No. 266 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

10.5.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Johan Hartvig Ernst von Berger [+]

Modtagersted

Uvist, muligvis Livorno og/eller Napoli, se den generelle kommentar.

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen beder Berger om at udtage marmorbusten af Edmund Bourke, A900, af en af hans kasser, der skal transporteres til København. Busten skal i stedet afleveres i en italiensk eller spansk havn for at blive sendt videre til Madrid.

Se original [Translation]

Rom d 10. Mai 1802

Høytærede Herre

De vil tilgodeholde mig at ieg paa nye er saa frie at falde Dem besværlig. Iblant mine fem Kasser addresserede til Hr Justizraad Abildgaard, som De har havt den Godhed at tage ombord, er en marqueret N. A. No 2, i hvilken befinde sig fem Marmorbuster af mit Arbeide, hvoraf een er Poträtet af Hr Kammerherre v. Bourke, der den Tiid, som bekiendt, var Hans Majestets Gesandt i Stokholm, og nu i samme Qvalitet gaaer til Madrid. Som ieg ikke forudsaa denne forandring, trode ieg det velgiort at sende dette Porträt tillige med mine øvrige Arbeider til Kiøbenhavn, men nu Hr v. Bourke befinder sig i disse sydlige lande og ønsker her at imodtage det, er ieg nødsaget at bede Dem, ifald De førend Deres Tilbagekomst til Dannemark skulde indløbe i nogen Italiensk eller Spansk Havn, hvor der findes en Dansk Consul, De da vilde behage at lade bemeldte Kasse aabne og Busten udtage, der befind[er] sig øverst i Kassen og saaledes placeret at den kan udhæves uden at de øvrige derved derangeres. Ved en lykkelig Hændelse kunde det maaskee treffe sig at De fand sig sammen med Hr v Bourke i Neapel eller i Livorno, og saaledes selv kunde overgive ham den: men i al anden fald vil De bevise mig den Godhed at overlevere den til den Danske Consul paa Stedet med Anmodning, derom at underrette Hr v. Bourke, saa han i desfølge kan give den fornødne Order at den maa blive ham tilsendt; Porträtet distingverer sig fra de øvrige i Kassen befindlige Buster ogsaa derved at det er den eneste som har Drapperie paa Brystet, medens de andre er aldeles nøgne. Jeg beder paa nye at tilgive mig den tagne Friehed og at regne paa min Taknemmelighed hvor ieg nogensinde kunde finde leilighed at være Dem til Tieneste. For at dette Brev paa een eller anden Maade maa komme Dem tilhænde sender ieg et anden afskrivt

Generel kommentar

Dette brevudkast omhandler portrætbusten af Edmund Bourke, A900, der var en del af indholdet i Thorvaldsens fem kasser med kunstværker, bøger m.m. til Kunstakademiet 1802. Kasserne blev fragtet fra Livorno til København ombord på den danske orlogsfregat Triton, v. kaptajn Berger, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Brevet kendes kun i dette udkast, men det færdige brev blev afsendt, hvilket fremgår af brev af 25.2.1804 til Abildgaard. Thorvaldsen modtog dog ikke nogen tilbagemelding fra Berger, og det vides derfor ikke, om kaptajnen fik taget hånd om Bourkes buste, som billedhuggeren bad ham om.

Da brevudkastet ikke er påført nogen udskrift / modtageradresse, vides det ikke, hvortil Thorvaldsen sendte det færdige brev, men han nævner selv til sidst, at han sender endnu en kopi af brevet. Thiele I, p. 176 antager, at Berger og fregatten Triton på brevskrivningstidspunktet i maj 1802 lå på reden i Livorno, men skibet kan være afsejlet og Thorvaldsen kan følgelig have sendt brevet til andre destinationer, muligvis Napoli, som han udover Livorno også nævner i brevet.

Arkivplacering
m28, nr. 17
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 176-177.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 59-60.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer
Personer
Nicolai Abildgaard · Edmund Bourke
Værker
Sidst opdateret 29.04.2015 Print