Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2578 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henrik Vilhelm Lundbye [+]

Afsendersted

København

19.7.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T. / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Professor, Ridder &. &. &.

Resumé

Lundbye takker Thorvaldsen for, at han har lovet at løse en opgave for Lundbye i Italien. Han beder Thorvaldsen sørge for, at de ting Lundbye i 1812 efterlod i Italien bliver sendt til Danmark.

Se original

Du har viist mig det Venskab, kjæreste Thorvaldsen, at paatage Dig en Commission for mig i Italien, som i højeste Grad interesserer mig, og jeg tyer derfor herved til Dig. Ved min sidste Afreise fra Livorno 1812 efterlod jeg i Herr Consul og Ridder Ulrichs Magazin: 1) et Bordblad af carrarisk Marmor, hvori er indlagt adskillige Levninger af Templer og Deslige af Carthagos Ruiner, indfattede i Nero antico, hvilket Arbejd er forfærdiget paa Carrara, 2) en skjøn Prospect af Neapel og dets omliggende Egn og Havnen, af Lava, 3) tvende Lyseskjærme af grønt broderet Taft, indfattede i en Ramme og med Fødder af Mehagonie. Disse Ting, som jeg dengang formedelst Krigen og Mangel paa Lejlighed ej kunde bortsende strax, overleveredes ovenmeldte Herr Consul og Ridder Ulrich til Forvaring i en stor Fyrrekasse med Laas for. Jeg har siden givet Herr Due i Livorno i Commission at faae den udleveret og sendt mig; men ej været saa heldig at see mit Ønske opfyldt. Jeg har tilskrevet Herr Consulen derom; men ey erholdet noget Svar, hvilket er højst forunderligt. For altsaa at see denne Sag bragt til Ende befuldmægtiger jeg Dig herved til at modtage bemeldte Kasse med hvad den indeholder og bemyndiger Dig til paa mine Vegne at foretage Dig hvad Du i den Henseende maatte finde tjenligt for at skaffe mig den saasnart mueligt.
Gud give Dig en lykkelig Reise! Skjænk nu og da en kjærlig Erindring til

Din

Kjøbenhavn, d. 19de. Juli 1820

nu i fem og tyve Aar
trosindede Ven
HW Lundbye

Generel kommentar

Ingen af den nævnte genstande er identificerede i dag, og det vides p.t. ikke, om det lykkedes Thorvaldsen, eller andre, at få udleveret kassen med kostbarheder fra J.C. Ulrich.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 29
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Dus med Thorvaldsen · Englandskrigene · Thorvaldsens hjælpsomhed · Ungdomsvenner
Personer
Christian Due · J.C. Ulrich
Sidst opdateret 01.08.2016 Print