1.4.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af gældsbeviset.

Resumé

Gældsbevis. Christian (8.) Frederik låner 9000 scudi med en årlig rente på fem procent af Thorvaldsen. Renter og afdrag er løbende noteret på gældsbeviset.

Dokument

Jeg Underskrevne vedkjender og tilstaaer herved, Dags Dato af Hr EtatsraadI og ProfessorII Albert Thorwaldsen, Ridder af DanebrogenIII ppIV at have modtaget til Laans den Summa 9000V Scudi Romani, siger Ni Tusind romerske Scudi paa efterskrevne Vilkaar, som jeg forpligter mig til fra min Side paa det nøiagtigste at opfylde:
1.) Bemeldte Ni Tusinde romerske Scudi forblive uopsigelige i eet Aar fra Dato, nemlig indtil den 1te. April 1822; efter denne Tids Forløb kunne de med tre Maaneders foregaaende Varsel opsigesVI til Betaling fra enten af Siderne og skulle da uvægerligenVII vorde betalte.
2.) Fra Dags Dato og indtil forberørte Ni Tusinde Scudi i Overeensstemmelse med §. 1, vorde Hr. Etatsraad Thorwaldsen tilbagebetalte tilsvarer jeg ham af denne Summa en aarlig Rente af fem pro cento, hvilken Rente udbetales ham her i Rom, hvert Aars April og October Maaned, hver Gang med det Halve, eller 225, siger To Hundrede og fem og Tyve Scudi Romani.
3.) I Tilfælde af Afvigelse fra foranførte Forpligtelser, forholdes efter de gjældende Kongelige Danske Love og Anordninger.
Til Bekræftelse har jeg egenhændigen underskrevet denne Obligation og forsynet samme med mit hostrykte Segl.

Rom d. 1e. April 1821. –

Christian Frederik
Prinds af Danmark

[på brevets anden side antagelig påskrevet af bankierfirmaet TorloniaVIII:]
Payé le 26 Juin 1829 la Somme a Deux Mille Ecus

Romains   Torlonia. 2000IX

Le 8. Octobre do – Payé la Somme de Deux Mille

        Ecus Romains 2000X

Le 20 Octobre 1831 Payé la Somme de Cinq Mille
Ecus Romains poursolde, & fait double
quittance à part pour[cen]sent, & même

payement   5000XI
    z 9000 –
    [med Thorvaldsens hånd:] Alberto Thorvaldsen


[på brevets tredje side med Thorvaldsens håndXII:]
Renter indtil 1e. Oct. 1821 er BetaltXIII
Renter indtil 1e. April 1822 12 betaltXIV
Renter indtil 1 Octobre 1822 er betaltXV
Renter indtil 1e. April 1823 er betaldtXVI
Renter indtil 1 Oct 1823 er betaltXVII
Renter indtil 1e April 1824 er betaltXVIII
Renter er betald til 1. Otb 1824XIX
Renter er betald til 1 April 1825XX
Renter er betald til 1 Otber 1825XXI
Renter intel 1e. April 1826 er betaltXXII

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3030, 4o, fotostatkopi m29 III, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. De 9000 scudi svarede til ca. 18000 rigsdaler, hvilket svarede til ca. 455 kg rent sølv, jf. referenceartiklen Møntenheder.

 6. Thorvaldsen bad om pengene retur med tre måneders varsel i brev af 9.12.1826.

 7. Uvægerlig, dvs. uden vægring, indvending eller modstand, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 8. Bankierfirmaet ved brødrene Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 9. Første afdrag på 2000 scudi udbetalt til Thorvaldsen 26.6.1829.

 10. Andet afdrag på 2000 scudi udbetalt til Thorvaldsen 8.10.1829.

 11. Tredje afdrag på 5000 scudi udbetalt til Thorvaldsen 20.10.1831.

 12. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 13. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt oktober 1821, jf. Johan Gunder Adler, 8.9.1821.

 14. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt april 1822, jf. Johan Gunder Adler, 19.3.1822.

 15. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt oktober 1822, jf. Johan Gunder Adler, 14.9.1822.

 16. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt april 1823, jf. Johan Gunder Adler, 11.3.1823.

 17. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt oktober 1823, jf. Johan Gunder Adler, 6.9.1823.

 18. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt april 1824, jf. Johan Gunder Adler, 23.3.1824.

 19. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt oktober 1824, jf. Johan Gunder Adler, 16.10.1824.

 20. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt april 1825, jf. Johan Gunder Adler, 26.2.1825.

 21. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt oktober 1825, jf. Johan Gunder Adler, 24.9.1825.

 22. Den halvårlige rente på 225 scudi betalt april 1826, jf. Johan Gunder Adler, 1.4.1826.

Sidst opdateret 14.11.2016