No. 296 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Poststempel: NAPOLI

24.5.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S[on] M.[ajesté] Danoise / a / Rome / chez Monsieur Zoega Consul / du Roi de Dannimark

Resumé

Stanley fortæller, at han pga. sin sygdom må afvente at kunne benytte kurbadene på øen Ischia. Dette udsætter hans rejse til Rom og sætter ham i pengenød.
Via et brev fra sine forældre fortæller Stanley nyt fra de københavnske kunstkredse, bl.a. om Jens Juel og Johannes Wiedewelts død og de derpåfølgende professorudnævnelser.

Se original [Translation]

Napel d: 24 Maj 1803

Gode Ven!

Hav inderlig megen Tak for din korte, men Kier kommende Skrivelse af 17 Maj, med indsluttede Brev, hvilket var fra mine Forældre, men fra September maaned forrige Aar, Gud ved hvor det haver Spaseert omkring i Verden. Ja Gud være Laavet med min Sygdom bædres det Daglig, og befinder jeg mig paa en art af Stivhed eller Lamhed som ennu er tilbages i miine Fingere, fuldkommen vel[.] Denne meener min Docter jeg ej kan blive fuldkomen qvidt forinden jeg faaer i den anden Maaned brugt Badene i Iskar, dette er meget fatalt for mig, som saa inderlig længes efter Rom, og min Thorvaldsen, og du maa troe denne Sygdom kaaster mig gandske artig, da alle ting er bandsadt Dyrt hær, det haver sadt mig meget tilbages da jeg ingen Rig Famili, eller Forældre haver der kan understøtte mig, og ej haver meere en miine 400 Rdr at Leve af, dog haver vor Snille Menister Schubart laavet at se at udrette noget for mig hos Kongen vor Herre, nu nok om dette, fra Fædrene Landet kan jeg sige dig dette om du ej alt ved det, at Juul er Død meget hastigt, Justidsraad Widevelt i lige maade, men den Sidste, søgte sin Grav i den bekiente Peeblinge Søe, hvilket er heelt bedrøveligt, Muurhauer som du vel ved var paa Largaarden, haver Skaaren Haldsen af sig, Widevelds Gage haver Kongen overladt til Academiets egen uddeeling, og nu haver min 66aarige gamle Fader, da og endelig engang bekommet 200 Rr aarlig, som Gud og vær Mand ved han vel havde nødig, jeg haver ogsaa siden min andkomst hertil mistet min Gifte Søster i Norge, og en anden Qusine, Dajon, og Lorenzen er bleven Professorer, nu haver du det Nydt jeg ved, Lad mig nu see min Gode Ven du ikke lader mig vente saa længe paa Brev fra dig, Lev nu saa vel og erindre dig imellem din sande Ven –

C F. Stanley

P:S: Du kan ikke forestille dig hvor meget jeg længes efter at kunde komme til at Tale med dig, da jeg haver 100de ting at fortelle dig fra vaares hiem, men som jeg ej kan anfortroe Papieret – en af mine med Concurentere til Reise Stipendiet, Hornbeck kommer ogsaa til Rom om han ej alt er kommet, det er en Maler Architect da han er født og Baaren, og Introduisert hos Her A – i Kiøbenhavn, og ham maa han Tackke for det han kommer ud, ej af sig selv –––

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København
Personer
Nicolai Abildgaard · Nicolai Dajon · Christian Hornbech · Jens Juel · C.A. Lorentzen · Gotlieb Mohrhauer · Herman Schubart · C.F. Stanley · Johannes Wiedewelt
Sidst opdateret 28.02.2018 Print