Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2562 af 10246
Afsender Dato Modtager
Werner Jasper Andreas Moltke [+]

Afsendersted

København

28.6.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Velbaaren / Herr. Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen og flere / ordener

Resumé

Moltke undskylder høfligt, at han ikke kan deltage i afskedsfesten for Thorvaldsen på Skydebanen i København.

Se original

Kiøbenhavn d. 28de. Junii 1820.

Faa Timer før Min og en Deel af Magistratens resp: Medlemmers Afreise i Embeds-Anliggender indløb en Indbydelse til i Aften, at tage Deel i et Møde paa Skydebanen, foranlediget ved Deres Velbaarenheds nær forestaaende Bortreise. At bevidne Dem, ædle Mand og store Konstner, den Deeltagelse Stadens Øvrighed tager i Deres Velgaaende og den Smerte samme føler over, ikke at kunde blande sig i Aften bland vore Landsmænd, der med Haand og Mund vil forsikkre Dem et lige Sindelag, er ey allene Formaalet for denne min Skrivelse, min Hensigt er tillige, at udbede mig den Udmærkelse, at maatte blive opbevaret i Deres smigrende Erindring, og at forsikkre Dem om den fortrinligste Høyagtelse hvormed jeg har den Ære at henleve

Deres Velbaarenheds

ærbødigste Tiener
og inderligst hengivne
Moltke

Arkivplacering
m6 1820, nr. 24
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820 · Selskabsliv i Danmark
Personer
Skydeselskabet
Sidst opdateret 01.10.2018 Print