No. 2615 af 10318
Afsender Dato Modtager
H.F.J. Estrup [+]

Afsendersted

Klintholm, Møn

16.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nordfeld, Møn

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbaarne / Hr. Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af Dannebroge.

Resumé

Estrup inviterer Thorvaldsen til et besøg hos sin kommende svigerfamilie Scavenius på herregården Klintholm.

Se original

Klinteholm d. 16 Aug. 1820

Høistærede Hr. Etatsraad!

Ganske uformodet modtager jeg den glædelige Efterretning om Deres Ankomst til Møen, og da jeg ikke kan modstaae min Længsel efter endnu engang at møde Dem i Fædrelandet, vover jeg paa egne og min tilkommende Svigermoders, Fru Scavenius’s Vegne at gjøre Dem det Forslag at tage til Takke med Logis paa Klinteholm i Nat, for at vi i Morgen kunne more os i hinandens Selskab ved at tage de herlige Klinter i Øiesyn. Jeg formoder, at De efter Auctionen paa Nordfeldt besøger Lisenlund i Eftermiddag; der skal jeg møde Dem med Vogn. Jeg tager saameget mindre i Betæn[kning at] gjøre Dem dette Forslag, som jeg [xxxxxxx] den uæsthetiske Auction paa Marien[borg] [i Mor(?)gen] mindre vil drage Dem did end D[xxxxxxx] og Natur til os. Frue Scavenius er ret begierlig efter at see og tale med Dem, ogsaa angaaende det Mindesmærke, hvorved De har lovet at ville hædre hendes Mands Grav. Paa Fredag maa jeg atter tilbage til Kjøbenhavn med Dam[p]skibet, saa De ret vil bedrøve mig ved et Af[slag.]

Deres ærbød. hengivne

H. Estrup.

Generel kommentar

Thiele, op. cit. bekræfter, at Thorvaldsen tog imod denne invitation fra Estrup. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen ankom til Klintholm om aftenen 16.8.1820, overnattede og blev dér næste dag, sådan som Estrup foreslår det her. Thiele, op. cit. tilføjer i al fald: “Af en senere Tids Breve erfare vi, at disse to Venner tilbragte den 17de August” i hinandens selskab.
Et endags ophold på Klintholm stemmer også med de øvrige kendte datoer for Thorvaldsens rute på Rejsen til Rom, august-december 1820.


Der er nogle huller i papiret, hvilket har forårsaget nogle teksttab.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 32
Thiele
Thiele II, p. 71.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Gravmæler, andre · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Selskabsliv i Danmark
Sidst opdateret 17.02.2020 Print