3.6.1844

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

H.N. Clausen, A.C. Kierulff, J.F. Schouw

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Den første datering følges, mens rundskrivelsen sidste gang undertegnes to dage senere den 5.6.1844.

Resumé

Collin refererer malerne Carl Dahls og Heinrich Buntzens ønsker om at få udbetalt den resterende betaling på malerier, de har udført på Thorvaldsens bestilling, hhv. Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, og Dansk landskab, B204. Han anbefaler, at ønskerne efterkommes.

Dokument

Efter den sidste Aftale erkyndigede jeg mig hos KunstforeningensI Kunstdommere ang. DahlsII StykkeIII, som er malet efter Thorvaldsens OpfordringIV. Man fandt Stykket at være den forlangte Priis 200 Spec.V værdt.

Da han saa høilig trængerVI til at faae Betalingen nu, saa stemmer jeg for at ham i det mindste acconteres 200rbdrVII

Landskabsmaler BuntzenVIII har fuldført det LandskabIX, paa hvilket Thorvaldsen à conto havde betalt 200rbdrX ; han skal have have 200 Spec. derfor, og 35rbdr for Rammen.

Hvis han ikke kan faae de 235XI – , beder han dog om at faae straxXII 100rbd

Ogsaa derfor stemmer jeg.
StykketXIII staaer for Øieblikket i et af Statsgieldsdirectionens Sideværelser paa Christiansborg Slot.

3 Junii 1844. Collin

 

Da disse Fordringer paa Boet giøres af Konstnere, som ikke kunne taale at vente, og da jeg antager der for utvivlsomt, at BoetXIV kan udrede disse Summer, saa stemmer jeg for CfRd.XV Collins Forslag, naar der derimod ikke giøres nogen Protest. –

d. 7 Junii 1844.

SchouwXVI.

Hermed enig

HN ClausenXVII

Denne Sag kunde vel foretages i det af mig foreslaaede Møde –
hvorved Kurator og EtdXVIII BleckingbergXIX vel ville være tilstæde

5 Juni 44

H KierulffXX

Generel kommentar

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo diskuterer her de anmodninger, de havde fået fra malerne Carl Dahl og Heinrich Buntzen, der begge har udført malerier på Thorvaldsens bestilling, men som først er blevet færdige efter Thorvaldsens død og derved ikke kan afkræve billedhuggeren den afsluttende betaling.


Se hertil dokumenter vedr. Dahls maleri Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, af 22.4.1844 og maj 1844 samt dokumenter vedr. Buntzens maleri Dansk landskab, B204, af 30.5.1842 og kort før 23.5.1844.


Malernes anmodninger blev efterkommet jf. oversigten af juni-juli 1845.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 207

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

B206 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, inv.nr. B206
B204 Dansk landskab, 1844, inv.nr. B204

Kommentarer

 1. Dvs. Kunstforeningen af 1825.

 2. Dvs. marinemaleren Carl Dahl.

 3. Dvs. maleriet fra 1844 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206. Maleriet findes stadig i Thorvaldsens malerisamling.

 4. Dvs. på bestilling fra Thorvaldsen; se hertil Dahls brev til Eksekutorerne for Thorvaldsens bo af 22.4.1844, hvor bestillingen omtales.

 5. Dvs. Rigsdaler Specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813), jf. referenceartiklen Møntenheder. Sølvindholdet var halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier. Derved svarer prisen til 400 rigsbankdaler.

 6. Dahl havde også tidligere trængt penge, jf. hans brev af 22.4.1844 til Eksekutorerne for Thorvaldsens bo. Denne gang gjaldt pengenøden en forestående studierejse, som han uden betaling for maleriet måtte aflyse, jf. Dahls brev af maj 1844.

 7. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder. De 200 rigsbankdaler, som Collin foreslår udbetalt straks, svarer altså til halvdelen af det fulde beløb på 200 speciedaler, jf. kommentaren til “Spec.” ovenfor. At Dahl fik samtlige 200 speciedaler / 400 rigsbankdaler udbetalt fremgår af oversigten af juni-juli 1845.

 8. Dvs. Heinrich Buntzen.

 9. Dvs. Buntzens maleri Dansk landskab, B204, fra 1844, der stadig befinder sig på Thorvaldsens Museum. Se hertil dokumenter af 30.5.1842 og kort før 23.5.1844, der dokumenterer hhv. Thorvaldsens bestilling af maleriet og Buntzens anmodning om at få udbetalt det resterende fra boet efter Thorvaldsen.

 10. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder. De 200 rigsbankdaler, som Collin omtaler, blev udbetalt i scudi, dvs. den romerske møntenhed, og svarede altså til 100 scudi, jf. kontrakten mellem Buntzen og Thorvaldsen af 30.5.1842. I sit brev af kort før 23.5.1844 oplyste han, at prisen var 600 rigsbankdaler, svarende til 300 speciedaler (jf. også kommentaren til “Spec.” ovenfor) eller 300 scudi. Han havde altså fået udbetalt 1/3 i forskud og havde 2/3 til gode samt udgifterne til rammen, i alt 435 rigsbankdaler, Disse fik han ifølge oversigten af juni-juli 1845 alle udbetalt.

 11. Her blander Collin møntfødderne sammen, da der var tale om 200 speciedaler og 35 rigsbankdaler, dvs. i alt 435 rigsbankdaler. Se hertil oversigten af Juni-juli 1845, hvoraf det fremgår, at Buntzen fik sit ønske opfyldt.

 12. Se evt. hertil Buntzens brev af kort før 23.5.1844 til Eksekutorerne for Thorvaldsens bo, hvori han nævner, at han som gift mand og far trænger mere til betaling end andre.

 13. Dvs. Buntzens maleri Dansk landskab, B204.

 14. Dvs. boet efter Thorvaldsen, der bl.a. bestyreres af de i rundskrivelsen skrivende personer, se desuden Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

 15. Dvs. konferensråd.

 16. Dvs. botaniker og politiker J.F. Schouw, der var en af Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

 17. Dvs. teolog og politiker H.N. Clausen, der var en af Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

 18. Dvs. etatsråd.

 19. Dvs. jurist og overretsassessor Daniel Blechingberg.

 20. Dvs. overpræsident, politidirektør og jurist A.C. Kierulff, der var en af Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

Sidst opdateret 08.08.2016