8.3.1845

Afsender

Peder Hjort

Afsendersted

Sorø

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rapport om Thorvaldsens relation til Frances Mackenzie baseret på erindringer og breve. Hjort mindes sin oplevelse af Mackenzie og Thorvaldsens tilnærmelser til hende i sommeren 1818. Men han beskriver også, at Thorvaldsen kviede sig ved den skål, Hertugen af Augustenborg udbragte for hende i marts 1819. Han beskriver Thorvaldsens sideløbende interesse for Franziska Caspers og Mackenzies tilbagerejse til England.

Dokument

Afskreven

Gode Ven! Sorø
d. 8/3 45

Hermed et Par Ord om den ulykkelige Mrs. MackenzieI – Noget før jeg reiste til Neapel i 1818, vel i Juli Maaned havde Thorvaldsen været syg af “rothe Qatar”II som han sagde, og bad mig, da jeg tog en Dag til AlbanerbjergetIII at undskylde hans Nærværelse hos to engelske Damer (M.M:IV og hendes gamle Tante:V), i Genzano, med hans Sygdom, og at sige, at han snart skulde komme. Tillige skulde jeg tilføye noget om en Reise til Neapel. M.M: behagede mig kun liidet ved første Sammenkomst.
Da jeg havde været i Neapel en Tid kom Thorvaldsen, de engelske DamerVI og den statyariske Fru HerzVII fra Berlin, AtterbomVIII og flere. Vi gjorde flere Toure sammen. Thorvaldsen var fortræffelig, munter, ung Cavaleer og meget lieret medIX de to Damer, som han boede sammen med. – Den vigtigste Tour var en længere til Ischia, C[a]prie, Sorrent &c Her var Th.sen en Elsker; M.M. var aldeles engelsk, men dog ret vakker; kun lidet talende. Thorvaldsen spøgede med sin Jalousie, fordi han ikke forstod hende og mig, naar vi talte Engelsk sammen; men selv disse negative Kjærtegn kunde ikke meget sætte hendes Munterhed i Bevægelse. Hun forblev engelsk-austérX. – Hun var høi, havde det lange Engelske Hoved meget langt, graa Farve, tyk lang Næse; men smækker Figur, vakker Fod og en net Gang. En Morgen, i en Ruin, takkede han saaledes – uden at see mig! – for den Gave, han havde faaet hjemme i Huset at jeg maatte tro, det var et Kys eller en Omfavnelse.
Mere erindrer jeg ikke i dette Øjeblik fra Neapel.
I Vinteren 18-19, i Rom ansaae mange Forlovelsen for temmelig afgjort; han besøgte jævnlig i strada RipettaXI, &. &. – Han laae syg igjen; en Aften førte jeg hende til ham op i det lille Bagkammer ud til Gaarden, de trykkede hinandens Hænder, han forsikkrede hende, at Feberen var slet ikke farlig, takkede for Deeltagelsen og hun tog meget snart afsted igjen.
Alligevel meente jeg endnu, at hun egentligen gjorde meest Cuur til ham. Men siden lod det til at blive alvorligt. Jeg finder i et Brev til min KjæresteXII af 30/3 19 følgende:
"Igaar i Frascati – Hertugen af AugustenborgXIII – derpaa erindrede jeg Hertugen om Thorvaldsens Forlovelse, og dennes KjærestesXIV Skaal blev dernæst drukket, uanseet han ikke vil ret være Tingen bekjendt endnu. Men da Hertugen proponerede Skaalen turde han saa ikke afslaae det”
––––––––––––––––––––––––––––
Nu kom en Fandens Tingest, “en væver Tøs”, Fräulein CaspersXV nærmest fra Wien, med en anden DameXVI til Rom. Hun var en dalende Soel, men havde Aftensolens hele Henrykkelse over sig. Hendes Øjne og Kinder kunde antage, beim GelageXVII, en utrolig Glands. Hun charmeredes i Thorvaldsen og omgaaende; hun havde maaske endogsaa Ægteskabsplaner!
Thorvaldsen forsømte nu den agtværdige, men lidet tiltrækkende Brud! – Han morede sig fortræffeligen mit der Caspers; hun fik øjensynligen Hovedet i Vejret. Han kjørte hjem med hende alene om Aftenen i Karet fra lystigt opflammende Selskab; engang tog han en deilig blaa Blomster-KrandsXVIII, hun havde flettet til ham i et Kunstnerselskab hos Louise SeidlerXIX (fra Weimar) og satte den paa Fr. Caspers Hoved. Man kunde umueligen see noget skjønnere, end denne kronede, haabende, opadstræbende, foryngede Dame de retour. Hun var den Aften uforlignelig.
Og nu: Hun boede i Ripetta, skraat over for sin engelske – Forskudte –, men udvortes endnu hyldede M.M., og Thorvaldsen gik flere Gange om Formiddagen op til Caspers, istedetfor til Kjæresten, som saae ham gaae og komme. Det var for stærkt! Selv tyske Damer og Kunstnere som saae Triumphet ved Germaniens Triumph over Britanien, vare misfornøyede. Fru Herz var opbragt. Da kom Lady HamiltonXX til Rom, tog Thorvaldsen for sig, og fordrede en Ende. Hun udtrykte Resultatet af hendes Forhandlinger dermed, at Thorvaldsens Forsvar havde ligget i den Paastand: “the transport is gone!”
––––––––––––––––––––––––––––
Under 3/5 19. finder jeg i et Brev til min KjæresteXXI:
IgaarmorgesXXII reiste pludseligen Lady Mack. til Engelland. Forlovelsen er brudt formedelst hans lunkne og karakteerløse – for ikke at sige noget værre – Opførsel. Men jeg beder Dig; udbred ikke det mindste heraf. Den hele Sag er saa besynderlig, at Th. fortjener al muelig Skaansomhed af sine Landsmænd. I alle engelske Aviser var det allerede proklameret, og disse ville tilstrækkeligen hævne sig. Med hende, som jeg agter meget, har jeg en stor Medlidenhed. Hun blive maaskee aldrig mere tilfreds og roelig. Det har angrebet hende usigelig meget. – – (om Nationalæren). Nu vil der da derhjemme blive et Væsen og et Snakken for at faae ham gift i Danmark, Femten vilde saa paa een Gang, troe, at han er forliebt i dem.” –
––––––––––––––––––––––––––––
Senere vendte M. Mack. tilbage igjen til Rom og er dødXXIII der for adskillige Aar siden. – Dette fortalte en skotsk Lord SinclairXXIV mig i Fjor, som var en halv Dags Tid hos mig.

