Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2616 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund [+]

Afsendersted

Rom

19.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom via København og München

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Rom 19 Aug[u]st 1820

Gode Thorvaldsen!

Da Hr Hoyers venlige Skrivelse af 25 Juli d:a: har tilintegjort det sikkere Haab, at see Dem, om en Manedts Tid i Rom: saa vil jeg meddele dem følgende om Værkstædet og Deres øvrige Ting.
Babone har siden den 22 Martz arbeidet paa Gratzierne og er kommen med Punkterne ned til den lile Dreng fra alle Sider han har arbeidet med megen Sikkerhed og Forsigt saa han vist got skiller sig ved dedte vanskelige Gruppe; ogsaa har han i midlertid af den overflødige Marmor [som] blev savet af Gruppen endt et Stykke af Frisen Bu[c]efalos. Tenerani kunnde ikke bliv Akort enig med Babone hvad han skulde have. som Betaling for Gratzierne. han har derfor noget vist om Ugen til Deres Komme. Gaete skrev jeg Dem sist har for Tenerani end Venus, og derpaa end et af de runde Basorelief Minerva og Prometeus, som jo er anden gang for Beiern. Derefter har han for Tenerani endt en Psyke som er den 3d. replik. Efter at denne var endt, har han endt 2 Stykker af Frisen og nu arbeider han paa det 3d vor Løven og Tigeren er paa.
Erkulo har endet det Basorelief Christus og Apostlerne og derefter Natten og nu arbeider han paa Dagen. Denne Nat og Dag har Gaete forrige Sommer endt i Karara, tillig[e] enu en Dito Dito efter Modellerne, som De udførte kor[t] føren Deres Afreise. Erkulo har med overmaade megen stadighed dageligen arbeidet i Værkstædet og det han har endt er noget af det Beste; naar jeg untager Tenera[n]i. I sine Fritimer arbeider Erkulo paa Prinsen af Augustenborgs Byste.
Livi har dageligen arbeidet paa Hebe og har snart endet den. Denne Figur har han med megen Lyst arbeidet paa og den er ogsaa Lykkets ham beder en den forrig jeg menner Haabet som De kiender] især drapeiriet. Han har atter i Denne Sommer haft 8 Dage Febere dog nu er han vel og fortsetter sit Arbeide.
Take efter at han meget got havde endt det Monument vorpaa der er den svævende Figur har han arbeidet paa den K[a]riatide, som Petterig har for arbeidet, den er ikke ganske end. Han arbeider nu paa Gannimed, som Kessels halv endt har forladt. Takke har modelleret en Figur til stud[ium] for sig selv han har derfor den siste Tid kun ku[n]det arbeide den halve Tid.
Kessels efter, at han havede endt sin S Sebastan for Premien arbeidede han paa Gannimed til han naaede Skamdellen saa da han erhold en paar Bestillinger tog han et Studium, for, at udføre disse. Paa en Amor begynte han i Læg[e]mstørrelse men er bleven kied af at ende Den nu skal han arbeide paa en Diskuskaster. Jeg har været ham til al muglig Tieneste naar han ønskede det. det gjør mig derfor meget und, at han saaledes [har] forladt sit halv endte Arbe[i]de. og Studium.
Petterrig arbeider paa et Stykke af Frisen, han har i den sener Tid udførrt et Christusbarn sovende paa Korset i Marmor til, et Gravmonument som hans Fader har i bestilling. Ligeledes har hans Fader forskaffet ham flere Figure, at udfør i Marmor til Monumenter, han har derfor taget sig et Værkstædet paa Montekapeles, for, at udføre disse arbeider. I Deres Værkstæed vil han vedbliv at arbeide 2d Dag om Ugen.
Steffan d:e: Ungern har forarbeidet et Stykke af Frisen derefter udført Siraterne paa det Stykke af Frisen Allexaander og Vounen nu arbeider han paa den lile Dreng, som spiller, som Gaete endt med Tandjern da De reiste.
Radje d.e. Professore han som arbeidede da De reiste paa Basorle. Priamus der beder Akilleus han har i en lang Tid været i Karara nu er han kommen tilbage og endt det Basreljev Briseidis.
Beneme [Tak] den ældre, har siden en Maanede arbeidet paa Merkuren, som den yngre Beneme har forarbeidet, føre den Tid, har den første arbeidet pa en Figur, som han Modellerer til Studium. Derefter har han været med den gl Mellin som for sin Sundhedts skyld reist til Neapel ophold sig der en Manedts Tid. og nu arbeider han som sagt paa Merkuren han vil nok snar have end den og ret got han giver sig megen Flid med denne Figur.
