Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 716 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Til: / Den høye Comission for Slottets samt det / nye Raadhuuss igien Opbyggelse.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Underdanigst

P:M:

Ved at tilmælde den Høye Comission, at jeg er i fuld Beskiæftigelse med de mig forundte Arbeider til det Kongelige Slot, tager ieg mig her; ved den Friehed i følge Hr Professor Hansens Yttring: at han aldrig vilde være i Forlægenhed med at anbringe enten Statyer, Grupper etc i en saa betydelig stor Bygning, ønskende kun at have noget fra min Haand – Og overbeviist om at den Høye Comission ønsker af mine Arbeider til Slottets Prydelse tager ieg mig den Frihed at anmærke: at uagtet man i Rom kan lettere end nogen anden Sted have duelige Folk til hielp i det Mekaniske udfordres til Marmor Arbeidets Udførelse – lang Tiid og da desuden mine flere Bestillinger holder mig beskiæftiget troer jeg saa meget mere at burde foreslaae den høye Comission nogle af mine Arbeider som jeg for egen Regning haver udført, nemlig nogle Figurer som for et hvert Cabinet ere passende – og ere følgende – En staaende Psyche: i begreb med at aabne Vasen hun skulde bringe Venus; En Venus; i den høyre Haand holdende Æblet modtaget af Paris, tagende med den Venstre haand efter sine Klæder; og en Gruppe forestillende Amor og Psyche; Omnævnte ere alle af det skiønneste hvide Marmor som man vil ønske sig og hvad Arbeidet angaaer smigrer ieg mig, at kunde være det bekiændt og kan ieg overlade disse Arbeider for hosføyede Priser –

Dersom den Høye Comission skulde billig[e] mit Ønske saa beder ieg underdanigst at den Høye Commission snarest muligt vilde behage at meddeele mig dets ærede Svar, da ieg i denne Forventning lover ikke at vedtage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder indtil ieg des angaaende haver erholdet den høye Commissions ærede Efterretning – Jeg anbefaler mig –

Rom d underdanigst
S. SS
Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809. Der er ganske få forskelle mellem udkastet og det færdige brev. Der findes endnu et udkast, som Thorvaldsen selv har skrevet, og som i højere grad afviger fra det færdige brev, og som derfor må antages at være tidligere i skriveprocessen.

Arkivplacering
m28, nr. 115
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Sidst opdateret 04.11.2014 Print