20.11.1804

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.
Poststempler: NAPOLI [næsten utydeligt] og R.P.D.N [cirkulært stempel]

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A: Monsieur / Monsieur Le Professor B. Thorvaldsen / Strada Felice alla Trinitá de Monti nel / Palazzo Tomati No 51I / a / Roma.

Dateringsbegrundelse

Brevet er kun dateret med dag og måned, ikke år.
Man antog tidligere, at brevet stammer fra 1803, men flere forhold gør det ubestrideligt, at brevet er et år yngre:
For det første omtaler Stanley sin frygt for at rejse til Rom. Frygten skyldes en pestepidemi, en såkaldt gul feber, der bl.a. var brudt ud i området omkring Livorno i efteråret 1804, se brevudkast af 27.10.1804 fra Thorvaldsen til Schubart og brev af 2.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen. Stanley spørger Thorvaldsen om epidemiens omfang i sit brev af 13.11.1804,, og har tydeligvis fået beroligende svar i mellemtiden.
For det andet er brevet stilet til Thorvaldsen i Casa Buti, jf. udskriften. Thorvaldsen flyttede først hertil i foråret 1804.
For det tredje omtales arkitekten Christian Hornbech, som Stanley på dette tidspunkt øjensynlig havde mødt og talt med. Hornbech ankom til Rom i oktober 1803 og skrev 26.11.1803 ifølge sin egen indberetning til Kunstakademiet, at han var i Rom på daværende tidspunkt. Stanley lærte først Hornbech at kende, da han besøgte Napoli i foråret 1804, se brev af 22.5.1804 fra Stanley til Thorvaldsen. Nærværende brev kan derfor først stamme fra efter dette tidspunkt.
Summa summarum: Brevet kan altså ikke stamme fra 1803, men skal dateres 20.11.1804.
Brevet er dog stadig placeret i museets analoge brevarkiv under 1803 (bl.a. fordi det er stemplet med årstallet 1803) og har derfor arkivbetegnelsen m1, 1803, nr. 18.

Resumé

Stanley takker Thorvaldsen for brev og beder ham takke Christian Hornbech for det samme. Han glæder sig nu til at komme til Rom og frygter ikke længere den pestepidemi, som huserede i området omkring Livorno.

Dokument

Napel d: 20 NovemberII

Gode V[en] [papiret afrevet]
Paa denne Sædel forlanges ingen SvarIII!

Formodenlig vil dens Indhold vise at den ingen behøver, Det fremsændes blodt for at Takke Dig for Dit SidsteIV, og for at bede dig have den Godhed at Takke HornbeckV for sidt, hvilket gangske haver betaget mig min Frygt for at Rejse til RomVI, om nogle faa Dage altsaa er jeg hos De Danskes PraxitelesVII, virkelig har man her haft megen PaureVIII som Hornbeck siger, og det ej uden Grund da Brevene fra Paris, det Genuesiske, Meilanske og Romerske udeblev og man herfra afsænte KomitionererIX, og Soldater til GrenserneX af det Pavelige Gebiet. – Lad mig nu see at min Herre haver altting i Orden til at modtage en Mand af min Rang og Stand, skade at jeg ej kan bestemme dig Dagen naar jeg kommer, thi ellers tvivler jeg ei paa, Du jo nok hvilde foranstalte et stort Kalas, og modtage mig med Pauker og Basuner, Dog sæt dig ej i nogen Bekostning med saadanne Ting thi det hvil isandhed være mig meget imod, i ligemaade frabeder jeg mig IlimonationXI, og Allegoriske TranspiranterXII. Lang mindre hvil jeg slæbes af Skomager Drenge og saadant Goes som en Nar igjennem GaderneXIII, Du forstaar mig vel, Lad ingen see dette Vaas og dermed Gud befalet min Her Ven, ganske DeresXIV hengivne Ven

Lars AndresenXV Stanley


[tilføjet i margen:] Nb Dette N B i denne Linie betyder at det store A skulde have været et lille aXVI.

Oversættelse af dokument

Naples, November 20th

Good f[riend] [paper torn off]
No answer is requested to this slip!

