Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2531 af 10246
Afsender Dato Modtager
Nicolai Holten
Adam Wilhelm Moltke [+]

Afsendersted

København

4.4.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &:

Resumé

Moltke meddeler, at der er indsamlet 4000 specier til hugning i marmor af de to basrelieffer, som Thorvaldsen har udført i gips til Vor Frue Kirke under sit ophold i Danmark. Han håber, at Thorvaldsen vil give positivt tilsagn og peger på, at hans værker har dobbelt værd i en dansk sammenhæng.

Se original

P.M.

I Foreening med adskillige af Statens anseete Mænd, der med os deelte den Attraae at bevare for vort Fødeland de Konstværker, som Herr Etatsraaden ved Deres Ophold her frembragte for Frue Kirke, i en saadan Materie, som var Vorherre værdig og bedre skikket til at overantvorde dem til Efterslægten, end den saare forgjængelige, hvori de nu ere dannede, have vi sammenbragt en Sum af 4000 Specier, som vi haabe vil kunne dække Bekostningen ved Udførelsen i Marmor af de nu i Gibs formede tvende Basreliefer, som til Frue Kirke ere bestemte. Idet vi tage os den Frihed herom at underrette Herr Etatsraaden, nære vi det Haab at De vil glæde os ved Tilsagnet om at ville see disse Kunstværker saaledes udførte og derved unde os den Tilfredsstillelse at have virket til at pryde Danmarks Hovedkirke med tvende Værker, hvis Værd, stor for hver Konstens Ven, er det dobbelt for hver Dansk, der med glad Stolthed kalder Dem sin Broder, og saae disse Værker blive til i sit Fædreneland.
I Henseende til den ovennævnte Sums Remittering forbeholde vi os nærmere med Herr Etatsraaden at træffe Aftale og forblive med sand og udmærket Høyagtelse

Herr Etatsraadens ærbødigste

Kiøbenhavn d 4 April 1820

A. Moltke
Holten

Arkivplacering
m6 1820, nr. 12
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 44.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Idolisering af Thorvaldsen · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Nicolai Holten
Værker
Sidst opdateret 01.11.2018 Print