24.5.1803

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Poststempel: NAPOLI

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S[on] M.[ajesté] Danoise / a / Rome / chez Monsieur ZoegaI Consul / du Roi de Dannimark

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley fortæller, at han pga. sin sygdom må afvente at kunne benytte kurbadene på øen Ischia. Dette udsætter hans rejse til Rom og sætter ham i pengenød.
Via et brev fra sine forældre fortæller Stanley nyt fra de københavnske kunstkredse, bl.a. om Jens Juel og Johannes Wiedewelts død og de derpåfølgende professorudnævnelser.

Dokument

Napel d: 24 Maj 1803

Gode Ven!

Hav inderlig megen Tak for din korte, men Kier kommende Skrivelse af 17 MajII, med indsluttede Brev, hvilket var fra mine ForældreIII, men fra September maaned forrige Aar, Gud ved hvor det haver Spaseert omkring i VerdenIV. Ja Gud være Laavet med min SygdomV bædres det Daglig, og befinder jeg mig paa en art af Stivhed eller Lamhed som ennu er tilbages i miine Fingere, fuldkommen vel[.] Denne meener min Docter jeg ej kan blive fuldkomen qvidt forinden jeg faaer i den anden Maaned brugt Badene i IskarVI, dette er meget fatalt for mig, som saa inderlig længes efter Rom, og min Thorvaldsen, og du maa troe denne Sygdom kaaster mig gandske artig, da alle ting er bandsadt Dyrt hær, det haver sadt mig meget tilbages da jeg ingen Rig Famili, eller Forældre haver der kan understøtte mig, og ej haver meere en miine 400 RdrVII at Leve af, dog haver vor Snille MenisterVIII SchubartIX laavet at se at udrette noget for mig hos Kongen vor Herre, nu nok om dette, fra Fædrene Landet kan jeg sige dig dette om du ej alt ved det, at JuulX er Død meget hastigt, Justidsraad WideveltXI i lige maade, men den Sidste, søgte sin Grav i den bekiente Peeblinge SøeXII, hvilket er heelt bedrøveligt, MuurhauerXIII som du vel ved var paa LargaardenXIV, haver Skaaren Haldsen af sig, Widevelds Gage haver Kongen overladt til Academiets egen uddeeling, og nu haver min 66aarige gamle FaderXV, da og endelig engang bekommet 200 Rr aarlig, som Gud og vær Mand ved han vel havde nødig, jeg haver ogsaa siden min andkomst hertil mistet min Gifte SøsterXVI i Norge, og en anden QusineXVII, DajonXVIII, og LorenzenXIX er bleven Professorer, nu haver du det Nydt jeg vedXX, Lad mig nu see min Gode Ven du ikke lader mig vente saa længe paa BrevXXI fra dig, Lev nu saa vel og erindre dig imellem din sande Ven –

C F. Stanley

P:S: Du kan ikke forestille dig hvor meget jeg længes efter at kunde komme til at Tale med dig, da jeg haver 100de ting at fortelle dig fra vaares hiem, men som jeg ej kan anfortroeXXII Papieret – en af mine med Concurentere til Reise Stipendiet, HornbeckXXIII kommer ogsaa til Rom om han ej alt er kommet, det er en Maler ArchitectXXIV da han er født og Baaren, og Introduisert hos Her AXXV – i Kiøbenhavn, og ham maa han Tackke for det han kommer ud, ej af sig selv –––

Oversættelse af dokument

Naples, May 24th 1803

Good friend!

Many sincere thanks for your short but welcomed letter of 17th May with the enclosed letter, which was from my parents, but from September last year, God knows where it has wandered about in the world. Thank Goodness, my illness is getting better daily, and I am completely well with a kind of stiffness or paralysis which is still left in my fingers[.] My doctor does not think I can get rid of this until in the second month I make use of the Baths in Ischia. This is very unfortunate for me, who so sincerely long for Rome, and my dear Thorvaldsen, and you can think that this illness costs me considerably as everything is infernally expensive here. It has handicapped me much as I have no rich family or parents who can support me and I have no more than my 400 rix-dollars to live on. However our excellent minister Schubart has promised to see to it to do something for me from the King, our master. Well, enough of this. From our native country I can tell you this if you do not know it already, that Juul has died very quickly, and also Widevelt, the Counsellor, but the latter sought his grave in the known Peblinge Lake, which is rather sad. Muurhauer, who was at the Largaard as you surely know, has cut his throat. The King has handed over Widevelt’s salary to the Academy for its own distribution and now my 66-year-old father eventually has been alotted 200 rix-dollars annually, which everybody knows he really needed. Since I arrived here I have also lost my married sister in Norway and another cousin. Dajon and Lorenzen have become professors. Now you have the news I know. Let me see, my good friend that you will not let me wait so long for a letter from you. All the best, remember now and again your true friend –

C F. Stanley

P.S. You cannot imagine how much I want to be able to talk to you, as I have 100 things to tell you from our home, but which I cannot entrust to the paper – one of my fellow competitors for the travel scholarship, Hornbeck is also coming to Rome if he has not come already, he is a painter architect as he is born and bred and introduced at Mister A in Copenhagen and he must thank him for what he comes out to, not by himself –––

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1803, nr. 9

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsens ven og mentor, arkæologen Georg Zoëga, der også fungerede som dansk konsul i Rom, som det fremgår af udskriften.

