The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4353 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

4.12.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The merchant ship Therese arrived in Tunis on 28.10.1827 and may soon be expected at Leghorn. As courier for those of Thorvaldsen’s works which are to be carried on board, Freund is asked to see to it that various other crates are also shipped.
The Italian opera singer Angelica Catalani has come to Copenhagen to give a concert.
The conflict between Greece and the Ottoman Empire is mentioned briefly.

See Original

Kjøbenhavn d. 4 Decb 1827

Jeg har i Dag faaet Underretning om, at det Skib, som var fragtet med de sædvanlige Presenter til Beyen af Tunis og som af Slotscommissionen er destineret til paa Retouren at anløbe Livorno, er ankommen til Tunis d 28de Octbr og da det ikke vil gjøre noget langt Ophold sammesteds, kan det snart ventes til Livorno. Jeg veed ikke hvad Ordrer, Slotscommissionen har givet i den Anledning og har med Hensyn paa dens Foranstaltninger intet at sige Dem, men Prindsen finder at man burde benytte denne Leilighed til ogsaa at hjembringe de Casser, som fra forrige Expedition henstaa i Livorno i Ulrichs Pakhuus, hvor Skibet kan indtage dem og desangaaende har jeg idag tilskrevet Ulrich. Herom har jeg ikke villet undlade at underrette Dem, for at De, hvis De har noget med Indskibningen af Slotscommissionens Sager at gjøre, kan tage Hensyn paa Prindsens Ønske angaaende ovennævnte Casser, som tilhøre Academiet. Jeg troer ogsaa at man gjør vel i at benytte Leiligheden til at hjemsende hvad Smaating, der maatte være at expedere hertil, saavel Prindsen som Academiet tilhørende og da Skibet vist kommer til at udholde Quarantaine i Livorno, saa bliver der Tid nok til at transportere dem fra Rom derhen. Ogsaa de forskjellige Sager, som tilhøre Private og som man ventede at faae afsendt med den Fregat, der skulde have anløbet Livorno ifjor, kunne nu afgaae med dette Skib, men vel at forstaae for Vedkommendes egen Regning, thi Slotscommissionen betaler vist ikke Fragt for mere end hvad der tilhører den; Academiet ikke heller, og det vilde være ubilligt at Prindsen skulde betale Fragt af hvad andre sende hjem. Herfra bør billigen undtages saadanne Ting, som uden Skade for Vedkommende, og uden at forøge Omfanget af Casserne, kunne indlægges i Prindsens eller Academiets Casser, saasom enkelte Bøger, Tegninger o. s. v. –
Af et Brev fra Keller til Frue Brun har jeg seet at man, med Hensyn paa endeel af Levningerne af det gamle Rom nu har ganske andre Anskuelser end i 1821. Skulde der være skrevet noget derover, saa send mig det. Nebby veed hvad der kan interessere mig.
Koops Malerie er ankommen hertil, men jeg har endnu ikke seet det. Dagens Nyhed er Mad. Catalanis Ankomst. Om Græker og Tyrker veed De bedre Beskeed end vi; derfor intet derom. Hils Thorvaldsen, Chiaveri og Nissen fra

Deres meget hengivne

Adler

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m30 II, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States
Persons
Friederike Brun · Angelica Catalani · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Heinrich Keller · Andreas Ludvig Koop · Kunstakademiet, København · Antonio Nibby · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen · J.C. Ulrich
Works
Last updated 20.08.2015 Print