No. 391 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af nærværende udkast, men det færdige brev er dateret 6.8.1804.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

P. M.

Efter en lang Tavshed, giver jeg mig den Ære at tilskrive det Kongelige Accademie; da det har været mig, umueligt før at opfylde denne underdanige Pligt formedelst en langvarig Sygdom som havde berøvet mig alle mine Kræfter, og sadt mig i den ynkværdigste Forfatning. Nu begynder min Helbred meget at bedres, hvilket jeg forskylder vor gode Minister Kammerherre Schubart som med det ædelste Hierte har sørget for mig; og da jeg fornemelig maae tilskrive den usunde Romerske Luft medens Sommer Maanederne, min Sundheds Tab, har jeg med Skiønsomhed taget imod hans velmenende Tilbud at tilbringe dem paa hans Lyststed i Toscana hvor jeg allerede føler Virkningen af denne Sundere og kiølere Luft. Jeg tænker om faae Uger at giøre en Reise til Carara for at indkiøbe det ypperlige Marmor, som der forefindes; og haaber jeg at være i Rom sidst i September for der med fornyede Kræfter at arbeyde paa min Jason om hvilken jeg havde den Ære at underholde Accademiet i min seeneste Skrivelse. Siden den Tid har jeg antaget et Arbeyde for den Rusiske Fyrstinde Woronzoff som bestaaer i en Ganymed og Gruppen af Amor og Psyché af 6 Romerske Palmer Høyde. Jeg smigrer mig med det Haab, at Accademiet paa hvis Godhed og Skaansel jeg har havt saa mange Prøver ey vil tage det fortrydeligt op at jeg nu søger ved at tage mig fremmed Arbeyd paa, at tilbagevinde den tid, og oprette det Tab jeg har giordt i Revolutions tiden, som standsede Konsternes Fortskridt og som blev paafulgt af min græsselige Sygdom. Jeg vil nu med fordobbelt Iver begynde at arbeyde og at vise mig værdig til det meget Gode som Accademiet har beviist mig imedens Høytsamme opmuntrede mine Talenter ved en Aarlig Underholdning. Mit Hierte føler dybt at uden samme havde jeg ikke kundet giordt de Fortskridt som nu bidrage til en ærefuld Bane, og til saa mange værdige Kunstkienderes Yndest.
Det være mig tilladt at anbefale mig i det Kongelige Accademies Bevaagenhed, og Vedligeholdelsen af Dets Beskyttelse, som er mig saa vigtigt; da jeg stedse vil ønske mig til Lykke med at have staaet under Høytsammes Veyledning, og at forskylde Dets Godhed og faderlige Omsorg, mine Fortskridt i Konsten. Jeg skal uafladelig stræbe at giøre mig Dets høye Gunst værdig; og skulde Samme have noget at byde, saa er min adresse hos Hr Ulrich Dansk Consul i Livorno.

underdanigst
Thorwaldsen

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 6.8.1804. Udkastet er skrevet af Herman Schubart på hans karakteristiske blålige kladdepapir.
På samme ark har Thorvaldsen skrevet et udkast til et takkebrev til Schubart.

Arkivplacering
m28, nr. 27
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Sidst opdateret 08.06.2015 Print