Maj 1817

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Jørgen Knudtzon

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da det drejer sig om et udkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Thorvaldsen undskylder sit sene svar med, at han har haft for travlt med at arbejde og vise tilrejsende englændere rundt i sit værksted. Han kommer af samme grund til at udskyde sit planlagte besøg i Danmark. Han skriver, at alle de bestilte marmorværker er lige ved at være færdige og snart vil blive afsendt samlet, jf. portrætbusterne af Jørgen Knudtzon, A230, Alexander Baillie, A262, og Hans Carl Knudtzon, A231, samt reliefferne Hector hos Paris og Helena, jf. A499, Amor og Bacchus, jf. A408, og Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419. Han anbefaler at vente med at indkøbe nogle af Alexander Baillie ønskede antikker, til de mange tilrejsende har forladt Rom, og markedspriserne dermed forhåbentlig falder igen.

Dokument

Rom, i Mai 1817.

Undskyld, kjære Hr. Knudtzon! at jeg først nu besvarer Deres kjære BreveI, men De ved jo selv, hvor sjeldent mine øvrige Arbeider tillade mig at komme til Skriverbordet;II om Sommeren gaae Dagene for det meste hen i mit StudioIII, og naar de ere tilende, er baade Haanden og Sindet træt, og den sidste Vinter er Deres SpaadomIV gaaet i Opfyldelse. Rom var og er endnu tildels opfyldt med Englændere, og selv disse borttage mig fast mere end den Tid, som levnes mig for mine Arbeider. Ja, jeg er derved kommet saameget i Gjæld med Arbeide, at jeg er nødt til at opsætte min Reise til KjøbenhavnV, som jeg dog vist havde agtet at foretage i dette Foraar.
BusterneVI samt de øvrige ArbeiderVII til Dem, ere alle færdige paa meget lidet nær, undtagen Deres yngre Broders BusteVIII, som jeg dog endnu førend jeg modtog Deres sidste BrevIX, paa min egen Haand havde begyndt paa at udføre i Marmor. Ved Arbeidernes samtlige Afsendelse, som snart vil gaae for sigX, skal jeg lade Dem vide, hvordan De staar med UlrichXI.
Hvad nu Tomba d’Agrippa angaar, samt den antike VaseXII, da vil jeg meget raade til, for det første at se Tiden an, til færre Fremmede opholde sig i Rom, thi da der af denne Slags nu for Tiden kjøbes meget, ere ogsaa Priserne stegne uhyre derpaaXIII. Tilgiv min Korthed, som ovenanførte Aarsager maa undskylde. Hils Deres Broder paa det Bedste, og vær selv ret inderlig hilset fra

Deres hengivne

Jeg maa endnu tilføie dette Ønske, at Deres Længsel efter Italien snart maatte bringe Dem tilbage hertil.

Oversættelse af dokument

Rome, May 1817

Dear Mr Knudtzon, I apologize for not answering your dear letters until now, but you do know, how rarely my other works permit me to get to the writing desk; in summer I mostly pass the days in my studio, and when they are finished, both the hand and the mind is tired, and the latest winter your prediction has come true. Rome was and still is partly full of Englishmen and even these almost take away more than the time, which is left me for my works. Now, by this I have come so much behind with my work that I must postpone my journey to Copenhagen which I certainly had intended to make this spring.
The busts as well as the other works for you are all finished less very little, except for your younger brother’s bust, which even before I received your latest letter, however, on my own initiative I had started to execute in marble. I shall let you know your position with Ulrich at the dispatch of all the works, which will take place soon.
Now, as for Tomba d’Agrippa, as well as the antique vase, I shall much advise you for the present to wait and see until fewer foreigners are staying in Rome, for because much of this kind is bought for the time being prices have also gone up immensely. Forgive my brevity which the above mentioned reasons must excuse. Give my best regards to your brother and much love to you, from

yours ever

I must add yet this wish, may your longing for Italy soon bring you back here.


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Lauritz Kruse

Arkivplacering

m28A II, nr. 5

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 338-339.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A231 Hans Carl Knudtzon, 1816, inv.nr. A231
A230 Jørgen Knudtzon, 1816, inv.nr. A230
A262 Alexander Baillie, 1816, inv.nr. A262
A408 Amor og Bacchus, ca 1810, inv.nr. A408
A419 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, ca 1810, inv.nr. A419
A499 Hektor hos Paris og Helena, 1809, inv.nr. A499

Kommentarer

 1. Dvs. Knudtzons breve af 3.4.1816, 20.6.1816 og 20.11.1818. Også 15.3.1816 og 19.3.1816 skrev Knudtzon til Thorvaldsen, men på disse tidspunkter var nordmanden endnu i Rom, som han forlod 19.3.1816.

 2. Det var ikke kun travlhed, der ofte afholdt Thorvaldsen fra at besvare breve hurtigt – billedhuggeren led også af ordblindhed, jf. referenceartiklerne Thorvaldsens tale- og skriftsprog og Thorvaldsens brevskrivningsproces.

 3. Thorvaldsen havde i realiteten flere værksteder i Rom, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værksteder.

 4. Se hertil Jørgen Knudtzon brev af 20.6.1816 og 20.11.1816, hvor Knudtzon varsler, at flere at hans engelske bekendtskaber vil besøge Rom, jf. Thorvaldsens efterfølgende beskrivelse af engelske rejsende.

 5. Først den 14.7.1819 påbegyndte Thorvaldsen sin første hjemrejse til Danmark, siden han forlod landet i 1796, jf. også referenceartiklerne Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 og Danmarksopholdet 1819-20.

 6. Dvs. marmorversioner af de portrætbuster af Jørgen Knudtzon jf. A230, og Alexander Baillie, jf. A262, som han modellerede under disses besøg i Rom i foråret 1816.

 7. Dvs. marmorversioner af reliefferne Hector hos Paris og Helena, jf. A499, Amor og Bacchus, jf. A408, og Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419.

 8. Dvs. marmorversionen af portrætbusten af Hans Carl Knudtzon, jf. A231, der på sine forældres vegne bestilte udførelsen i marmor i brev af 20.11.1816. Busten befinder sig i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge.

 9. Dvs. formentlig Knudtzons brev af 20.11.1818, der er det senest kendte i korrespondancen.

 10. Det blev ikke så snart endda. Reliefferne Hector hos Paris og Helena, 1809, jf. A499, og Amor og Bacchus, 1810, jf. A408, samt busterne fik Knudtzon først foråret 1828, jf. brev af 14.5.1828.
  Det tredje bestilte relief, Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, modtog Knudtzon først kort før 16.6.1829, jf. brev af denne dato, samt værkstedsregnskab af 23.2. – 24.5.1828.

 11. Den dansk-tyske konsul J.C. Ulrich. Ulrich fungerede som kommissionær for betaling og afsendelse af de værker Knudtzon og hans engelske kontakter bestilte hos Thorvaldsen.

 12. Thorvaldsen var blevet bedt om at skaffe Alexander Baillie nogle antikke sager, jf. Knudtzons breve af 19.3.1816 og 20.6.1816. Se disse breve for en nærmere beskrivelse af de ønskede genstande.

 13. Det vides p.t. ikke, om Thorvaldsen nogensinde var behjælpelig med at skaffe de ønskede antikker.

Sidst opdateret 09.01.2017