 2. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke, se evt. listen over forsvundne breve.
  Det nævnte brev fra Stanleys forældre er også ukendt.

 3. Den dansk-engelske billedhugger og professor ved Kunstakademiet C.F. Stanley og Marie Adrienne, f. Courtonne (ca. 1736-1825). Brevet fra forældrene må bl.a. have rummet de nyheder fra kunstkredsene i København, som Stanley nedenfor refererer.

 4. Brevet fra Stanleys forældre havde altså været syv måneder undervejs, se evt. referenceartiklen om postekspeditionstider.
  Brevet blev afsendt en måned efter Stanley forlod København med båd til Messina primo august 1802, se rejsekvittering af 3.8.1802 fra Hinrich Thomsen til Stanley.

 5. Dvs. Stanleys gigtsygdom, som især havde sat sig i hænder og fødder, og som i perioder forhindrede ham i at arbejde. Selvom det gik bedre for Stanley på tidspunktet for nedskrivningen af dette brev, endte sygdommen dog med at tage livet af ham 18.11.1805.

 6. De berømte kurbade i Casamicciola Terme på øen Ischia ud for Napoli. Det vides ikke, om Stanley kom til Ischia i sommeren 1803, men han var der med sikkerhed i sommeren 1804, se fx hans brev derfra af 2.9.1804.

 7. Dvs. det årlige rejsestipendium fra Kunstakademiet, der beløb sig til 400 rigsdaler.

 8. Dvs. snilde minister = snilde gesandt. Adjektivet snild har mange positive betydninger, som Stanley trækker på her som fx dygtig, kløgtig, opvakt, elskværdig, rar, sød, venlig o.a., se Ordbog over det danske Sprog.

 9. Den danske diplomat og kunstmæcen Herman Schubart.

 10. Den danske maler Jens Juel døde 27.12.1802.

 11. Den danske billedhugger Johannes Wiedewelt døde 17.12.1802.

 12. Wiedewelt druknede sig i det, der i dag er Sortedamssøen i København. Søen delte dog dengang navn med den nuværende Peblingesø, så Stanleys meddelelse er egentlig ikke forkert, se Fr. J. Meier: Efterretninger om Billedhuggeren Johannes Wiedewelt og Kunstakademiet paa hans Tid, København 1877, p. 246, note 3.

 13. Den danske arkitekt Gotlieb Mohrhauer.

 14. Der er tale om Ladegården ved den nuværende Åboulevard i København, der fungerede som Københavns kommunes sindssygehospital under navnet Skt. Hans Hospital, indtil det i 1816 flyttede til Roskilde.
  Mohrhauer var beboer på Hospitalet ifølge folketællingen 1801, se hans biografi. Oplysningen om hans sindssygdom og selvmord er ny i forhold til den meget sparsomme viden, der var kendt i forvejen. Oplysningen giver både et dødsår og en forklaring på, hvorfor han forsvandt ud af historien.

 15. Den dansk-engelske billedhugger og professor ved Kunstakademiet C.F. Stanley.

 16. Stanleys søster kendes ikke, men Stanley selv blev 1796 udnævnt til stadsbygmester i Christiania/Oslo, hvor han opholdt sig indtil 1800.
  Brevstedet omtalt i Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, i: Architectura 2, København 1980, p. 9.

 17. Heller ikke Stanleys kusine er kendt.

 18. Den danske billedhugger Nicolai Dajon overtog Wiedewelts professorat på Kunstakademiet.

 19. Den danske maler C.A. Lorentzen overtog Juels professorat på Kunstakademiet.

 20. Stanley må have fået sine københavnske nyheder i det brev fra sine forældre, som nævnes ovenfor.

 21. Stanley havde foreslået Thorvaldsen i sit brev af 29.3.1803, at de skulle brevveksle én gang ugentligt. Noget tyder på, at det ikke lykkedes for Thorvaldsens vedkommende, se i øvrigt Thorvaldsens ringe skrivelyst.

 22. Dvs. betro, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 23. Den danske arkitekt Christian Hornbech. Han ankom først til Rom i oktober 1803, se brev af 18.10.1803 fra C.F.F. Stanley til Thorvaldsen.
  Både Hornbech og Stanley deltog i 1800 i en konkurrence om at modtage Kunstakademiets rejsestipendium, se brev af 21.7.1800 fra Abildgaard til Thorvaldsen.

 24. Skal antagelig forstås som en let nedladende bemærkning fra arkitekten Stanley om den slags malere, der også bedrev arkitektur ligesom øjensynlig Hornbech og hans protektor, maler-arkitekten Nicolai Abildgaard.
  Stanley reducerer endda Hornbechs status yderligere ved at fortsætte, at han er “født og Baaren, og Introduisert hos” Abildgaard, hvilket må læses sådan, at Hornbech ikke ejer den store selvstændighed, men nærmest er skabt af Abildgaard, der har født ham, båret ham frem, og introduceret ham for det hele.

 25. Af sammenhængen fremgår, at der her er tale om den danske maler Nicolai Abildgaard, som udvirkede, at Hornbech fik et ekstraordinært tre-årigt rejsestipendum på 100 rigsdaler årligt i 1802, se den videre tekst.

Sidst opdateret 28.02.2018