Tag nu til Takke! Skulde et eller andet bestemt Træk rinde mig i Tanker, skal jeg melde Dig det. I mine Dagbøger kan jeg intet finde –

P: Hiort.

Arkivplacering

m35 V, nr. 56

Thiele

Omtalt indirekte i Thiele II, p. 428-430

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Den skotske adelskvinde og amatør-billedhugger Frances Mackenzie. Mackenzie var ugift, så Hjort burde have brugt betegnelsen Miss og ikke Mrs.

 2. Hvad sygdomsbetegnelsen “rød katar” angår, har den ikke i sig selv ladet sig identificere, men ud fra andre kilder at dømme var Thorvaldsen ramt af en langvarig halsbetændelse (svælgkatar) og/eller lungebetændelse. Christian 8. skriver 28.8.1818 om Thorvaldsens sygdom: ”Han har været overmaade syg paa Legeme og Siel, brystsyg og mismodig”. Christian 8.s ord tyder m.a.o. på, at Thorvaldsen også var deprimeret.

 3. Thorvaldsen opholdt sig i Colli Albani under sin sygdomsperiode i sommeren 1818.

 4. Dvs. Miss Mackenzie, altså Frances Mackenzie.

 5. Dvs. briten Anne Proby, der var Frances Mackenzies tante, og som formentlig også fungerede som hendes anstandsdame.

 6. Dvs. efter alt at dømme Frances Mackenzie (der dog var skotsk) og Anne Proby.

 7. Den tyske forfatterinde Henriette Herz.

 8. Den svenske digter Per Atterbom.

 9. Dvs. “knyttet til”, jf. Ordbog over det Danske Sprog, betydning 1.

 10. Som i det engelske austere, dvs. streng.

 11. Mackenzie boede fra midt i oktober 1818 i et hus ved siden af toldbygningen La Dogana ved havnetilløbet Porto di Ripetta, jf. hendes korte skrivelse til Thorvaldsen af 10.10.1818, hvor hun beder ham komme forbi og være med til at indvie stedet.

 12. Dvs. formentlig Olivia Katharina Rasbech (1796-1849), som Hjort blev gift med i 1822.

 13. Dvs. Christian Carl Friedrich August af Augustenborg.

 14. Dvs. Frances Mackenzies.

 15. Den tyske skuespillerinde og selskabsdame Franziska Caspers.

 16. Den ungarske adelskvinde Maria Leopoldina Grassalkovich de Gyarak.

 17. Dvs. til gilde, drikkelag.

 18. Thorvaldsen deltog 9.3.1819 i en navnedagsfest for Caspers hos Louise Seidler; i den forbindelse satte han en blomsterkrans på Caspers’ hoved.

 19. Den tyske maler Louise Seidler.

 20. Den omtalte Lady Hamilton er p.t. ikke identificeret med sikkerhed, men kunne med sandsynlighed være Hertuginden af Hamilton Susan Euphemia Douglas-Hamilton, g.m. Hertugen af Hamilton, politiker, diplomat og kunstsamler Alexander Hamilton Douglas. Parret opholdt sig i Rom i hvert fald i 1821, se Christian 8.s dagbog af 26.2.1821.

 21. Dvs. formentlig Olivia Katharina Rasbech (1796-1849), som Hjort blev gift med i 1822.

 22. Denne passage er primærkilden til datoen for det endelige brud mellem Thorvaldsen og Mackenzie 2.5.1819.

 23. Frances Mackenzie døde i 1840 og
  ligger begravet på Cimiterio acattolico, den protestantiske
  kirkegård, i Rom.

 24. Den omtalte Lord Sinclair er p.t. ikke identificeret nærmere.

Sidst opdateret 30.08.2016