Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1986 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Bad Pyrmont

28.8.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Ved Brev fra Baron Schubart er jeg bleven underrettet om at det virkeligen nu er Alvor med Thorvaldsens Rejse til Danmark. Baron Schubart har nemlig begiert Rejsetilladelse og Thorvaldsen følger med. Hvis ingen Forhindring indtreffer agter de endnu i dette Efteraar at tiltræde Rejsen og i Slutningen af October at indtreffe i Kiøbenhavn. Jeg nægter ikke at denne Rejse til Norden mod Vinteren ængster mig for Thorvaldsens svækkede Helbred men han vil det selv og haaber Bedring af den forandrede Luft. Han har været overmaade syg paa Legeme og Siel, brystsyg og mismodig. Baron Schubart forsikrer mig at den indløbne Bestilling fra Commissionen i Kongens Navn har givet ham nye Kræfter og oplivet hans Sind, hvor heldigt derfor at De vidste at give Tingen dette Udslag. Sandelig jeg kan ikke noksom paaskiønne denne Fortieneste for Kunsterne i Fædrelandet. Cariatiderne ere allerede satte i Arbejd og de store Proportioner som ere ham opgivne for Frisen have glædet ham for at kunne udvikle des mere Genie og Originalitet. Han har begieret 5000 Spec. Forskud til Indkiøb af Marmor, det maae de endelig sørge for bliver ham strax anviist for at vedligeholde hans gode Disposition og desuden afhænger hans Afrejse af denne Penge Anviisning thi han vil forberede alt til Arbejdet. Ville De meddele mig naar Anviisningen tilsendes vor uforlignelige Kunstner –
Tør jeg endnu med Hensyn til Thorvaldsens formodede Tilbagekomst til Fædrelandet bede Dem at tage Dem af hans Værelser paa Charlottenborg. – De bør, synes mig aldeles indrettes til Vinterbolig for ham saaledes at han kan beboe dem uden Ubehagelighed og uden Skade for Helbreden. – Den maatte da prøves om Kakkelovnene ryge og denne Mangel afhielpes hvor der mangle Kakkelovne burde de opsættes særdeles hans lille Attelier om muligt en. Forvalteren hvis hvis han boer med 3 Maaneders eller blot med 1 Maaneds Opsigelse hvilket jeg ej erindrer burde opsiges; jeg skal sørge for Værelser til ham og hans Familie i mit Palais Baghuus og Værelserne der næst meubleres med lejede eller kiøbte Meubler paa Academiets Regning. Mig synes man kan ej giøre nok for en saadan Kunstners Behagelighed i Fædrelandet Saa snart jeg faaer Deres Svar Hr Etatsraad om hvad De troer der kan og bør udføres i saa Henseende skal jeg tilskrive Academiet –
Det vil fornøje Dem at erfare at min Kone sporer de bedste Virkninger af Badet og Brønden her i Pyrmont for hendes Velbefindende i det heele. Vi ere alle meget vel og afrejse d. 30 til Cassel og derfra til Embs og Rhinegnene saa at vi ej førend sent i October faae Danmark igien at skue –
Kunde De paadrive Odense Bygnings Anliggender at Tagene i det mindste bleve reparerede da giorde De mig en stor Tjeneste.
Jeg haaber at modtage de bedste Tidender om Deres Velgaaende Hr Etatsraad og henlever Deres


Pyrmont d 28 Aug 1818
velvillige og forbundne
Christian Frederik

Freund arbejder under Thorvaldsens Øjne og lover at giøre gode Fremskridt

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 58
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens sygdom 1818 · Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.12.2015 Print