No. 1518 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Venedig

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af et portræt i profil.
Poststemplet: “APRILE 11”, samt “Venezia”.

3.4.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Signor Alberto Thorwaldson / Scultore Danese / No 46. Via felice / Roma.

Resumé

Knudtzon beretter, at han, Alexander Baillie, samt hans bror Hans Carl Knudtzon har haft en god rejse til Venedig. Han håber, at Thorvaldsen kan få hans portrætbuste færdig i marmor, jf. Jørgen Knudtzon, A230, så den kan afsendes med hans og Baillies øvrige bestillinger, dvs. reliefferne Amor og Bacchus, jf. A408, Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, og Hector hos Paris og Helena, jf. A499 samt to marmorbuster af Alexander Baillie, jf. A262. Knudtzon vil tale med Johann Friedrich Wenner om udgivelse af kobberstik efter Thorvaldsens relieffer, jf. E33,1 til E33,24, samt forsøge at finde en engelsk bestiller til en marmorversion af relieffrisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503.

Se original

Overtydet om De ei vil være utilfreds med at høre fra os, benytter ieg mig af den første roelige Dag vi have for at underrette Dem om vores lykkelige Ankomst hertil. Vi have havt en meget behagelig Reise, deilig Veir, men kolt, og i Dag falder der Snee her, som er noget ualmindeligt paa denne Aarstiid; min Broder befinder sig imidlertid bedre end da han forloed Rome. Vores Kudsk med hans elendige Muelæsler bragte os overmaade godt frem, og da vi kom til Bologna, sagde ieg ham de havde giort Underværk, som de ogsaa virkelig havde; thi fra Terni til Ancona havde vi meget slette Veie og giorde dog temmelig lange DagsReiser. Fra Bologna hid ere vi gaaet med Posten og alleting er gaaet erønskt. Vi have seet en Konge og en Kaiser paa Veien, den første Gustav den 4de i Lazarettet i Ancona, ham vil De nok see i Rome og den sidste saa vi i Verona, Francis den 1ste; det er det eeneste nye eller mærkværdige, som er mødt os.

Kunde De faae min Byste ferdig, som De var saa god at tage, paa samme Tiid som de øvrige Ting min Ven Baillie faar af Deres Arbeider og at De kunde sænde det under et og med samme Leilighed til ham, vil De tiene mig meget; og naar det er Dem muelig at kunde opgive mig, hvormeget ieg endnu bliver Dem skyldig for det saavelsom for de øvrige Arbeider, De haver været saa god at love mig og min Ven Baillie, skal ieg drage Omsorg for, at det heele bliver Dem betalt.

I Frankfort skal ieg søge at udfinde Herr Vener og i London skal jeg giøre mig det magtpaaliggende at opmuntre Vedkommende, som ieg kan treffe, om at opgive Dem at bearbeide Alexanders Triumph i Marmor. De veed, ieg har mange Grunde for at ønske dette Mesterstykke blev utført; det vilde naturligvis være mig kierere at see et saadant Arbeide udført i Deres eget Fødeland ; men da ieg veed, det Land siden Krigen mangler Ævner, saa kan man ei tænke derpaa.

Jeg behøver ikke at sige Dem, hvor ondt det giorde mig og os alle at tage Afsked med Dem, men ieg har det faste Haab endnu at see Dem ei allene i Kiøbenhavn men ogsaa i Rome; hvor det bliver, vil det stedse give mig en særdeles Glæde.

Vi have talt og tale dagligen om Dem, vi bede at hilse vores Venner og Bekiendte i Rom; Baillie og min Broder deeltager med mig i de venligste og bedste Ønsker til Dem, og i Haab om snart at høre fra Dem og om Dem, tegner ieg mig Deres meget hengivne Ven

Venedig Jørgen Knudtzon
3die April 1816 addresse George Norman Esqr.
No 23 Earl Street, Black friars, London
Arkivplacering
m4 1816, nr. 11
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele II, p. 297.
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 25-27.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 248.
Emneord
Portrætbuster, samtidige personer · Rejsebeskrivelser · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Alexander Baillie · Frans 1. · Hans Carl Knudtzon
Værker
Sidst opdateret 14.10.2014 Print