Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 714 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Jeg har hermed den ære at melde den høye Comission at jeg er i ful Beskæftilse med de mig forundte Arbeyder til det Kongelige Slot, uagtet man i Rom kan lettere end nogen andet Sted have du[e]lig folk til hielp i det mekaniske udforder til Marmor Arbejdets udførelse lang Tiid[;] ifølge deraf og af mine andre Bestillinger ikke kan
I et Brev for Hr Professor Hansen yttrede han sig med, om jeg udførde en Statue Gruppe eller Bas-rilef Architetur i saa betydelig stor Bygning, aldrig kan være forlegen med at Plassere. Overbevist om at den høye Kommissions Ønsker af mine Arbejder til Slottes Prydelse tager jeg mig den Frehed at Proponere samme Nogle af mine Arbejder som jeg paa egen regning haver udfort og som for et hvert Kapinet ere passende nemlig[?] en staaende Psyche som er i Begreb at Aabne Vasen som hun skulde bring[e] Venus. en Venus som holder i den Høyre Haa[n]d Eæbet som hun har modtaget af Paris, og den venstre tagende efter sine Klæder. og en Gruppe for[e]stil[l]ende Amor og Psyche som alle er af det skønneste hvide Marmor som man kan ønske sig og hvad Arbejdet angaar smigre jeg mig at kunne være dem bekie[n]de og kan give dem for belle Prise[r]

Psyche – 2 Al 4 tom
Venus 2 Al tom
Gruppen 2 A 3 to
600 Scudi
500 –––
1000 [––]

Dersom de[n] høye Comission skulde billige mit Ønske saa tror jeg ikke saa beder jeg underda[nig]st at den h[øye] Comission snarest mulig vilde behage at meddeele mig dette ærede Svar da jeg i denne Forventning ikke vel tage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder intil jeg des Angaaende haver den høye Comissions Efterretning

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809. Der er store forskelle mellem dette udkast af Thorvaldsen og det færdige brev. Der findes endnu et udkast, som C.F. Høyer har skrevet, og som er næsten identisk med det færdige brev, og som derfor må antages at være senere i skriveprocessen.

Arkivplacering
m28, nr. 114
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Emneord
Bestillingen til Christiansborg
Sidst opdateret 17.07.2017 Print