The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2562 of 10246
Sender Date Recipient
Werner Jasper Andreas Moltke [+]

Sender’s Location

København

28.6.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Velbaaren / Herr. Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen og flere / ordener

Abstract

Moltke undskylder høfligt, at han ikke kan deltage i afskedsfesten for Thorvaldsen på Skydebanen i København.

See Original

Kiøbenhavn d. 28de. Junii 1820.

Faa Timer før Min og en Deel af Magistratens resp: Medlemmers Afreise i Embeds-Anliggender indløb en Indbydelse til i Aften, at tage Deel i et Møde paa Skydebanen, foranlediget ved Deres Velbaarenheds nær forestaaende Bortreise. At bevidne Dem, ædle Mand og store Konstner, den Deeltagelse Stadens Øvrighed tager i Deres Velgaaende og den Smerte samme føler over, ikke at kunde blande sig i Aften bland vore Landsmænd, der med Haand og Mund vil forsikkre Dem et lige Sindelag, er ey allene Formaalet for denne min Skrivelse, min Hensigt er tillige, at udbede mig den Udmærkelse, at maatte blive opbevaret i Deres smigrende Erindring, og at forsikkre Dem om den fortrinligste Høyagtelse hvormed jeg har den Ære at henleve

Deres Velbaarenheds

ærbødigste Tiener
og inderligst hengivne
Moltke

Archival Reference
m6 1820, nr. 24
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820 · Social Life in Denmark
Persons
Skydeselskabet
Last updated 01.10.2018 Print