12.7.1819

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Holger Halling Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted sender sit brev og en lille æske med Thorvaldsen til Danmark. Han anbefaler Thorvaldsens selskab og beder sin svigerinde om at føre Thorvaldsen til sin hustrus gravsted.

Dokument

Elskeligste Venner Holger og MarieI!
Naar I modtage dette, da have I en af de ædleste og geniefuldeste Danske, Albert Thorwaldsen i NærhedenII, thi han bringer Eder dette Brev tilligemed en lille ÆskeIII (med Paaskrift som dette) der indeholder et par Smaating til Dig søde Marie samt en lille ubetydelighed til vor CarolineIV. Jeg vil desangaaende tilskrive Dig, kjæreste Svigerinde, en af disse Dage et lille Brev der rimeligvis vil komme længe før disse LinierV.
NuVI have I Thorwaldsen, min dyrebare Ven, hos Eder. Nyd ham nu saa meget som det er Eder mueligt – I beholde ham vist ikke længe i DanmarkVII thi jeg forestiller mig at hans Sind og attraa snart igjen vilde stunde til det kjære Rom og hans mangfoldige begyndte ArbejderVIII. Jeg har talt meget med ham om Eder, mine kjæreste Venner, og han vil vist nyde Eders Omgang saa meget som Mueligt blot I selv ogsaa ville bidrage til at forhjelpe ham dertil, hvilket vel bliver saa meget desto nødvendigere, som der formodentlig bliver megen RivtIX om ham udi Axels StadX. – Forsøm ej, søde Marie, det hvorom jeg imidlertid vil have tilskrevet Dig, at føre Thorwaldsen did ud til det indviede StedXI, ved hvilket min Tanke dvæler ideligst her paa Jorden og hvor Thorwaldsen har lovet at ville rejse hiin Velsignede en ædel MindesteenXII [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Brevet må, jf. brevets indhold, være blevet fragtet til Danmark af Thorvaldsen. Måske har Brøndsted, for at sikre sig, at Thorvaldsen ville opsøge sin svigerinde og hendes mand, sendt brevet og den omtalte æske med Thorvaldsen. Det er dog også muligt, at det blot har været muligheden for at sende en genstand gratis med posten, som har foranlediget Brøndsted til at give Thorvaldsen brevet med. Sådanne vennetjenester i form af transport af breve og gods var ingenlunde usædvanlige, se hertil referenceartiklen omhandlende datidens brevkultur.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Holger Hallings Aagaards hustru Marie Aagaard, der var tvillingesøster til Brøndsteds på dette tidspunkt afdøde hustru Frederikke og havde taget Brøndsteds tre børn i pleje.

 2. Thorvaldsen rejste til Danmark 14.7.1819 og ankom til København 3.10.1819. At brevet her findes blandt Halling Aagaards papirer, må betyde, at Thorvaldsen har opfyldt Brøndsteds ønske om at bringe brevet og tingene, der nævnes i det, til Danmark. Det vides imidlertid ikke, hvornår Thorvaldsen besøgte familien Halling Aagaard.

 3. Det vides ikke præcis, hvad æsken indeholdt, men af brevet fra Brøndsted til Halling Aagard 28.7.1819 fremgår, at der blandt andet var tale om: “små Svovlmedailloner efter Basrelieffer af Thorvaldsen”.

 4. Antagelig Caroline Falch (1790-1856), som havde været forlovet med Brøndsteds nu afdøde ven Georg Koës, og som var opvokset i pleje hos samme familie som Marie Aagaard.

 5. Postekspeditionstiden har med andre ord været hurtigere end personbefordringen til København. Se hertil referenceartiklen omhandlende postekspeditionstider.

 6. Brevet er skrevet to dage før Thorvaldsens afrejse til København 14.7.1819. Thorvaldsen ankom til København 3.10.1819.

 7. Thorvaldsen rejste fra København 11.8.1820 og nåede Rom 16.12.1820.

 8. For at se, hvilke værker Thorvaldsen arbejdede med på dette tidspunkt, se kronologien.

 9. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 3), sige ‘rift om’. Der blev ganske rigtigt rift om Thorvaldsens tid i under Danmarksopholdet. Se hertil Thorvaldsens kronologiens begivenheder fra 3.10.1819 og frem.

 10. Den danske biskop Absalon (=Axel) (1128-1201), som omkring 1160 fik overdraget landsbyen Havn, der senere blev til det, der idag regnes for København. Fra ca.1167-1171 byggede Absalon en borg samt en bymur på stedet, og han regnes derfor for byens grundlægger.

 11. Dvs. til Brøndsteds hustru Frederikke Brøndsteds gravsted på Assistens Kirkegård. Hun blev 15.5.1818 begravet på Assistens Kirkegård, jf. Brøndsteds brev til Thorvaldsen 13.7.1819.

 12. I sit brev til Thorvaldsen 13.7.1819 minder Brøndsted ligeledes Thorvaldsen om stedet og mindesmærket. Han skriver: “Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer. Rejs nu med Gud! og skriv til Din trofaste Ven Brøndsted.”
  Der kendes imidlertid ikke noget gravmæle udført af Thorvaldsen for Brøndsted.

Sidst opdateret 27.06.2013