No. 625 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

6.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: a Monsieur Monsieur le Baron de Schubart Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue Chambellan de S. M. Danoise Son Ministre plenipotentiare et Intendant général du Commerce Danois en Italie à Livorne

Resumé

Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero pga. for meget arbejde. Han har ventet med at sende afstøbninger af busterne af Jacqueline Schubart, jf. A220, Herman Schubart, jf. A219, samt marmorbusterne af Conrad Rantzau, jf. A211, og Jacob Baden, A863, fordi busten af Jacob Laurids Thrane, Dep.36. først skulle færdighugges, så den kunne indgå i samme sending til København.
Musernes dans på Helikon, A705, er næsten færdighugget i marmor, men fuld af pletter. Kristi dåb, jf. A555,1, er færdig i marmor. De tre øvrige relieffer til Døbefonten vil Thorvaldsen modellere.
Han har modtaget marmor til de fire relieffer til Christiansborg Slot.

[Translation]

Rom d. 6 Juni 1807

Efter lang Tiid at have levet i det Glade Haab at profitere af Deres Eccellenzes gode enbydelse paa det yndige Montenero for at tilbringe Sommeren og saaledes i Deres behagelige Selskab have kunde forklaret mundlig alt hvad jeg gierne velle sige Deres Eccellenze bedre ensom jeg er istan til at fremsætte paa Papiret, maa jeg dog gribe til det siste, da jeg nu seer det ikke kan blive mig mulig at inrette mig saa at jeg kunde Rejse her fra for mine Arbejder skyld, maa jeg destovere opsette denne for mig saa udbeskrivelige fornøelse.
Jeg beder Deres Eccellenze meget om forladelse for di jeg ikke har sendt Deres Byster, Aarsagen er at jeg først har fulendt Her Tranes Byste i Marmor, og nu vel sende den tilligemed Grev Ranzow og Professor Baedens Byster til Danmark, saa de kunde gaa med samme Skib som Deres Bÿster gaae med
Deres Basrilief med Muserne er nu nesten færdig[,] det gjør mig unt at marmoret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede[,] der er endel Pletter[.] Dersom jeg var vis paa at finde et andet Stykke frii for Pletter saa velle jeg gierne giøre det om igen. Derimod har jeg været meget lykkelig med Marmor til Daaben, Johannes og Christo er kommen uden ringeste Plet, og jeg haaber at di andre Siider vel komme ligeledes, jeg havde bestemt at Modellere de tre Sider til Daaben paa Montenero – jeg kan ikke tenkke derpaa uden med Taarene i Øynene[,] Gud ved naa jeg igen skal have den Glæde at see Dem hvorefter jeg lenges saa usigelig. Jeg beder ærbødist min Kompliment aflagt hos Deres naadige Gemallinde, og haver jeg den Ære med al Høyagtelse at forblive

Deres hengivne og underdaniste Tiener
B. Thorvaldsen.

P.S. fra Comitionen har jeg endnu ikke faaet Anvisning paa den forlovede Summa. Marmoret til de 4 Ronde Basriliefe ere ankomne heer til.

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev.

Arkivplacering
Odense Bys Museer, L.Chr. Pedersens autografsamling.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 88 (som ukendt).
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Pletfri marmor · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens ringe skrivelyst
Personer
Jacob Baden · Conrad Rantzau · Jacqueline Schubart · Slotsbygningskommissionen · J.L. Thrane
Værker
Sidst opdateret 22.10.2015 Print