Molje har saagot, som slet intet arbeidet i Værkstædet han er siden et helt Aar ikke fri for Feber og nu arbeider han lit nar Febern tillader ham det paa Teneranis Psyke.
Beneme den junger har forarbeidet først Merkuren og nu arbeider han paa et Stykke af Frisen.
Tenerani den junger arbeider i Værkstædet paa sin Broders Venus. Tenerani den Ælder har siden jeg skrev sist ikke arbeidet i Værkstædet har har udfør en Christus paa Kors i Lægemsstørelse i Ler den bliver formet i disse Dage denne Figur skal støbes i Sølv og som han siger er den bestemt i en Kirke i Pisa. Tenerani har inrettet sig et lille Værkstede paa Plasberbarine ved siden af Lonenze vor han har Modelleret denne Christus.
Omenskiønt Tenerani ikke just personligen har arbeidet i de siste Maaneder i Deres Værkstede har han dog haft den fulde Tilsynen med Arbeide og Arbeiderne og ikke minder nu en i den Første Tid efter Deres Afreise tagen sig af Deres Værkstæde og Arbeide. nu vil han begynde at fulende Nogen af Deres Arbeider igen.
Antonio har Formet Gratzierne og tagen 3 Afstøbninger en til Akademiet og 2d til Dem, siden har han Formet Ganimed der giver Ørnen at drikke, saa og Grupen Amor og Psyke.
Af Schulteus har jeg modtagen paa Beviset som De gav mit 2000 scudi af Brønsted 1300 da disse Penge er udgivn til Værkstedet og Brønsted ikke nu er tilstæde var jeg har en liden Rest tilgode af Deres Penge saa har jeg hævet for 8 Dage = 300 scudi til at bestride de kommende udgifter i Deres Værkstæde, omenskjøn jeg ingen Bevis til at hæve flere Penge hos Schulteus har saa har han været saa god, at udbetale mig disse 300 scudi, som han siger efter Deres Order. Naar jeg ingen Pe[n]ge havde flere. Naar nu disse 300 scudi er udgiven og denne Rest, jeg kræver nar Brønstæd kommer saa er jeg atter nødsagt til at henvæ[n]de mig til Deres Bankjre Schulteus og jeg formoder at han ikke lader mig gaa med tomme Hænder dog skulde det være at befrygte, at han ingen størrer Sum vilde betro mig. beder jeg Dem bønligst gode Thorvaldsen at underret Sckulteus om det førnødende.
Bronsted har skriven mig sist fra Pallermo den 20 Juli som han da havde isinne, at forlade for, at gaa til Neapel han har været Øyenvidnes til rædsels Senerne imellem de kgl Neapolske Soldader og Folket i Pallermo og han mener at de Optrin han har seet der nok ikke staa tilbage for de der er forrefalden i Paris u[n]der Revultene der. Han vænter at vær i Rom i slutningen af August d:a: siden Januari har han været borte.
Eloise er vel saa og hendes Moder de hilser venligst saa og Butis Familige Moder og den Ælste Datter er i denne Tid paa Landet vi har en fyrgterlig hed Sommer dog er den ikke saa slem som den er hed i Florenz skal det ikke være til at holde Da flere Kunst[ner]e er derfor gat derf[r]a til Perugia Tenerani hilser venligst saa og fra Værkstæde har jeg mang Hilsen at sende dem. De taller ret med Glæde om den Dag De vil komme til Rom igen og til Værkstædet. De maa derfor heller ikk[e] opsætte Deres Reise alt forlæ[n]ge. Jeg har rigtigen alt siden forrige Vinter søgt at være dem tro i Værkstædet at de alt da vilde komme tilbage. Velvilligst

H. Freund

Generel kommentar

Denne rapport fra Thorvaldsens værksteder i Rom blev i første omgang sendt til København, men nåede af gode grunde ikke frem før Thorvaldsens afrejse derfra 11.8.1820. Brevet blev da af C.F. Høyer videresendt til München, som det fremgår af Høyers brev af 19.9.1820.
Det var planlagt, at Thorvaldsen skulle passere München på sin rejse til Rom, august-december 1820, men han ændrede planer undervejs, og brevet må da være blevet videresendt til Rom og være kommet Thorvaldsen i hænde, eftersom det i dag er bevaret blandt hans efterladte papirer.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 33
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsens assistenter
Personer
P.O. Brøndsted · Antonio Ceci · C.F. Høyer · Mathieu Kessels · ? Livi · Pietro Tenerani
Værker
Sidst opdateret 18.05.2018 Print