The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2531 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Holten
Adam Wilhelm Moltke
[+]

Sender’s Location

København

4.4.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &:

Abstract

Moltke meddeler, at der er indsamlet 4000 specier til hugning i marmor af de to basrelieffer, som Thorvaldsen har udført i gips til Vor Frue Kirke under sit ophold i Danmark. Han håber, at Thorvaldsen vil give positivt tilsagn og peger på, at hans værker har dobbelt værd i en dansk sammenhæng.

See Original

P.M.

I Foreening med adskillige af Statens anseete Mænd, der med os deelte den Attraae at bevare for vort Fødeland de Konstværker, som Herr Etatsraaden ved Deres Ophold her frembragte for Frue Kirke, i en saadan Materie, som var Vorherre værdig og bedre skikket til at overantvorde dem til Efterslægten, end den saare forgjængelige, hvori de nu ere dannede, have vi sammenbragt en Sum af 4000 Specier, som vi haabe vil kunne dække Bekostningen ved Udførelsen i Marmor af de nu i Gibs formede tvende Basreliefer, som til Frue Kirke ere bestemte. Idet vi tage os den Frihed herom at underrette Herr Etatsraaden, nære vi det Haab at De vil glæde os ved Tilsagnet om at ville see disse Kunstværker saaledes udførte og derved unde os den Tilfredsstillelse at have virket til at pryde Danmarks Hovedkirke med tvende Værker, hvis Værd, stor for hver Konstens Ven, er det dobbelt for hver Dansk, der med glad Stolthed kalder Dem sin Broder, og saae disse Værker blive til i sit Fædreneland.
I Henseende til den ovennævnte Sums Remittering forbeholde vi os nærmere med Herr Etatsraaden at træffe Aftale og forblive med sand og udmærket Høyagtelse

Herr Etatsraadens ærbødigste

Kiøbenhavn d 4 April 1820

A. Moltke
Holten

Archival Reference
m6 1820, nr. 12
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 44.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Idolizing Thorvaldsen · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Persons
Nicolai Holten
Works
Last updated 01.11.2018 Print