The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4388 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 1828 [+]

Dating based on

Thorvaldsen lærte først Koop at kende i 1821, da maleren flyttede til Rom. Eftersom det fremgår af brevet, at Thorvaldsen har kendt Koop gennem seks år, må der altså være tale om ca. 1827. Maleriet af Koop, der omtales i brevet ankom imidlertid først til København før 4.12.1827, jf. Johan Gunder Adlers brev af denne dato, og før maleriet blev bedømt, og Thorvaldsen fik besked om udfaldet, må året være skiftet til 1828.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Thorvaldsen beklager, at historiemaleren Andreas Ludvig Koop ikke er blevet optaget som medlem af Kunstakademiet i København og anbefaler ham til Christian (8.) Frederiks videre beskyttelse og understøttelse, der vil sikre, at han snart vil kunne blive en værdig underviser ved Kunstakademiet.

See Original [Translation]

Da jeg i en Tid af 6 Aar har havt den bedste Leilighed til at lære at kjende Hr Historiemaler Koop, bør jeg, uden at være opfordret af ham, men af Iver for den gode Sag, allerunderdanigst bevidne for Deres Majestæt, at kan Da jeg med den største Glæde bestandig har seet hans store Fremskridt, og at hans sidst hjemsendte Arbeide i alle Henseender ved Composition, Colorit, Udtryk, Aand og Følelse ganske har erhvervet ham min fuldkomne Agtelse; og jeg anseer det for min Pligt, da det høje Academie ikke har antaget dette Arbeide som aggreeret, allerunderdanigst at gjøre Deres Majestæt opmærksom paa, at Deres vedvarende Naade for denne duelige Konstner snart vil gjøre ham særdeles skikket til at indtræde som værdig Lærer ved Deres Majestæts Academies Modelskole.

Rom d:

General Comment

Overstregningen er foretaget med samme pen som Thorvaldsens rettelser og dermed efter al sandsynlighed også hans værk. Koncipistens meget underdanige tone i udkastet har tydeligvis ikke tiltalt Thorvaldsen.

Archival Reference
m34, nr. 57
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as a Connoisseur · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 27.02.2017 Print