15.11.1833

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn, og Christian Frederik håber på at se Thorvaldsen i København til foråret. Han har talt med finansministeren om den sum penge, som Thorvaldsen ønsker at indsætte i Nationalbanken i Kjøbenhavn til fordel for datteren Elisa, og som skal tages fra det beløb, den danske regering skylder Thorvaldsen for forskellige bestillingsarbejder. De har ingen indvendinger, hvis beløbet rigtignok skyldes Thorvaldsen.

Dokument

Hr EtatsraadI Thorvaldsen! Det er mig en særdeles Glæde ved SkrivelseII fra Academiet for de skiønne KunsterIII at oversende Dem det nye Beviis paa Kongelig Yndest og Naade som Hs MajestætIV har tiltænkt Dem ved at pryde Dem med Dannebrogsmændenes HæderstegnV.
Ved denne Lejlighed takker jeg Dem for det idag modtagne Brev af 26’ OctbrVI, som indeholder Forsikringen om at De til Februar Maaned næste AarVII vil tiltræde Rejsen til Fædrenelandet. Maatte De nu, ved at fuldende de KunstværkerVIII der hidtil har holdt Dem ved Deres AttelierIX, see sig istand til at opfylde denne gode Hensigt, da vilde mit og Academiets og alle Kunstens Venners ivrigste Ønske opfyldes. Maatte vi besidde Dem her til den højtidelige ForsamlingX d. 31 Marts og ved den derpaa følgende UdstillingXI! Denne vil meget prydes ved Deres hiemsendte Kunstværker i Gibs og MarmorXII, dog ere de sidste ej endnu udpakkede, men jeg ønsker meget at De ville give FreundXIII Deres BefalingerXIV om hvorvidt disse skulle udstilles.
Med den største Beundring har jeg seet den hidsendte Deel af Frisen Alexanders TriumphXV, som er udpakket paa SlottetXVI. Christus FigurenXVII er henbragt i Frue KirkeXVIII, men endnu ej udpakket eller opstilt.
Foreløbigen har jeg talt med FinanzministerenXIX om Deres Ønske at de 20000 Spec.XX som skulle indsættes i NationalbankenXXI til Fordeel for Deres DatterXXII maatte tages af de Summer som enten nu eller i Fremtiden maatte tilkomme Dem for de af Regieringen bestilte ArbejderXXIII. Derimod vil fra hans Side intet være at indvende, forsaavidt disse Summer forfalde til Udbetaling, da De saa efter Behag ville disponere over dem; og den Kongelige Resolution vil ligesaalidet mangle, naar Dem derved skeer en Tieneste.
Jeg beder Dem endnu at hilse de danske Kunstnere i RomXXIV og at sige til BlunckXXV, KüchlerXXVI, som og til MartensXXVII at jeg med Fornøjelse har seet deres hiemsendte ArbejderXXVIII.
Henlevende H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen
Deres

forbundne og velvilligste

Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 15 Novbr 1833.

Arkivplacering

m18 1833, nr. 109

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 495-496.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf. brev af 4.11.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

 3. Dvs. Kunstakademiet i København.

 4. Den danske kong Frederik 6.

 5. Thorvaldsen blev tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn 22.10.1833, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Jf. brev af 26.10.1833 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik.

 7. Thorvaldsen planlagde at rejse til København, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.
  Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 8. Blandt andre rytterstatuen Maximilian 1., bronze, 1839, Wittelbachers Platz, München, jf. A128 (hesten) og jf. A762 (rytteren).

 9. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

 10. Dvs. Akademiforsamlingen, der mødtes hvert år den 31.3. for blandt andet at uddele medaljer for præmierede elev-arbejder.

 11. Dvs. Kunstakademiets årlige udstilling, der åbnede den 31.3. Se også artiklen Kunstakademiets udstillinger #1834.

 12. Se en oversigt over de pågældende kunstværker i artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 13. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 14. Læs Thorvaldsens “befalinger” i brev af 21.12.1833 til Just Mathias Thiele.

 15. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 16. Dvs. Christiansborg Slot, København.

 17. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.
  Se også artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 18. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 19. Sandsynligvis den danske greve, godsejer m.m., Adam Wilhelm Moltke, der var finansminister fra 1831.

 20. Dvs. 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 21. Dvs. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 22. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 23. Thorvaldsen ønskede, at pengene til Elisas medgift blev trukket fra det beløb, den danske stat skyldte Thorvaldsen som betaling for forskellige bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg slot, herunder fx Kristus, marmor, jf. A82 og Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, jf. A503.

 24. Kunstakademiets udstillingsfortegnelse af 1834 kan bruges til en nærmere identifikation af de kunstnere, der boede i Rom og som havde sendt værker hjem med korvetten Galathea, nemlig:

 25. Den danske maler Ditlev Blunck.

 26. Den danske maler Albert Küchler.

 27. Den tyske maler Ditlev Martens.

 28. Der er her tale om de kunstværker af henholdsvis Blunck, Küchler og Martens, der blev udstillet på Kunstakademiet i 1834, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1834.

Sidst opdateret 24.02.2020