2.10.1807

Afsender

Herman Schubart

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur des l’accademie / Royale de Copenhague etc: / a Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart insisterer på, at Thorvaldsen kommer til Montenero.

Dokument

MonteneroI d: 2 Oct: 1807

Min gode og kjere Thorwaldsen! Formodentlig treffer disse Linier endnu Herr WahlII i Rom an, og derfor er min indstændigede BegjæringIII at De følger med ham til Montenero hvor vi vil tilbringe nogle glade Dage, og siden i Følge med LundIV og endnu en anden ung KonstnerV gjøre Rejsen til Fods over Perruggia Terni og Narni. Denne Tour ville skjænke Dem ModVI og Helbred for den heele Vinter, og vi ville tale om vort kjære Fædreland som vel har tabt megetVII; men som vist kan oprejse sig og maaskee høyere end nogen Tid. At Kjøbenhavn overgav sig begriber jeg endnu ikke da de officielle Efterretninger savnes; men der maae være Aarsager som De nærmere vil faae at høreVIII naar De kommer til os paa det yndige Montenero. De forsømmer blot tre a fiire Uger, og vil kunne være desto flittigere siden. Jeg beder Dem jeg besværerIX Dem kjære Thorwaldsen kom til os. VoreX Arme staae aabne til at modtage Dem. De vil finde faderligt og moderligt hos

Deres oprigtige Venner
B[aron] Schubart

Arkivplacering

m2 1807, nr. 14

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 92-93.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. familien Schubarts sommersted Montenero, ca. 7 km syd for Livorno.

 2. Dvs. den danske maler Johan Georg Wahl.

 3. Schubart havde i sine tidligere breve fra samme år – 9.3.1807, 5.6.1807 og indtrængende i brev af 31.7.1807 – inviteret Thorvaldsen på et sommerophold på Montenero. Thorvaldsen havde 6.6.1807 takket nej med henvisning til sit arbejde.
  Det blev heller ikke til noget med et besøg i oktober 1807.
  Men det var tæt på, at Thorvaldsen rejste med Wahl, som kort efter 31.10.1807 nævner, at en plads var blevet reserveret til billedhuggeren i vognen nordpå fra Rom.
  Thiele II, p. 92 beskriver denne historie lidt mere farverigt, end der er belæg for. Han mener, at Thorvaldsen ombestemte sig i sidste øjeblik: Han havde allerede ”...taget Plads i Diligencen. Men i det afgiørende Øieblik forandrede han sine Tanker og lod Wahl reise alene.”
  Men det er sandsynligvis ikke sandt, da Thorvaldsen i sit brevudkast antagelig 5.-7.10.1807 meddelte Schubart, at han allerede da ikke havde tænkt sig at tage med Wahl, der ville rejse fra Rom “om en 8 til 10 Dage”.

 4. Den danske maler J. L. Lund.

 5. Denne kunstner er p.t. uidentificeret.

 6. Schubart vidste fra Georg Zoëgas brev af 23.9.1807, at Thorvaldsen angiveligt var melankolsk og stærkt nedslået på dette tidspunkt. Årsagen var nyheden om englændernes bombardement af København, se det følgende.

 7. Schubart hentyder til englændernes bombardement af København i begyndelsen af september 1807 og det efterfølgende tab af den danske flåde.

 8. Som dansk diplomat stod Schubart i brevkontakt med den danske regering, det er sandsynligvis efterretninger ad disse kanaler, som han hentyder til her.

 9. Dvs. besværger, idet Schubart bruger en gammel stavemåde af verbet.
  Han bruger her verbet i betydningen befale eller bønfalde, se besværge 3.1 og 3.2 i Ordbog over det danske Sprog.

 10. Dvs. Schubart selv og hans kone, Jacqueline.

Sidst opdateret 18.01.2016