Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4388 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig 1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Thorvaldsen lærte først Koop at kende i 1821, da maleren flyttede til Rom. Eftersom det fremgår af brevet, at Thorvaldsen har kendt Koop gennem seks år, må der altså være tale om ca. 1827. Maleriet af Koop, der omtales i brevet ankom imidlertid først til København før 4.12.1827, jf. Johan Gunder Adlers brev af denne dato, og før maleriet blev bedømt, og Thorvaldsen fik besked om udfaldet, må året være skiftet til 1828.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop ikke er blevet optaget som medlem af Kunstakademiet i København og anbefaler ham til Christian (8.) Frederiks videre beskyttelse og understøttelse, der vil sikre, at han snart vil kunne blive en værdig underviser ved Kunstakademiet.

Se original [Translation]

Da jeg i en Tid af 6 Aar har havt den bedste Leilighed til at lære at kjende Hr Historiemaler Koop, bør jeg, uden at være opfordret af ham, men af Iver for den gode Sag, allerunderdanigst bevidne for Deres Majestæt, at kan Da jeg med den største Glæde bestandig har seet hans store Fremskridt, og at hans sidst hjemsendte Arbeide i alle Henseender ved Composition, Colorit, Udtryk, Aand og Følelse ganske har erhvervet ham min fuldkomne Agtelse; og jeg anseer det for min Pligt, da det høje Academie ikke har antaget dette Arbeide som aggreeret, allerunderdanigst at gjøre Deres Majestæt opmærksom paa, at Deres vedvarende Naade for denne duelige Konstner snart vil gjøre ham særdeles skikket til at indtræde som værdig Lærer ved Deres Majestæts Academies Modelskole.

Rom d:

Generel kommentar

Overstregningen er foretaget med samme pen som Thorvaldsens rettelser og dermed efter al sandsynlighed også hans værk. Koncipistens meget underdanige tone i udkastet har tydeligvis ikke tiltalt Thorvaldsen.

Arkivplacering
m34, nr. 57
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som kunstkender · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 27.02.2017 Print