Most likely its content will show that it does not need any, I only send it to thank you for your latest and to ask you to be so kind as to thank Hornbeck for his, which has fully destroyed my fear of going to Rome. In a few days then I shall be with Praxiteles of the Danes. People here have been rather anxious as Hornbeck says and not without reason as the letters from Paris, from Genoa, Milan, and Rome failed to arrive and from here they sent commission agents and soldiers to the borders of the Papal territory. – Let me now see that my master has everything in order to receive a person of my rank and station, a pity that I cannot appoint the day when I shall arrive, as I do not doubt that you would arrange a great blowout and receive me with drums and trumpets. But do not put yourself to any expenses on such things, as in truth I hate the idea just as I won’t have any illumination or allegoric transparencies. Even less do I want to be dragged through the streets by shoemaker boys and such like. I suppose you understand me, Let no one see this nonsense and God speed you, my friend, Your quite devoted friend

Lars Andresen Stanley


[added in the margin:] Nb This NB in this line means that the capital A should have been a small a.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 18

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Det er første gang denne præcise adresseangivelse på Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti optræder på et brev fra Stanley. Casa Buti var en del af Palazzo Tomati.
  Stanley havde gentagne gange i sine breve fra efteråret 1804 bedt Thorvaldsen oplyse sin nye adresse i Rom, se fx brev af 16.9.1804.

 2. Stanley har ikke skrevet årstallet, men brevet stammer uden tvivl fra 1804, se dateringsdiskussionen.

 3. I vanlig ironisk stil driller Stanley sin gode ven med hans knap så fremragende evner som brevskriver.
  Se emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

 4. Dette brev kendes ikke, men Thorvaldsen må have sendt det efter modtagelsen af Stanleys brev af 13.11.1804, dvs. midt i november.
  Se evt. listen over forsvundne breve.

 5. Den danske arkitekt Christian Hornbech.

 6. Stanley skrev i sit foregående brev af 13.11.1804 om den gule feber, der havde ramt området omkring Livorno og ført til afspærringer af flere byer i Toscana. Pga. smittefaren tøvede han med at rejse til Rom.
  Thorvaldsens svar på dette brev beroligede Stanley. Rom var uden for epidemiens rækkevidde.

 7. Allerede tidligt i sin karriere blev Thorvaldsen sammenlignet med den antikke billedhugger Praxiteles, se referenceartiklen Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles.
  Stanleys brug af hædersbetegnelsen er dog ikke uden det venligt, ironiske drilleri, der præger hans breve til Thorvaldsen.

 8. Dvs. frygt, af det italienske paura: frygt, angst.

 9. Dvs. kommissionærer.

 10. Stanley omtaler også den skærpede bevogtning af grænsen mellem kongeriget Napoli og “det pavelige Gebet”, dvs. Kirkestaten i sit brev af 13.11.1804.

 11. Dvs. illumination.

 12. Dvs. transparenter. Iflg. Ordbog over det danske Sprog var en transparent tidligere et “gennemsigtigt billede, skilt olgn. af papir, hvidt bomuldstøj olgn., der belyses bagfra, saa at billedet, bogstaverne osv. fremtræder i lyse, straalende farver.”

 13. Stanleys selvironiske beskrivelse af sin storstilede modtagelse i Rom svarer jo helt profetisk til det, som Thorvaldsen selv blev udsat for ved flere lejligheder senere i sit liv, bl.a. ved hjemkomsten til Danmark 17.9.1838. Her blev hestene spændt fra vognen, og den begejstrede folkemængde trak billedhuggeren gennem Københavns gader fra Toldboden til Charlottenborg. Thorvaldsen selv var meget imod “at Folk ville giøre sig til Heste”, jf. Thiele IV, p. 12-13, og måske var der i hans holdning mange år senere et ekko af Stanleys satiriske fremstilling af modtagelsen af en folkehelt, der trækkes som “en nar gennem gaderne”.

 14. Den høflige tiltaleform er tydeligvis påtaget og humoristisk ment og skal passe til det opstyltede alias, Stanley udstyrer sig selv med, se kommentaren hertil.

 15. Hvorfor Stanley udstyrer sig selv med dette alias, vides ikke, men han gjorde noget lignende nu og da, se fx brev af 16.9.1804.
  Der er muligvis tale om en indforstået kode mellem ham og Thorvaldsen eller blot et af de gakkede, humoristiske indfald, som kendetegner Stanleys breve.

 16. Igen et uforståeligt, humoristisk indslag, og igen muligvis en indforstået kode mellem de to venner.
  Det store A kunne dog være synonym for Abildgaard, jf. brev af 24.5.1803, hvor Stanley kalder sin og Thorvaldsens fælles lærer for Her A.

Sidst opdateret 02.03.2018