4.4.1820

Sender

Nicolai Holten, Adam Wilhelm Moltke

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &:

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Moltke writes that 4000 species have been collected for carving marble versions of the two bas-reliefs that Thorvaldsen has executed in plaster for the Church of Our Lady during his stay in Denmark. He hopes that Thorvaldsen will support the initiative and points out that his works are worth twice as much in a Danish context.

Document

P.M.I

I Foreening med adskillige af Statens anseete MændII, der med os deelte den Attraae at bevare for vort Fødeland de Konstværker, som Herr Etatsraaden ved Deres Ophold herIII frembragte for Frue Kirke, i en saadan Materie, som var Vorherre værdigIV og bedre skikket til at overantvorde dem til Efterslægten, end den saare forgjængelige, hvori de nu ere dannede, have vi sammenbragt en Sum af 4000 Specier, som vi haabe vil kunne dække Bekostningen ved Udførelsen i Marmor af de nu i Gibs formede tvende BasrelieferV, som til Frue Kirke ere bestemte. Idet vi tage os den Frihed herom at underrette Herr Etatsraaden, nære vi det Haab at De vil glæde os ved Tilsagnet om at ville see disse Kunstværker saaledes udførte og derved unde os den Tilfredsstillelse at have virket til at pryde Danmarks HovedkirkeVI med tvende Værker, hvis Værd, stor for hver Konstens Ven, er det dobbelt for hver DanskVII, der med glad Stolthed kalder Dem sin Broder, og saae disse Værker blive til i sit FædrenelandVIII.
I Henseende til den ovennævnte Sums RemitteringIX forbeholde vi os nærmere med Herr Etatsraaden at træffe Aftale og forblive med sand og udmærket Høyagtelse

Herr Etatsraadens ærbødigste

Kiøbenhavn d 4 April 1820

A. Moltke
Holten

Archival Reference

m6 1820, nr. 12

Thiele

Omtalt i Thiele III, p. 44.

Subjects

Persons

Works

A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558

Commentaries

  1. Dvs. Pro Memoria, “til (at støtte) hukommelsen”, en i datiden almindelig indledning på et formelt brev.

  2. De “adskillige (...) anseete Mænd”, som Moltke omtaler, er p.t. ikke identificeret, men omtales hos Thiele som “en Forening af velhavende Mænd i København”. (Der er ikke tale om de fire medlemmer af Kirkebygningskommissionen, arkitekt C.F. Hansen, gehejmestatsminister og historiker Ove Malling, justitsråd C.F. Lassen og teologiprofessor C.F. Hornemann). Moltke og Holten stod i spidsen for en forening af formuende mænd, der på privat initiativ ville bekoste hugningen i marmor af de to relieffer, fordi man anså den gældende plan om at opsætte dem i gips som opgaven og kunstneren uværdig. Thiele III, p. 43-44.

  3. Af denne formulering fremgår det, at Thorvaldsen fremstillede gipsversionerne af reliefferne, mens han var i København.

  4. Dvs. marmor. Det fremgår indirekte, at man ikke opfattede gips som et materiale, der var den kirkelige sammenhæng (endsige Gud) værdigt.

  5. De to basrelieffer er hhv. Kristi Dåb, A557, og Den hellige nadver indstiftes, A558. Ifølge Thiele modellerede Thorvaldsen dem i januar 1820. De blev opsat i kirkens to skriftestole i 1844. Rummene var oprindelig tænkt som hhv. dåbskapel og konfirmandstue, deraf motiverne. Thiele III, p. 43-44.

  6. Dvs. Vor Frue Kirke.

  7. Moltke peger på, at værkerne ikke alene har kunstnerisk værdi, men dobbelt værdi, fordi de også indgyder beskueren stolthed over at dele nationalitet med Thorvaldsen.

  8. Af denne formulering fremgår det, at Thorvaldsen fremstillede gipsversionerne af reliefferne, mens han var i København.

  9. Dvs. overførsel eller videresendelse af, se remittere i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 01.11.2018