Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1681 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Maj 1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Jørgen Knudtzon [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da det drejer sig om et udkast.

Resumé

Thorvaldsen undskylder sit sene svar med, at han har haft for travlt med at arbejde og vise tilrejsende englændere rundt i sit værksted. Han kommer af samme grund til at udskyde sit planlagte besøg i Danmark. Han skriver, at alle de bestilte marmorværker er lige ved at være færdige og snart vil blive afsendt samlet, jf. portrætbusterne af Jørgen Knudtzon, A230, Alexander Baillie, A262, og Hans Carl Knudtzon, A231, samt reliefferne Hector hos Paris og Helena, jf. A499, Amor og Bacchus, jf. A408, og Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419. Han anbefaler at vente med at indkøbe nogle af Alexander Baillie ønskede antikker, til de mange tilrejsende har forladt Rom, og markedspriserne dermed forhåbentlig falder igen.

Se original [Translation]

Rom, i Mai 1817.

Undskyld, kjære Hr. Knudtzon! at jeg først nu besvarer Deres kjære Breve, men De ved jo selv, hvor sjeldent mine øvrige Arbeider tillade mig at komme til Skriverbordet; om Sommeren gaae Dagene for det meste hen i mit Studio, og naar de ere tilende, er baade Haanden og Sindet træt, og den sidste Vinter er Deres Spaadom gaaet i Opfyldelse. Rom var og er endnu tildels opfyldt med Englændere, og selv disse borttage mig fast mere end den Tid, som levnes mig for mine Arbeider. Ja, jeg er derved kommet saameget i Gjæld med Arbeide, at jeg er nødt til at opsætte min Reise til Kjøbenhavn, som jeg dog vist havde agtet at foretage i dette Foraar.
Busterne samt de øvrige Arbeider til Dem, ere alle færdige paa meget lidet nær, undtagen Deres yngre Broders Buste, som jeg dog endnu førend jeg modtog Deres sidste Brev, paa min egen Haand havde begyndt paa at udføre i Marmor. Ved Arbeidernes samtlige Afsendelse, som snart vil gaae for sig, skal jeg lade Dem vide, hvordan De staar med Ulrich.
Hvad nu Tomba d’Agrippa angaar, samt den antike Vase, da vil jeg meget raade til, for det første at se Tiden an, til færre Fremmede opholde sig i Rom, thi da der af denne Slags nu for Tiden kjøbes meget, ere ogsaa Priserne stegne uhyre derpaa. Tilgiv min Korthed, som ovenanførte Aarsager maa undskylde. Hils Deres Broder paa det Bedste, og vær selv ret inderlig hilset fra

Deres hengivne

Jeg maa endnu tilføie dette Ønske, at Deres Længsel efter Italien snart maatte bringe Dem tilbage hertil.

Arkivplacering
m28A II, nr. 5
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Lauritz Kruse
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 338-339.
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 32.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 248.

Emneord
Indkøb af antikker · Indkøb ved Thorvaldsen udbedes · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsen som antik-kender · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værker, svar på rykkere · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værksteder
Personer
Alexander Baillie · Hans Carl Knudtzon · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 09.01.2017 Print