Antagelig 1828

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Thorvaldsen lærte først Koop at kende i 1821, da maleren flyttede til Rom. Eftersom det fremgår af brevet, at Thorvaldsen har kendt Koop gennem seks år, må der altså være tale om ca. 1827. Maleriet af Koop, der omtales i brevet ankom imidlertid først til København før 4.12.1827, jf. Johan Gunder Adlers brev af denne dato, og før maleriet blev bedømt, og Thorvaldsen fik besked om udfaldet, må året være skiftet til 1828.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop ikke er blevet optaget som medlem af Kunstakademiet i København og anbefaler ham til Christian (8.) Frederiks videre beskyttelse og understøttelse, der vil sikre, at han snart vil kunne blive en værdig underviser ved Kunstakademiet.

Dokument

Da jeg i en Tid af 6 Aar har havt den bedste LeilighedI til at lære at kjende Hr Historiemaler Koop, bør jeg, uden at være opfordret af ham, men af Iver for den gode Sag, allerunderdanigst bevidne for Deres Majestæt, at kan DaII jeg med den største Glæde bestandig har seet hans store Fremskridt, og at hans sidst hjemsendte ArbeideIII i alle Henseender ved Composition, Colorit, Udtryk, Aand og Følelse ganske har erhvervet ham min fuldkomne Agtelse; og jeg anseer det for min Pligt, da det høje AcademieIV ikke har antaget dette Arbeide som aggreeretV, allerunderdanigst at gjøre Deres Majestæt opmærksom paa, at Deres vedvarende Naade for denne duelige Konstner snart vil gjøre ham særdeles skikket til at indtræde som værdig LærerVI ved Deres Majestæts AcademiesVII Modelskole.

Rom d:

Oversættelse af dokument

As during a period of 6 years I have had the best opportunity to get to know historical painter Mr Koop, I should without being asked by him but from eagerness for the good cause most humbly testify to your Majesty that As with the greatest pleasure I constantly have seen his great progress, and that his latest work sent home in all respects by composition, colour, expression, spirit, and feeling completely has gained for him my entire esteem, and as the high Academy of Fine Arts has not accepted this work as admitted, I consider it my duty most humbly to draw your Majesty’s attention to the fact that your continued grace to this able artist will soon make him most qualified to enter as a worthy teacher at your Majesty’s Academy’s life class.

Rome,[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Overstregningen er foretaget med samme pen som Thorvaldsens rettelser og dermed efter al sandsynlighed også hans værk. Koncipistens meget underdanige tone i udkastet har tydeligvis ikke tiltalt Thorvaldsen.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

m34, nr. 57

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Koop ankom til Rom i 1821 og lærte der Thorvaldsen at kende. Koop blev i Italien til sin død.

  2. Overstregningen og rettelserne er skrevet af Thorvaldsen, se evt. original i faksimile.

  3. Dvs. Koops maleri Moses slår vand af klippen fra 1826, som Koop i 1827 sendte til Danmark i et mislykket forsøg på at få det accepteret som medlemssstykke ved Kunstakademiet i København. Værket findes i dag på Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS122.
    Se evt. digteren Carsten Hauchs brev til Thorvaldsen af 12.4.1828, hvor bedømmelsen af Koops maleri omtales, og hvori Hauch skriver, at han har opfordret embedsmanden Jonas Collin til at indhente en erklæring fra Thorvaldsen om Koops værd. Det kunne meget vel være nærværende varme anbefaling af Koop, der blev resultatet af denne opfordring.

  4. Dvs. Kunstakademiet i København.

  5. Maleriet blev ikke anset for at være godt nok til at bane vejen for Koops optagelse i Akademiforsamlingen. Maleren blev trods talrige anbefalinger aldrig agreeret, dvs. optaget, i Kunstakademiet i København. Optagelsen skete normalt ved, at kunstneren indsendte et medlemsstykke, dvs. et færdigt værk efter en bunden opgave, der siden godkendtes eller forkastedes af Akademiforsamlingen. Kritikken af akademiets indretning og optagelsesprocedurer voksede generelt i løbet af første halvdel af 1800-tallet og kulminerede i 1846, da hverken Christen Købke eller Constantin Hansen blev agreerede. I kølvandet på dette blev akademiets fundatser ændrede i 1857, jf. Anneli Fuchs og Emma Salling (red.): Kunstakademiet 1754-2004, bd. I, København 2004, p. 97-104.

  6. For at kunne undervise ved Kunstakademiet, skulle man normalt være optaget som medlem af Akademiforsamlingen og være udnævnt til professor af samme, jf. den foregående kommentar vedr. agreering.

  7. Prins Christian (8.) Frederik var fra 1808 præses for Kunstakademiet og dermed øverste instans i institutionen.

Sidst opdateret 27.02.2017