italian has not been translated:]
Vi prego di salutare Mad: Uhden e la piccola Elisa, che sarà bella grande adesso, ed anche Sigra Buti, e tutti di Casa, e di pregarli che tenghino in buona memoria.
My wife has asked me to give you her sincere regards. She hopes, as I do, to see you again in old Rome.
With the wish to be kindly remembered, I am

Your faithful

Luigi Lund

We have a warm summer, it is almost like in Rome, today we have no less than 22 degrees in the shade and besides that a kind of Scirocco air.
Freund will tell you how I live and what I do.
Eckersberg, Clemens and all Copenhagen send you their regards.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Thorvaldsen har tilsyneladende ikke svaret, for Lund sendte 28.11.1822 endnu et brev til Thorvaldsen, hvori han gentog indholdet.

Arkivplacering

m7 1822, nr. 35

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

B251 Sankt Anna lærer Jomfru Maria at læse, 1818, inv.nr. B251
B252 Italiensk landskab, før 1819, inv.nr. B252

Kommentarer

 1. Sandsynligvis den spanske legationssekretær Manuel Villena og hans hustru Mariquitta Villena.

 2. Lejligheden var ikke så god alligevel, for det viste sig, at Villena ikke kunne have maleriet i sin vogn, jf. brev af 28.11.1822.

 3. Muligvis J.L. Lund: Den hellige Anna lærer Jomfru Maria at læse, B251, eller Italiensk landskab, B252.

 4. Lund mistede 1807 sit første historiemaleri Andromache i afmagt ved synet af Hektors lig, da skibet, det sejlede med, blev opbragt af englænderne.
  Læs mere om dette i Lunds biografi.

 5. Lunds hustru Augusta Lorentz (1797-1871).

 6. Thorvaldsen vendte 16.12.1820 tilbage til Rom efter sit ophold i Danmark 1819-1820.

 7. Lund var i Rom 1802-10 og 1816-19. Han fulgtes med Thorvaldsen på rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

 8. Vand fra Fontana di Trevi, Roms mest kendte springvand.

 9. Omtalte brev er endnu uidentificeret. Thorvaldsen har øjensynligt ikke reageret på Lundegaards første brev af 25.11.1820, hvori hun beder om understøttelse.

 10. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824.

 11. Dvs. Kunstakademiet i København.

 12. Dvs. gipsafstøbninger efter mange af Thorvaldsens kunstværker, jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 13. J.L. Lund var Kunstakademiets kasserer i perioden 1821-1832 og igen 1854-1866.

 14. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 15. Madam Kybritz er endnu uidentificeret.

 16. Brevet til Hermann Ernst Freund er endnu uidentificeret.

 17. Thorvaldsens italienske kæreste Anna Maria Uhden.

 18. Thorvaldsens datter Elisa.

 19. Pensionatsværtinde Anna Maria Buti, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

 20. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 21. Den danske kobberstikker J.F. Clemens.

Sidst opdateret 07.10.2018