The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1681 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

May 1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Jørgen Knudtzon [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da det drejer sig om et udkast.

Abstract

Thorvaldsen writes that he has been very busy working and showing his workshop to English visitors. For the same reason he will have to postpone his planned visit to Denmark. He writes that all the commissioned marble works are just being finished and will soon be shipped off together, cf. the portrait busts of Jørgen Knudtzon, A230, Alexander Baillie, A262, and Hans Carl Knudtzon, A231, and the reliefs Hector with Paris and Helen, cf. A499, Cupid and Bacchus, cf. A408, and Venus, Mars and Cupid in the Smithy of Vulcan, cf. A419. He recommends putting off buying some of the antique objects which Alexander Baillie wants until the many visitors have left Rome, and the prices have hopefully dropped again.

See Original [Translation]

Rom, i Mai 1817.

Undskyld, kjære Hr. Knudtzon! at jeg først nu besvarer Deres kjære Breve, men De ved jo selv, hvor sjeldent mine øvrige Arbeider tillade mig at komme til Skriverbordet; om Sommeren gaae Dagene for det meste hen i mit Studio, og naar de ere tilende, er baade Haanden og Sindet træt, og den sidste Vinter er Deres Spaadom gaaet i Opfyldelse. Rom var og er endnu tildels opfyldt med Englændere, og selv disse borttage mig fast mere end den Tid, som levnes mig for mine Arbeider. Ja, jeg er derved kommet saameget i Gjæld med Arbeide, at jeg er nødt til at opsætte min Reise til Kjøbenhavn, som jeg dog vist havde agtet at foretage i dette Foraar.
Busterne samt de øvrige Arbeider til Dem, ere alle færdige paa meget lidet nær, undtagen Deres yngre Broders Buste, som jeg dog endnu førend jeg modtog Deres sidste Brev, paa min egen Haand havde begyndt paa at udføre i Marmor. Ved Arbeidernes samtlige Afsendelse, som snart vil gaae for sig, skal jeg lade Dem vide, hvordan De staar med Ulrich.
Hvad nu Tomba d’Agrippa angaar, samt den antike Vase, da vil jeg meget raade til, for det første at se Tiden an, til færre Fremmede opholde sig i Rom, thi da der af denne Slags nu for Tiden kjøbes meget, ere ogsaa Priserne stegne uhyre derpaa. Tilgiv min Korthed, som ovenanførte Aarsager maa undskylde. Hils Deres Broder paa det Bedste, og vær selv ret inderlig hilset fra

Deres hengivne

Jeg maa endnu tilføie dette Ønske, at Deres Længsel efter Italien snart maatte bringe Dem tilbage hertil.

Archival Reference
m28A II, nr. 5
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Lauritz Kruse
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 338-339.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 32.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 248.

Subjects
Purchase of Antiquities · Purchase by Thorvaldsen Requested · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen as a Conoisseur of Antiquity · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Works, Replies to Reminders · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Alexander Baillie · Hans Carl Knudtzon · J.C. Ulrich
Works
Last updated 09.01.2017 Print